Umowa zastawu WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić umowę zastawu? umowa zastawu jako ograniczone prawo rzeczowe przypomina poniekąd hipotekę. W przypadku zastawu jej przedmiotem jest jednak nie nieruchomość, lecz rzecz ruchoma lub prawo, na przykład majątkowe prawo autorskie. Umowa zastawu stanowi formę zabezpieczenia roszczeń i wierzytelności.

Wstęp

umowa-zastawu-wzor-pdf-docDo ustanowienia zastawu konieczna jest umowa zawarta pomiędzy właścicielem danej rzeczy a wierzycielem oraz fizyczne wydanie danej rzeczy wierzycielowi lub innej, wybranej osobie trzeciej. Co powinna zawierać umowa zastawu i jak sporządzić taki dokument? aby ułatwić Ci przygotowanie takiej umowy, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy zastawu, którą pobierzesz poniżej:

Umowa zastawu wzór

Czym jest zastaw?

Zastaw to ograniczone prawo rzeczowe, służące zabezpieczeniu określonej wierzytelności. Jeśli dłużnik nie będzie miał możliwości spłacenia wierzyciela, ten zyska prawo do sprzedaży zastawionej rzeczy w trybie egzekucji sądowej i pokrycie długu uzyskanymi w ten sposób środkami.

Zastaw na rzeczach ruchomych daje wierzycielowi pierwszeństwo do zaspokojenia roszczeń z rzeczy zabezpieczonej zastawem (pierwszeństwo przed innymi wierzycielami) – o ile inni wierzyciele nie mają ustanowionego wcześniej zastawu na tej samej rzeczy. Dopuszcza się bowiem ustanowienie wielu zastawów na jednym przedmiocie.

Co jeśli w chwili ustanowienia zastawu rzecz została wcześniej obciążona innym prawem rzeczowym? wtedy zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej, chyba że zastawnik działał w złej wierze.

Czym jest zastaw rejestrowy? zastawem rejestrowym są wszystkie obciążone rzeczy ruchome oraz prawa zbywalne dłużnika, z których nadal korzystać w pełni może sam dłużnik.

Przykładem zastawu rejestrowego jest np. zaciągnięcie przez firmę kredytu, poręczając go wartością składowych elementów tego przedsiębiorstwa, jednocześnie mogąc kontynuować swoją działalność, nadal korzystając z przedmiotu zastawu.

Jaką funkcję pełni zastaw?

Funkcją zastawu nie jest umożliwienie innej osobie korzystania z rzeczy. Rolą umowy zastawu jest jedynie zabezpieczenie wierzytelności. Zastaw daje wierzycielowi gwarancję spełnienia świadczenia poprzez możliwość uzyskania spłaty z przedmiotu zabezpieczenia.

Zastaw zawsze zabezpiecza konkretną wierzytelność, a jej oznaczenie powinno zostać ujęte w umowie zastawu. Warunkiem przyjęcia danego przedmiotu zastawu na zabezpieczenie jest jego zbywalność i posiadanie określonej wartości majątkowej.

Co ważne,  przedmiotem zastawu może być zarówno cała rzecz, jak i udział we współwłasności – pod warunkiem, że współwłaściciele się na to zgodzą.

Jak działa zastaw? Przede wszystkim zastaw motywuje dłużnika do spełnienia świadczenia względem wierzyciela. Jeśli dłużnik tego nie uczyni, grozi mu utrata własności rzeczy, która jest przedmiotem obciążenia (przedmiot zastawu).

Co ciekawe, zastaw zawsze podąża za rzeczą. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić wykonania prawa rzeczowego w stosunku do każdoczesnego właściciela rzeczy.

 

Umowa zastawu

Co powinna zawierać taka umowa? umowa zastawu musi przede wszystkim precyzyjnie opisywać przedmiot, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie wierzytelności oraz samą zabezpieczoną wierzytelność.

Konieczne jest też wskazanie zakresu zabezpieczenia:

 • czy zastaw zabezpiecza spłatę całego zobowiązania,
 • czy zastaw zabezpiecza spłatę części zobowiązania, a jeśli tak to w jakiej części.

Kolejna kwestia to oznaczenie stron umowy, czyli:

 • zastawcy,
 • zastawnika.

Kto to jest zastawca? Zastawcą jest dłużnik, na którego rzecz ustanowiony został zastaw. Możliwe jest także ustanowienie zastawu na rzeczy osoby trzeciej i wtedy to ona w umowie zastawu jest zastawcą. Natomiast zastawnikiem jest wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona za pomocą zestawu.

W umowie zastawu czasami powinny znaleźć się pewne postanowienia szczególne.

Przykładowo, jeżeli przedmiot zastawu przynosi pożytki (np. dochód z czynszu najmu), to w umowie zastawu można postanowić, że pożytki te będą przypadać zastawnikowi i będą zaliczane na poczet zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej.

Z kolei w przypadku, gdy zastawnik ponosi nakłady na przedmiot zastawu (np. płaci za jego naprawę lub utrzymanie), umowa zastawu może określić sposób rozliczenia takich nakładów z wierzycielem.

Do przygotowania umowy zastawu warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia druk – wzór umowy zastawu, który uwzględnia już wszystkie niezbędne elementy tego typu dokumentów.

Forma umowy zastawu

W jakiej formie powinna być sporządzona umowa? Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od przedmiotu umowy zastawu. Zwykła umowa zastawu obejmująca rzeczy ruchome musi przyjmować formę pisemną. Wymaga także wydania przedmiotu zastawu wierzycielowi lub ustalonej osobie trzeciej.

Natomiast umowa zastawu nieruchomości – hipoteka – wymaga zachowania formy aktu notarialnego oraz dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, pod rygorem nieważności. Wyjątkiem jest umowa hipoteki zawarta z bankiem.

Warto pamiętać, że przedmiotem zastawu mogą być także prawa, o ile są one zbywalne. Będą to zatem wszelkie prawa majątkowe, w tym:

 • wierzytelności,
 • prawa wynikające z papierów wartościowych i instrumentów finansowych,
 • autorskie prawa majątkowe,
 • prawa własności przemysłowej,
 • udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do ustanowienia zastawu na prawie stosuje się przepisy o przeniesieniu tego rodzaju prawa. Umowa o ustanowienie takiego zastawu musi być zawarta na piśmie z datą pewną.

Przeniesienie rzeczy lub prawa daje wiele plusów, choćby np.:

 • zabezpieczenie przed ukryciem,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem przedmiotu zastawu,
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
 • zabezpieczenie przed innymi wierzycielami.

 

Kiedy umowa zastawu wygasa?

Zastaw wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności, a także w sytuacji, gdy przeniesiono wierzytelność z wyłączeniem zastawu. Poza tym umowa zastawu wygasa, jeżeli zastawnik zwróci rzecz zastawcy.

Jeśli dłużnik nie spełni świadczenia wobec swojego wierzyciela, ten może wszcząć egzekucję z przedmiotu zastawu. Zaspokojenie wierzyciela odbywa się wtedy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym poprzez sprzedaż mienia, na którym ustanowiono zastaw.

Podstawa prawna: Art. 307. – Ustanowienie zastawu – Kodeks cywilny.

§ 1.Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

§ 2.Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama umowa.

§ 3.Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze