Wniosek o zwrot kaucji sądowej WZÓR

Kto może złożyć wniosek o zwrot kaucji sądowej? Kaucja, inaczej poręczenie majątkowe, pozwala oskarżonemu lub podejrzanemu opuścić areszt i odpowiadać przed sądem z tak zwanej wolnej stopy. W polskim procesie karnym kaucja jest środkiem zapobiegawczym, który gwarantuje stawiennictwo na każde wezwanie organu i zabezpiecza postępowanie przed utrudnianiem go w jakikolwiek sposób niedozwolony.

Wstęp

wniosek-o-zwrot-kaucji-sadowej-wzor-pdf-docPoręczenia majątkowego może udzielić nie tylko oskarżony, ale też inne osoby, a wniosek o zwrot kaucji sądowej ma prawo złożyć tylko ta osoba, która złożyła wcześniej poręczenie. Aby odzyskać kaucję, należy złożyć w sądzie pisemny wniosek o zwrot sumy poręczenia majątkowego, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwrot kaucji sądowej wzór

wniosek-o-zwrot-kaucji-sadowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o zwrot kaucji sądowej wzór

Czym jest kaucja sądowa (poręczenie majątkowe)?

Kaucja sądowa – inaczej poręczenie majątkowe – to środek zapobiegawczy pozwalający podejrzanemu/oskarżonemu na opuszczenie aresztu i odpowiadanie „z wolnej stopy”.

Jeśli taka kaucja zostaje wpłacona, sąd zyskuje gwarancję stawiennictwa oskarżonego na każde wezwanie, a także zabezpieczenie przed utrudnianiem postępowania w jakikolwiek niedozwolony sposób.

Głównym celem poręczenia majątkowego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego na każdym jego etapie, czyli:

 • podczas śledztwa lub dochodzenia,
 • podczas rozprawy głównej i odwoławczej,
 • podczas postępowania wykonawczego.

Aby sąd wydał postanowienie o przyjęciu poręczenia majątkowego, konieczne jest:

 • zebranie dowodów, które wskazują na to, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo,
 • wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
 • dokonanie osobistego przesłuchania podejrzanego przez prokuratora lub sąd.

Podobne zasady dotyczą zastosowania innych środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania czy dozoru policji.

Poręczeniem majątkowym mogą być pieniądze, papiery wartościowe, zastaw lub hipoteka. Jednak najczęściej stosowaną kaucją sądową są pieniądze, z uwagi na łatwość ich obrotu. Bardzo rzadko zdarza się, aby sąd przyjmował poręczenia w innej postaci niż gotówka lub papiery wartościowe.

Kto może złożyć poręczenie majątkowe?

Kaucję sądową może złożyć oskarżony lub inna osoba. Podejrzany ma możliwość złożenia jej osobiście lub przez pełnomocnika. Inne osoby uprawnione do złożenia kaucji to zarówno osoby bliskie oskarżonemu, jak i obce, na przykład adwokat.

Poręczającym może być jednak tylko osoba fizyczna o ustalonej tożsamości – nie przyjmuje się kaucji sądowej od osób anonimowych.

Osobę, która składa poręczenie majątkowe, sąd uprzedza, że w razie ucieczki, bądź ukrycia oskarżonego, przedmiot poręczenia ulegnie przepadkowi lub ściągnięciu na rzecz Skarbu Państwa.

Kiedy oskarżony zostanie wezwany na przesłuchanie, poręczający również będzie o tym zawiadomiony. Wymaga tego zasada lojalności procesowej – poręczający musi mieć możliwość dopilnowania stawiennictwa oskarżonego w sądzie.

Jak wygląda procedura zwrotu poręczenia majątkowego?

Podanie o zwrot kaucji sądowej może złożyć ta osoba, która wcześniej złożyła poręczenie, czyli zarówno podejrzany/oskarżony, jak i inna osoba bliska mu lub zupełnie obca. Wniosek ten można złożyć w dowolnym terminie.

Prowadzący postępowanie po otrzymaniu pisma dokona oceny, czy zachodzi potrzeba, aby w dalszym ciągu stosować taki środek zapobiegawczy. Poręczający nie może sam wycofać złożonej kaucji bez zgody sądu lub prokuratora.

Wniosek o zwrot poręczenia majątkowego zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli:

 • przyjęte zostanie nowe poręczenie majątkowe od innej osoby,
 • zastosowany zostanie inny środek zapobiegawczy,
 • sąd odstąpi od stosowania takiego środka zapobiegawczego.

Procedura zwrotu poręczenia majątkowego nie jest doprecyzowana w kwestii obowiązujących terminów zwrotu kaucji sądowej. Artykuł 9. Kodeksu karnego wykonawczego mówi jednak, że postanowienie jest wykonalne z chwilą wydania.

Z kolei jak czytamy w artykule 269 Kodeksu postępowania karnego, z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia się zwalnia. Oznacza to, że zwrot poręczenia majątkowego powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki – zaraz po uprawomocnieniu się wyroku.

Jak odzyskać kaucję sądową?

Poręczenie majątkowe może być stosowane do chwili rozpoczęcia wykonania kary. Zdarza się jednak, że ustaje wcześniej w przypadku skutecznego:

 • cofnięcia poręczenia,
 • uchylenia poręczenia,
 • zmiany poręczenia na inny środek zapobiegawczy,

…a także, gdy postępowanie zakończyło się prawomocnie w sposób nieprzewidujący wykonania kary.

Jak zostało wspomniane, z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia się zwalnia. Jeżeli sąd opóźnia się ze zwrotem kwoty poręczenia, warto złożyć w tej sprawie wniosek o zwrot wniesionej kwoty.

Pismo tego typu składa się do sądu, który rozpoznawał sprawę i wydawał wyrok. Aby sporządzić dokument, który spełnia wymogi pisma procesowego, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zwrot kaucji sądowej.

W takim podaniu nie może zabraknąć odwołania do postanowienia sądowego, które jest podstawą zwrotu. Wnioskodawca powinien określić też preferowany sposób dokonania zwrotu – przekaz pocztowy, odbiór osobisty lub przelew bankowy.

Podsumowanie

Wniosek o zwrot sumy poręczenia majątkowego mogą złożyć jedynie osoby, które udzieliły poręczenia majątkowego gdy wymagała tego sprawa. Jeśli nie ma dalszej potrzeby takiej formy zabezpieczenia, można ubiegać się o zwrot poręczenia majątkowego.

*Razem z pismem otrzymasz przykład poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot sumy poręczenia majątkowego.

Podstawa prawna:

Art. 876. – Umowa poręczenia – Kodeks cywilny.

§ 1.Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

§ 2.Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze