Upoważnienie do odbioru paczki WZÓR

Jak napisać upoważnienie do odbioru paczki? Jeżeli adresat przesyłki nie ma możliwości samodzielnego odebrania listu lub przesyłki kurierskiej, powinien sporządzić upoważnienie do odbioru paczki dla innej osoby. W jaki sposób udziela się pełnomocnictwa pocztowego? Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru paczki kurierskiej?

Wstęp

upowaznienie-do-odbioru-paczki-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie upoważnienia, które spełni wszystkie formalne wymagania, a więc upoważnienia, które zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje i elementy – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do odbioru paczki wzór

upowaznienie-do-odbioru-paczki-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do odbioru paczki wzór

Upoważnienie do odbioru paczki kurierskiej

Upoważnienie do odbioru paczki DPD, DHL czy innej firmy kurierskiej nie zawsze jest wymagane. W wielu przypadkach odebranie przesyłki przez osobę inną niż adresat, a zwłaszcza przez innego domownika, nie stanowi najmniejszego problemu.

Zdarza się jednak, że pełnomocnictwo jest konieczne, na przykład przy odbiorze umowy zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. 

W takiej sytuacji dokument powinien zawierać:

 • imię i nazwisko adresata, a także jego numer dokumentu tożsamości,
 • imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości pełnomocnika,
 • numer przesyłki, której dotyczy upoważnienie,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa można udzielić poprzez wypełnienie gotowego druku, jakim jest wzór upoważnienia do odbioru paczki. Pismo służy również do upoważnienia wybranej osoby do nadawania przesyłek w imieniu mocodawcy. Aby dokument był ważny, musi podpisać go odręcznie zarówno mocodawca, jak i pełnomocnik. 

Upoważnienie pocztowe

Upoważnienie do odbioru przesyłki kurierskiej dostarczanej w ramach usług Poczty Polskiej to nieco bardziej skomplikowana kwestia niż upoważnienie do odbioru paczki od kuriera firmy prywatnej. Kwestie związane z upoważnieniem pocztowym reguluje prawo pocztowe. Zgodnie z jego postanowieniami, pełnomocnictwa do odbioru przesyłek i przekazów można udzielić:

 • bezterminowo, do odwołania – na przykład, wyjeżdżając za granicę,
 • na określony czas,
 • jednorazowo, do odbioru jednej przesyłki.

 

Jak upoważnić kogoś do odbioru paczki poczty polskiej?

Osoba upoważniona może odebrać w imieniu adresata list, paczkę lub inną przesyłkę zarówno dostarczoną pod wskazany adres, jak i awizowaną czy dostarczoną z opcją odbioru osobistego w placówce pocztowej. Co ważne, upoważnienie do odbioru przesyłki powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, czego wyraźnie wymagają przepisy prawa pocztowego.

W swoim upoważnieniu mocodawca ma obowiązek określić zakres udzielanego pełnomocnictwa, czyli opisać, do jakich czynności upoważnia wybraną osobę. Warto pamiętać, że upoważnienia może udzielić i osoba fizyczna, i prawna, czyli również osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

Przepisy prawa pocztowego wymagają, aby pełnomocnictwo pocztowe zostało udzielone w obecności pracownika operatora pocztowego, czyli w placówce poczty polskiej. Jeśli adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, upoważnienie może zostać udzielone w miejscu jego pobytu, ale przy okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Upoważnienie pocztowe musi zawierać szereg wymaganych informacji, w tym:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma, czyli upoważnienie,
 • dane mocodawcy: imię, nazwisko lub nazwa i dane firmy, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • oznaczenie listu poleconego, paczki lub przesyłki do odbioru przez upoważnioną osobę,
 • określenie czasu obowiązywania upoważnienia,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej. 

Warto podkreślić, że upoważnienie pocztowe nie jest bezpłatne. Operator pocztowy może pobierać opłatę za upoważnienie w wysokości:

 • 6 zł  – w przypadku upoważnienia jednorazowego,
 • 8 zł – za każdy miesiąc lub jego część,
 • 26 zł – w przypadku okresowego odbioru wszystkich/wskazanych przesyłek.

 

Czy do odbioru przesyłki potrzebna jest kopia dokumentu tożsamości?

Dzisiaj wiele osób z rezerwą podchodzi do okazywania swojego dokumentu tożsamości, a tym bardziej do przesyłania jego kopii, na przykład firmie kurierskiej.

Tymczasem w regulaminach niektórych firm można znaleźć wzmiankę o tym, że do odbioru przesyłki zatrzymanej przez urząd celny w imieniu adresata niezbędny jest skan dowodu tożsamości. Zatem czy pisemne upoważnienie jest niewystarczające?

Samo pełnomocnictwo jest oświadczeniem woli osoby, która umocowuje kogoś innego do wykonywania w jej imieniu określonych czynności. Czasami wystarczające jest pełnomocnictwo ustne, ale z reguły konieczne okazuje się pełnomocnictwo pisemne, zawierające takie dane jak:

 • oznaczenie stron,
 • oznaczenie przesyłki do odbioru,
 • podpis mocodawcy.

Wśród danych osobowych mocodawcy i osoby upoważnionej uwzględnia się:

 • imiona, 
 • nazwiska,
 • adresy, 
 • numery PESEL i/lub numer i serię dowodu osobistego. 

Firmy kurierskie swoje wymagania w zakresie kopii dowodu osobistego tłumaczą przepisami narzuconymi przez urzędy celne. Jeśli jednak adresat dobrze przyjrzy się zawiadomieniu o zatrzymaniu przesyłki, może zauważyć, że wymagane jest:

 • dołączenie do pełnomocnictwa skanu dowodu osobistego lub
 • podanie informacji w zakresie: seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres zameldowania lub adres do doręczeń.

Kserokopia dowodu osobistego nie jest więc wymagana – wystarczy, że upoważnienie zawiera wszystkie te informacje. Jeśli jednak adresat nie boi się przekazać firmie kurierskiej kopii swojego dokumentu tożsamości, powinien pamiętać o uprzednim wymazaniu z niego danych, które nie są wymagane. 

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze