Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską WZÓR

Jak przygotować uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską? O pozwolenie na broń mogą ubiegać się osoby, które mieszkają na stałe na terytorium RP, nigdy nie były karane za przestępstwa umyślne i mają ukończony 21. rok życia. To jednak niejedyne warunki, jakie musi spełnić osoba starająca się o pozwolenie na broń myśliwską. Jednym z najważniejszych kroków, prowadzących do otrzymania takiego pozwolenia jest złożenie wniosku, który zostanie odpowiednio uzasadniony.

Wstęp

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-mysliwska-wzor-pdf-docJak sporządzić uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską? uzasadnienie wniosku jest kluczowe i najważniejsze, aby wydanie pozwolenia na broń palną było możliwe. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego uzasadnienia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór uzasadnienia wniosku, które pobierzesz poniżej:

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską wzór

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-mysliwska-wzor-pdf-doc

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską wzór

Podstawowe warunki uzyskania pozwolenia na broń

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi spełniać zarówno warunki wstępne (podstawowe), jak i dalsze, dotyczące między innymi zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego, dotyczącego przepisów i prawidłowego posługiwania się bronią.

O pozwolenie na broń może wnioskować osoba, która:

 • ukończyła 21 lat lub 18 lat, jeśli chodzi o broń do celów łowieckich lub sportowych, a z wnioskiem wystąpi w imieniu zainteresowanego szkoła, organizacja sportowa, PZŁ czy też stowarzyszenie obronne;
 • posiada stałe miejsce pobytu na terytorium RP;
 • nie była karana za jakiekolwiek przestępstwa umyślne i określone w ustawie przestępstwa nieumyślne.

W dalszej kolejności wnioskujący o pozwolenie na broń musi:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wydania pozwolenia na broń;
 • zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, poświadczający znajomość przepisów prawa i umiejętność posługiwania się bronią (zwykle organizuje je Policja lub Wojewódzki Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, natomiast w przypadku broni myśliwskiej – Okręgowy Związek Łowiecki).

Uzyskanie każdego z wymienionych dokumentów jest odpłatne.

Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na broń myśliwską?

Wniosek o pozwolenie na broń myśliwską składa się do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.

Do wniosku dołącza się:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do posługiwania się bronią,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną do posługiwania się bronią
 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania,
 • dwie fotografie wnioskodawcy.

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na broń myśliwską? W dokumencie należy określić rodzaj i liczbę egzemplarzy broni, którą wnioskodawca chciałby uzyskać, ponieważ wydana przez organ decyzja przyznająca pozwolenie na broń będzie odnosiła się do tego w sposób szczegółowy.

Rodzaj broni, o jaką można się ubiegać, określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Natomiast liczba egzemplarzy broni nie jest regulowana przepisami.

Należy jednak wskazać we wniosku liczbę racjonalną, sprawdzając wcześniej jakie limity obowiązują w danym województwie. Przy składaniu pierwszego wniosku o pozwolenie na broń lepiej ograniczyć się do kilku sztuk, ewentualnie wnieść później kolejny wniosek o rozszerzenie uprawnień.

 

Jak uzasadnić wniosek o pozwolenie na broń?

Wypełniając wniosek o pozwolenie na broń, należy wskazać w nim cel, czyli powód ubiegania się o takie pozwolenie. Przykładowe cele posiadania broni wskazuje ustawa o broni i amunicji:

3.Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1)stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

2)posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;

3)udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b sporty o charakterze strzeleckim – egzamin, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

4)udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych;

5)udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

6)udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;

7)posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.” (art. 10)

Jak uzasadnić wniosek o pozwolenie na broń myśliwską? Wystarczy odwołać się w tym celu do wymienionych wyżej „ważnych przyczyn posiadania broni”. Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską może wskazywać więc na cele łowieckie, czyli polowania.

Warto pamiętać jednak, że organ rozpatrujący wniosek może odmówić wydania pozwolenia, ponieważ organ policji nie ma interesu w tym, aby obywatel posiadał broń (posiadanie broni może stanowić zagrożenie dla innych obywateli), dlatego może nie ułatwiać mu uzyskania takiego pozwolenia.

Uzasadnienie podania o pozwolenie na broń myśliwską powinno być zatem obiektywnie przekonywujące. Wnioskodawca musi postarać się wyjaśnić w swoim piśmie, dlaczego broń jest mu niezbędna do realizacji wskazanego celu.

Polecamy tutaj pobrać przygotowany przez nas wzór uzasadnienie wniosku, który znacznie ułatwi Ci przygotowanie skutecznego wniosku.

 

Wniosek o rozszerzenie uprawnień

Wypełniając wzór wniosku o pozwolenie na broń myśliwską, warto pamiętać, że po uzyskaniu pozwolenia na broń można jeszcze ubiegać się o jego rozszerzenie – zarówno w zakresie ilości, jak i rodzajów broni.

Rozszerzenia uprawnień dokonuje się w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warunkiem rozszerzenia pozwolenia na broń jest aktualność powodów, na które powoływał się wnioskodawca podczas składania pierwszego wniosku – o ile powody te uzasadniają także zmianę liczby lub rodzajów broni (przy niezmienionym celu ich posiadania).

Podsumowanie

Warunkami wstępnymi, jakie należy spełnić, jest:

 • posiadanie stałego miejsca pobytu,
 • ukończone 21 lat,
 • i niekaralność.

Następnie należy postarać się o:

 • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego,
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego,
 • zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

W dalszej kolejności, składając wniosek o pozwolenie na broń myśliwską, kluczową rolę pełni zawsze uzasadnienie takiego wniosku, należy w nim określić powód, dla którego ubiegamy się o pozwolenie, liczbę sztuk broni (opisanie każdej jednostki broni), rodzaje broni, przewidywane zastosowanie, oraz inne informacje, które ułatwią organowi rozpatrującemu wniosek podjęcie decyzji zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jeśli nie wiesz jak napisać uzasadnienie wniosku, to pobierzesz przygotowany przez nas wzór, który znajduje się w górnej części niniejszego artykułu.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze