Wzór wniosku o pozwolenie na broń myśliwską – przykład jak wypełnić

Jak napisać i jak wypełnić wniosek o pozwolenie na broń myśliwską? Warto zacząć od tego, że o broń tego typu mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające określone kryteria. Najważniejsze z nich to: ukończony 21. rok życia, (lub 18 lat – w przypadku broni do celów łowieckich, jeśli z wnioskiem wystąpi PZŁ), stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz niekaralność. Wniosek o pozwolenie na broń myśliwską należy również odpowiednio uzasadnić.

Wprowadzenie

wniosek-o-pozwolenie-na-bron-mysliwska-wzor-uzasadnienieCo napisać w takim podaniu, aby uzyskać zgodę na posiadanie broni? oprócz prawidłowego wypełnienia takiego formularza niezmiernie ważne jest jego uzasadnienie, dlatego, aby maksymalnie ułatwić Ci proces starania się o broń do celów myśliwskich, przygotowaliśmy przykładowo wypełniony wniosek o pozwolenie na broń myśliwską wraz z jego prawidłowym uzasadnieniem, wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o pozwolenie na broń myśliwską wzór + uzasadnienie

wniosek-o-pozwolenie-na-bron-mysliwska-wzor-uzasadnienie

Wniosek o pozwolenie na broń myśliwską wzór + uzasadnienie

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?

Wniosku o pozwolenie na broń myśliwską nie może wypełnić każda osoba, która chciałaby taką broń palną posiadać. Konieczne jest spełnienie warunków podstawowych (wstępnych) i dalszych.

Obowiązkowy etap ubiegania się o pozwolenie na broń to również zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z obowiązujących przepisów i techniki prawidłowego posługiwania się bronią palną.

Broń myśliwską może posiadać w naszym kraju osoba, która:

 • posiada stałe miejsce pobytu na terytorium RP,
 • ukończyła 21. rok życia lub
 • ukończyła 18. rok życia, pod warunkiem że w jej imieniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wystąpi szkoła, PZŁ, stowarzyszenie obronne lub organizacja sportowa,
 • nie była karana za jakiekolwiek przestępstwa umyślne i przestępstwa nieumyślne określone w ustawie.

To jednak nie koniec warunków, jakie należy spełnić, aby mieć szansę na uzyskanie pozwolenia na broń. Konieczne jest również:

 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, które stwierdza brak przeciwwskazań do wydania pozwolenia na broń;
 • zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, który poświadcza znajomość obowiązujących przepisów prawa i umiejętność prawidłowego posługiwania się bronią palną – organizuje je Policja, Wojewódzki Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego lub Okręgowy Związek Łowiecki.

Warto podkreślić, że żadnego z tych dokumentów nie wydaje się za darmo. Procedura ubiegania się o pozwolenie na broń jest więc stosunkowo kosztownym przedsięwzięciem.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na broń?

Aby ubiegać się o wydanie zgody na posiadanie broni palnej, a tym samym legitymację posiadacza broni – należy wypełnić wzór wniosku o pozwolenie na broń myśliwską i złożyć stosowny dokument wraz z niezbędnymi załącznikami na ręce komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.

Wniosek taki rozpatrywać będzie WPA, czyli Wydział Postępowań Administracyjnych.

Do wniosku o pozwolenia na broń myśliwską dołącza się:

 • orzeczenie lekarskie, które stwierdza fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną do posługiwania się bronią,
 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do polowania,
 • dwie fotografie wnioskodawcy.

 

Z kolei w treści wniosku o pozwolenie na broń palną należy ująć przede wszystkim:

 • oznaczenie rodzaju broni palnej, jaką wnioskodawca chce pozyskać,
 • oznaczenie ilości broni palnej, jaką wnioskodawca chce pozyskać.

Ewentualna zgoda organu na posiadanie broni będzie odnosiła się bowiem ściśle do tych wskazań, czyli ilości i rodzaju broni myśliwskiej, o którą wnioskowała osoba zainteresowana.

Co ważne, o ile ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wskazuje, o jaką broń można wnioskować, to dokument ten nie mówi już nic na temat tego, jakiej liczby egzemplarzy może dotyczyć wniosek.

Warto podkreślić jednak, że powinna to być liczba racjonalna. Często określają ją limity wyznaczone dla danego województwa.

Jak uzasadnić wniosek o pozwolenie na broń myśliwską?

Poza wskazaniem podstawowych danych wnioskodawcy oraz rodzaju i liczby broni, o jakie wnioskuje osoba zainteresowana, bardzo ważnym elementem podania o pozwolenie na broń jest jego uzasadnienie.

Jak napisać uzasadnienie pozwolenia na broń myśliwską, wskazując ważną przyczynę posiadania broni?

Osoba starająca się o uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską powinna powołać się w swoim wniosku na jeden z „celów posiadania broni”, wskazanych w ustawie o broni i amunicji. Mowa tu o tak zwanych ważnych przyczynach chęci lub potrzeby posiadania broni palnej, w tym:

 • o stałym, realnym, ponadprzeciętnym zagrożeniu dla zdrowia, życia lub mienia (broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia),
 • o posiadaniu uprawnień do wykonywania polowania (broń do celów łowieckich),
 • o udokumentowanym członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • o posiadaniu kwalifikacji sportowych (broń do celów sportowych),
 • o udokumentowanym członkostwie w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych (broń do celów rekonstrukcji historycznych),
 • o udokumentowanym członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim (broń do celów kolekcjonerskich),
 • o udokumentowanym nabyciu broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia (broń do celów pamiątkowych),
 • o posiadaniu uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz o udokumentowanym zarejestrowaniu działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (broń do celów szkoleniowych).

Jak widać, uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską to punkt drugi tej listy, czyli posiadanie uprawnień do wykonywania polowań. Przygotowując uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń palną, warto pamiętać więc, że użyte argumenty muszą być obiektywnie przekonywujące.

Organ wydający pozwolenie na broń nie ma bowiem żadnego interesu w tym, aby obywatele byli w jej posiadaniu. Nie łatwo jest więc przekonać urzędników, że broń faktycznie jest potrzebna wnioskodawcy.

 

Wniosek o rozszerzenie pozwolenia na broń

Należy pamiętać, że w pierwszym wniosku o pozwolenie na broń myśliwską osoba zainteresowana powinna określić minimalną ilość niezbędnych egzemplarzy broni palnej.

Nie oznacza to jednak, iż później nie będzie mogła ubiegać się o rozszerzenie swoich uprawnień – dotyczy to zarówno ilości broni krótkiej, długiej, jak i jej rodzajów. Rozszerzenia uprawnień tego typu dokonuje się w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Aby wniosek o rozszerzenie pozwolenia na broń palną został rozpatrzony pozytywnie, powody, na które powoływał się wnioskodawca przy składaniu podania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni – muszą być aktualne.

Oznacza to, że powinny one uzasadniać również większą liczbę lub inny rodzaj broni palnej, przy niezmienionym celu jej posiadania.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze