Wniosek o kupno działki od gminy wzór

Jak napisać wniosek o kupno działki od gminy? gminy często dzielą posiadany teren na mniejsze działki, które wyposażają następnie w media i sprzedają jako uzbrojone działki budowlane. Zakup działki od gminy odbywa się z reguły w drodze przetargu. Jednak to od gminy zależy, w jakim systemie sprzedawać będzie grunt.

Wstęp

wniosek-o-kupno-dzialki-od-gminy-wzor-pdf-docNiezależnie od ustalonych przez władze zasad, kupno działki budowlanej od gminy zawsze zaczyna się od złożenia w tej sprawie odpowiedniego podania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma do gminy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o kupno działki od gminy wzór

wniosek-o-kupno-dzialki-od-gminy-wzor-pdf-doc

Wniosek o kupno działki od gminy wzór

Wykup działki od gminy w przepisach

O zasadach nabywania nieruchomości z zasobów gminy czytamy w treści ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Artykuł 27. tego aktu prawnego głosi, że:

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Art. 28. 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

2. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy.

*jak widać, nabycie nieruchomości gruntowej od gminy może odbyć się także w drodze bezprzetargowej.

Czy można kupić działkę od gminy bez przetargu?

Wniosek o kupno działki od gminy nie zawsze musi wiązać się z koniecznością przystąpienia do przetargu. W niektórych przypadkach, wyliczonych w dziale 4. wspomnianej ustawy, wykup działki od gminy odbywa się bezprzetargowo. Chodzi między innymi o sytuacje, w których nieruchomość:

 • jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
 • sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 • przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, które mogą poprawić

warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza kupić tę nieruchomość,

 • ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki,
 • jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

 

Jak wygląda przetarg działki gminnej?

Wniosek o wykup działki z reguły wiąże się dla zainteresowanego z koniecznością wzięcia udziału w przetargu. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, a w jego treści określa się:

 • czas,
 • miejsce,
 • warunki przetargu.

Ogłoszenie o przetargu powinno zostać wywieszone w siedzibie właściwego urzędu gminy, a także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wniosek o zakup działki od gminy od osoby uprawnionej do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej rozpatruje się przed ogłoszeniem o przetargu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku informacja o nieruchomości, której ten wniosek dotyczy, nie powinna zostać zamieszczona w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg przeprowadza się w formie:

 • przetargu ustnego nieograniczonego;
 • przetargu ustnego ograniczonego;
 • przetargu pisemnego nieograniczonego,
 • przetargu pisemnego ograniczonego.

Należy wiedzieć, że przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, a przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

 • nikt nie przystąpił do przetargu,
 • żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta,
 • żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,
 • komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Uczestnikowi przetargu przysługuje przy tym prawo zaskarżenia wyniku przetargu, a właściwie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu. Skargę składa się  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku do:

 • wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa,
 • organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gmina przeprowadza drugi przetarg w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale też nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia. W drugim przetargu gmina może obniżyć cenę wywoławczą, ale nie poniżej 50% wartości.

W przypadku pozytywnego wyniku organizator przetargu powinien zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży działki najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ta nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

Warto pamiętać, że warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie tak zwanego wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.

Wadium to wartość pieniężna składana przez przystępującego do przetargu na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy przetargowej. Kwota ta oscyluje zwykle w granicach od 2 do 10% ceny wywoławczej.

Wadium jest wliczane nabywcy na poczet ceny nabycia nieruchomości oraz zwracane pozostałym uczestnikom przetargu. Jeśli jednak nabywca nie stawi się na zawarciu umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

*W niektórych przypadkach konieczne staje się także zaopiniowanie planu podziału działki.

 

Co powinien zawierać wniosek o zakup działki od gminy?

Podanie o kupno działki od gminy to proste pismo, które musi zawierać jednak kilka wymaganych danych formalnych. Pismo o kupno nieruchomości najłatwiej jest sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru, który przygotowaliśmy i który uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek,
 • dane odbiorcy: wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • prośba o przetargowe lub bezprzetargowe nabycie nieruchomości,
 • treść wniosku z uwzględnieniem oznaczenia gruntu stanowiącego własność gminy lub części nieruchomości, którą wnioskodawca chce nabyć oraz z określeniem celu nabycia działki, na przykład poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 • podpis wnioskodawcy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze