Wniosek o ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika i wierzyciela

Na czym polega ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika lub wierzyciela? Oczywiście ograniczyć egzekucję może dłużnik, jak i wierzyciel, wystarczy złożyć wtedy pisemny wniosek do komornika:

Przykładowa sytuacja, w której składa się takie żądanie, to sytuacja, w której komornik zajął dłużnikowi składniki jego majątku, których zajmować nie powinien, chodzi tu np. o zablokowanie konta bankowego dłużnika, na które wpływają świadczenia wyjęte spod zajęcia, czyli: 500+, alimenty, świadczenia rodzinne, dodatki itd. Oczywiście jest to tylko przykład, bo takich różnych sytuacji może być naprawdę wiele.

Jeśli chodzi o wierzyciela, to ograniczenie egzekucji powinno mieć miejsce, jeśli przykładowo dłużnik wpłacił na konto wierzyciela kwotę pieniędzy na poczet długu, a komornik wciąż dochodzi spłaty całości zadłużenia, wtedy wierzyciel wnioskiem o ograniczenie egzekucji powinien powiadomić komornika, że część pieniędzy już odzyskał od dłużnika.

Więc tutaj żądanie wierzyciela powinno odnosić się do wniosku o ograniczenie egzekucji do określonej kwoty.

Zaznaczam, iż są to tylko dwie przykładowe sytuacje, w życiu codziennym takich sytuacji może być naprawdę wiele i nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić.

Wniosek o ograniczenie egzekucji, co mówi prawo?

Kodeks postępowania cywilnego w art. 803 wskazuje, że:

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Powyżej cytowany przepis stanowi ogólną zasadę, zgodnie z którą wierzyciel, dochodząc przymusowego zaspokojenia swojego zobowiązania, może angażując sądowy organ egzekucyjny,  którym jest komornik, kierować egzekucję do wszystkich przedmiotów i praw wchodzących w skład majątku dłużnika.

Niniejsza reguła została jednak ograniczona przez ustawodawcę w taki sposób, by dłużnik, którego majątek został zajęty przez komornika, nie odczuł egzekucji w sposób go wyniszczający.

Ograniczenie egzekucji – majątek dłużnika wyłączony spod zajęcia

Interesy dłużnika, jego dom i rodzina podlegają ochronie, o czym stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego w artykule od 829 do 839.

W art. 829 kpc. znajduje się katalog urządzeń domowych, narzędzi, zapasów żywności, dochodów z periodycznej stałej pracy, zwierząt oraz przedmiotów potrzebnych do nauki, rehabilitacji i pracy wyłączonych spod egzekucji.

Art. 833 § 1 kpc. stanowi, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Zaś § 6 przewiduje, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wymienione w kodeksie postępowania cywilnego ograniczenia są bezwzględne – egzekucja z nich w żadnym razie nie może mieć miejsca.

Wniosek o ograniczenie egzekucji

Powyżej podane przepisy o egzekucji w sposób jasny i wyczerpujący podają, jaki majątek dłużnika nie powinien zostać przez sądowy organ egzekucyjny zajęty.

Co więcej, ustawodawca na komorniku, a nie na wierzycielu, czy dłużniku położył obowiązek analizy, czy i które przedmioty mogą być zajęte w toku postępowania egzekucyjnego.

Niedopuszczalność egzekucji powinna być brana pod uwagę przez komornika z urzędu, bez potrzeby wniosku dłużnika, czy wierzyciela. Jednakże w praktyce dość często dochodzi do sytuacji, gdy w toku postępowania egzekucyjnemu komornik zajmuje majątek dłużnika wolny od egzekucji.

Z niesłusznym zajęciem możemy się spotkać, gdy jedyne źródło utrzymania dłużnika – wynagrodzenie ze stosunku pracy, renta, emerytura albo alimenty, 500 plus wpłacane są na rachunek bankowy zajęty przez komornika.

W takiej sytuacji zasadnym będzie szybki wniosek o ograniczenie zajęcia, który skierować do komornika może zarówno dłużnik, jak i druga strona postępowania  – wierzyciel.

Wniosek o ograniczenia egzekucji nie podlega opłacie i może być złożony bezpośrednio w kancelarii komornika bądź przesłany na adres kancelarii listem poleconym.

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika

Jeżeli egzekucja komornicza została skierowana do majątku dłużnika, który w myśl przepisów prawa jest wyłączony spod zajęcia, dłużnikowi przysługuje wniosek o ograniczenie egzekucji.

Tak jak napisałam powyżej, wniosek dłużnika o ograniczenie egzekucji powinien jak najszybciej trafić do komornika, w przeciwnym razie postępowanie egzekucyjne przez długi czas może toczyć się ze szkodą dla dłużnika i jego najbliższych.

We wniosku o ograniczenie egzekucji dłużnik może wnosić o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych środków.

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika wzór

Ograniczenie-egzekucji-na-wniosek-dluznika

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika

Ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Wierzyciel, jako inicjator postępowania egzekucyjnego może skierować egzekucję do wszystkich składników majątkowych dłużnika, ograniczyć się do części lub tylko do jednego składnika, niezależnie od wysokości dochodzonego roszczenia.

Powyższe daje wierzycielowi uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem do komornika, by ten prowadził egzekucję np. jedynie z wynagrodzenia za pracę dłużnika bez zajęcia jego majątku ruchomego, czy przysługujących mu wierzytelności.

Ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela wzór

Ograniczenie-egzekucji-na-wniosek-wierzyciela

Ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela

 

Ugoda dłużnik – wierzyciel o ograniczenie egzekucji

Postępowanie egzekucyjne nie zamyka dłużnikowi drogi do podjęcia negocjacji z wierzycielem w przedmiocie dobrowolnej spłaty długu.

Dłużnik może próbować dojść do porozumienia z wierzycielem, tak by przez cały proces egzekucji przejść w najmniej szkodliwy dla niego i jego rodziny sposób.

Oprócz ograniczenia egzekucji wierzyciel ma prawo wystąpić do komornika z wnioskiem o zwieszenie, a nawet umorzenie egzekucji komorniczej, dlatego na rozmowy i ugody nie jest za późno, nawet jeśli sprawa długu trafiła już do przymusowej egzekucji.

Szybkie podsumowanie i najważniejsze informacje:

Wniosek-o-ograniczenie-egzekucjiKoniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze