Mam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty – co teraz?

Dzień dobry, dostałam list od komornika polecony, okazało się, że jest to zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty. No dobrze, mam komornika co dalej, jeśli nie zapłacę? bo nie mam z czego?

Pismo komornicze zaadresowane jest na mnie i jestem jedynym dłużnikiem i nie wiem co robić. Czy mogę zignorować to wezwanie komornicze?

Czy lepiej napisać pismo do komornika, że długu nie spłacę, bo nie mam z czego? w ogóle to ile się czeka na odpowiedź od komornika? Obecnie nie pracuję.


Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty

Witam, każde pismo urzędowe ma swoją moc w tym także pismo komornicze. Dlatego listów sądowych i komorniczych nie należy bagatelizować, pozostawiać nieodebranych (awizo), czy bez odpowiedzi.

Pani otrzymała informację, że sprawa długu trafiła do komornika. Pozostawienie jej samej sobie nie będzie dobrym wyjściem, nawet jeśli postępowanie zostanie w końcu przez komornika umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji – wspomina Pani, że nie ma środków na spłatę długu.

Jeśli na spokojnie przejrzy Pani otrzymaną korespondencję, to znajdzie tam zobowiązania, które należy wykonać wraz z pouczeniem o rygorze niezastosowania się do nich. Muszę Panią wyczulić, że komornik może naprawdę wiele, od ukarania dłużnika grzywną, po wejście do jego domu i zajęcie majątku.

Osoby komornika, jako sądowego organu egzekucyjnego oraz samej egzekucji nie należy zatem lekceważyć. Komornik będzie działał rutynowo, wykonując kolejne czynności egzekucyjne, aż do umorzenia postępowania.

Skuteczna egzekucja komornicza może trwać latami – wystarczy, że komornik znajdzie składnik majątku dłużnika, który zajmie np. część wynagrodzenia za pracę. Postępowanie egzekucyjne, które nie przynosi skutków, bo dłużnik nie posiada majątku ani dochodu powinno zakończyć się umorzeniem już po kilku miesiącach.

W tym czasie jednak dłużnik powinien współpracować z komornikiem, bo tylko w ten sposób ma szansę przejść przez egzekucję ze spokojem. Współpraca na gruncie dłużnik – komornik oraz dłużnik – wierzyciel może przynieść o wiele lepsze efekty niż próba uciekania przed obowiązkiem uregulowania dawnych długów.

Proszę pamiętać, że na negocjacje z wierzycielem i ugody nigdy nie jest za późno.

Jak przebiega egzekucja komornicza od strony dłużnika?

Zadała Pani jednak sporo pytań i aby odpowiedzieć na nie, postaram się przybliżyć przebieg postępowania egzekucyjnego.

Przepisy o egzekucji traktują, że przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik zobowiązany jest doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

W pierwszym piśmie komornik poucza dłużnika o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Skierowanie egzekucji do nieruchomości jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela złożony wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub gdy postępowanie egzekucyjne jest już w toku.

Przepis art. 799 kpc. wskazuje, że wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób egzekucji. Natomiast organ egzekucyjny, czyli komornik powinien stosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Wszczęcie egzekucji przez komornika, a zajęcie majątku dłużnika

Komornik, otrzymując wniosek wierzyciela o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji, rozpoczyna swoją pracę i wysyła dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty, komornik dokona teraz przymusowego ściągnięcia długu, zajmując majątek dłużnika.

Zazwyczaj pierwszą czynnością egzekucyjną jest przesłanie do dłużnika pisma z informacją o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz postanowień w przedmiocie zajęcia składników majątkowych należących do dłużnika.

Ustalenie majątku dłużnika przez komornika odbywa się w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań, na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną.

Dość często, w pierwszych dniach swojej pracy komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika lub innego stałego dochodu, który może w łatwy sposób ustalić.

Narzędzia mobilne, z których korzystają obecnie kancelarie komornicze, znacznie ułatwiają pracę komornikom, ale niestety nie ułatwiają życia dłużnikom. Dochodzi bowiem do sytuacji, że dłużnik w jednym liście dowiaduje się o wszczętej egzekucji, zajęciu pensji, blokadzie na rachunku i innych zajęciach.

Jak szybko działa komornik?

Tu pragnę wyjaśnić, że polscy komornicy korzystają z centralnej informacji o rachunkach o nazwie OGNIVO, która daje im możliwość szybkiego ustalenia, czy dany dłużnik posiada rachunek bankowy w Polsce.

Co więcej, korzystanie przez komorników z możliwości elektronicznego zajęcia świadczeń dłużnika doprowadza do sytuacji, kiedy dłużnik nie otrzymał jeszcze listu z informacją o zajęciu, a uprawniony do wypłaty należnego mu świadczenia organ np. ZUS dokonał potrącenia na rzecz zajętej wierzytelności.

Zajęcie majątku dłużnika na poczet prowadzonej egzekucji odbywa się więc bardzo szybko, w przeciągu kilku dni od złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego.

Co komornik może zabrać osobie bezrobotnej?

zawiadomienie-o-wszczeciu-egzekucji-i-wezwanie-do-zaplaty-co-moze-zajac-komornik

Pani pisze, że nie jest w stanie spłacić długu, dlatego zakładam, że nie ma Pani stałego dochodu, lub jest on bardzo skromny. Gdyby było inaczej, wraz z pismem o wszczęciu egzekucji otrzymałaby Pani postanowienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę, renty, bądź emerytury.

Komornik jednak nie powinien ograniczyć postępowania jedynie do ustalenia, że nie ma Pani dochodu. Jako sądowy organ egzekucyjny komornik zobowiązany jest podjąć pewne czynności.

Przede wszystkim komornik zobowiąże Panią do złożenia wykazu majątku. Wykaz majątku warto, a nawet należy złożyć.

Jeśli poinformuje Pani komornika, iż nie posiada majątku, który mógłby zostać zajęty w toku egzekucji, może Pani liczyć, że za kilka miesięcy postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z uwagi na bezskuteczność, o czym traktuje art. 824 kpc.

§ 1 postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych oraz  jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Do umorzenia bezskutecznej egzekucji dochodzi najczęściej po upływie około sześciu miesięcy od wszczęcia postępowania.

Bezskuteczność egzekucji, a poszukanie majątku dłużnika

Przed umorzeniem bezskutecznej egzekucji komornik zobowiązany jest działać i jeżeli zdecyduje się Pani zostawić sprawę samą sobie, za jakiś czas komornik może pojawić się w Pani miejscu zamieszkania – wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 8011 kpc. wykaz majątku może zostać złożony na piśmie lub ustanie do protokołu wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie.

Dłużnik, który nie złoży wykazu majątku, może zostać przez komornika ukarany grzywną, a w sytuacji, kiedy pomimo ukarania grzywną nadal nie złoży wykazu majątku, komornik na wniosek wierzyciela może zwrócić się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

Jak Pani widzi, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty to nie żarty. Dłużnik nigdy nie powinien ignorować pism i wezwań komornika, nawet jeśli nie ma możliwości spłaty długu.

O swojej sytuacji materialno-bytowej warto poinformować komornika, a także wierzyciela. Dłużnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej za brak dochodu i majątku, może jednak zostać ukarany za bezczynność w stosunku do organu egzekucyjnego.

Podsumowując

Proszę odpowiednio reagować na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty. Każda egzekucja komornicza prowadzona jest w podobnym trybie, regulują ją bowiem przepisy prawa. Postępowanie egzekucyjne inicjuje wniosek wierzyciela. Po jego otrzymaniu komornik:

  1. Wydaje postanowienie o wszczęciu egzekucji.
  2. Podejmuje działania w celu wyszukania majątku dłużnika, wysyłając m.in. zapytania do:
  • ZUS;
  • US;
  • systemu OGNIVO.
  1. Dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika lub innych należnych mu świadczeń – renta, emerytura.
  2. Dokonuje zajęcia rachunku bankowego dłużnika.
  3. Przesyła do dłużnika postanowienie o wszczęciu egzekucji wraz z informacjami o zajętych składnikach majątku.
  4. Na wniosek wierzyciela przystępuje do poszukania majątku dłużnika – w toku egzekucji komornik może dokonać zajęcia samochodów dłużnika, wartościowych sprzętów, biżuterii, wierzytelności.
  5. Na wniosek wierzyciela dokonuje zajęcia należących do dłużnika nieruchomości.

Po zaspokojeniu wierzytelności komornik dokonuje zwolnienia zajętego majątku dłużnika i wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Skuteczna egzekucja kończy się wraz ze ściągnięciem od dłużnika wierzytelności, odsetek i kosztów komorniczych.

Postępowanie egzekucyjne, które okazało się bezskuteczne, zostaje przez komornika umorzone po upływie kilku miesięcy. Po umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezskuteczność wierzyciel nie traci możliwości składania kolejnych wniosków egzekucyjnych w przyszłości.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze