Wezwanie do złożenia wykazu majątku i innych wyjaśnień [PORADNIK]

Czy w świetle aktualnych przepisów, jeśli dłużnik otrzymał wezwanie do złożenia wykazu majątku i innych wyjaśnień, musi osobiście wstawić się u komornika celem przedłożenia takiego pisma oraz odebrania przyrzeczenia?

Kancelaria komornicza mieści się 200 km od miejsca mojego zamieszkania. Czy nie mogę złożyć wykaz majątku dla komornika w miejscowym sądzie rejonowym?

Otrzymałam zajęcie komornicze na kwotę 1400 zł. Zostałam poinformowana o zajęciu wynagrodzenia na rzecz zaspokojenia długu. Skoro dług zostanie potrącony z najbliższego wynagrodzenia, to czy musiała zostać użyta taka forma wezwania u komornika?

Jak napisać wykaz majątku? co dalej? Będę wdzięczna za odpowiedź. Proszę o pomoc.


Wybór komornika swobodnym prawem wierzyciela

Witam, odpowiadając na twoje pytanie, chcę w pierwszej kolejności odnieść się do kwestii wyboru komornika dla prowadzenie konkretnej sprawy egzekucyjnej.

Otóż przepis art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.) daje wierzycielowi swobodne prawo wyboru komornika, któremu zleci egzekucję, nawet tego poza miejscem zamieszkania dłużnika i poza obszarem swojego rewiru. Powyższy przywilej pozwala tworzyć sytuacje, kiedy sprawą dłużnika z Pomorza zajmuje się np. komornik ze Śląska.

I tak komornik, który został przez wierzyciela wybrany, co do zasady nie może odmówić podjęcia prowadzenia się danej sprawy, chyba że:

 • w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy lub wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%, albo wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

Wyjawienie majątku przed komornikiem, czy dłużnik musi złożyć przyrzeczenie?

W dalszej kolejności pragnę wskazać, iż temat, który podniosłaś, był przedmiotem gorącej dyskusji w środowisku prawniczym jeszcze niespełna dwa lata temu.

8 września 2016 roku weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1311). Część wprowadzonych ustawą zmian dotyczyła właśnie postępowania egzekucyjnego.

Dyskusję wywołał m.in. art. 801 kpc., który w swym nowym brzmieniu nakładał na komorników obowiązek wezwania dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych niezbędnych wyjaśnień w sytuacji, kiedy wierzyciel wraz z wnioskiem egzekucyjnym nie wskaże majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie świadczenia.

Wcześniejsze brzmienie przepisu 801 kpc. pozwalało komornikowi w toku prowadzonych działań wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień, jednak komornik nie był do tego zobowiązany, jak to ma miejsce obecnie.

Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami, w każdej sytuacji, kiedy wierzyciel wraz z wnioskiem nie wskaże majątku dłużnika, z którego świadczenie ma zostać spełnione, a tak dzieje się w większości przypadków, komornik zobligowany jest wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Natomiast dłużnik pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia składa wykaz majątku przed komornikiem – tak art. 8011 kpc.

Przed komornikiem”, czyli z literalnego brzmienia zapisu wynika już, że dla skuteczność złożonego oświadczenia winno być ono złożone osobiście przed komornikiem.

I rzeczywiście tak jak podniosłaś, problem mogą mieć ci dłużnicy, których długami zajmują się komornicy z innego rewiru, często z innej części kraju. Pierwszą rzeczą jest obowiązek poniesienia kosztów dojazdu do właściwej kancelarii, a drugą czas, jaki należy temu przedsięwzięciu poświęcić.

Na co warto zwrócić uwagę, często dłużnicy, to również schorowane, doświadczone życiem osoby, dla których podróż do innego miasta, a co mówić oddalonego o kilkaset kilometrów to nie lada wyzwanie.

Grzywna za nie złożenie wykazu majątku, jak uniknąć?

Co może zatem zrobić dłużnik, by nie spotkać się z obowiązkiem zapłaty grzywny wymierzonej przez komornika, czy innych sankcji karnych, o których mówi m.in. przepis art. 916 §1 kpc. –

…kiedy dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia („Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.”), sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Jeżeli dług jest stosunkowo niewielki, jego szybka zapłata, chociażby tak jak w twoim przypadku z pierwszej zajętej pensji skutkować będzie umorzeniem postępowania egzekucyjnego, dlatego, jeżeli jesteś już na „Zero” z komornikiem, nie musisz się martwić, że podejmie on kroki celem „ukarania” cię za nie złożenie wykazu majątku.

Jeżeli natomiast zapowiada się, że postępowanie będzie trwać, to co moim zdaniem powinien zrobić dłużnik, to kontakt z komornikiem. Być może rozmowa i naświetlenie sytuacji wystarczy, a może potrzebne będzie pismo wyjaśniające z dowodami potwierdzającymi np. chorobę, kalectwo, trudną sytuację osobistą.

Wiem, że część komorników do chwili obecnej honoruje wykazy majątku przesłane w formie papierowej z podpisaną klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń:

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jeśli natomiast komornik uprze się, można skorzystać z alternatywy, jaką jest wyjawienie majątku przez sądem (koszt postępowania 40 zł).

Jeśli masz do komornika bardzo daleko, pobierz proszę poniższy wzór wykazu majatku, wydrukuj go i prześlij komornikowi listem poleconym.

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Jak napisać wykaz majątku dla komornika?

Celem złożenia wykazu majątku jest pozyskanie informacji o majątku dłużnika:

 • nieruchomościach,
 • ruchomościach,
 • oszczędnościach
 • oraz wartościowych rzeczach, jakie posiada

…tak, aby wierzyciel uzyskał informacje, z których przedmiotów może uzyskać spłatę długu. Jeśli komornik nie przesłał swojego druku, wykaz majątku może zostać przygotowany na gotowym formularzu lub napisany odręcznie.

Tworząc wykaz dla komornika, nie musisz ujmować wszystkich składników swojego majątku, lecz tylko te, które mają znaczenie dla prowadzonej egzekucji, mogą zostać zajęte i zbyte w toku sprawy. Lecz pamiętaj, że za złożenie nieprawdziwych informacji grozi ci sankcja karna.

Mam nadzieje, że poradzisz sobie ze wszystkim i twoja sprawa zakończy się szybko i bez problemów dla ciebie. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Podstawa prawna

Dział V. Wyjawienie majątku

Art. 913. Zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku§ 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.

§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Wezwanie do złożenia wykazu majątku i innych wyjaśnień [PORADNIK]”
 1. Mam problem ze spłata wierzytelności, ponieważ sama pracuję na swoją rodzinę, mieszkam u teściów, oni też nie pracują, dziś przyszły mi dwa listy od komornika, że zajął mi konto bankowe, a drugi, że mam wypisać poszczególne swoje rzeczy które może mi komornik zająć u moich rodziców w domu w którym jestem zameldowania a w nim nie mieszkam. Bardzo proszę o pomoc.

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik działa z ramienia wierzyciela i jeśli wierzyciel złoży u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, to komornik ma prawny obowiązek, aby rzeczywiście tę egzekucję wszcząć. A więc Twoje konto bankowe zostało zajęte przez komornika, komornik żąda też od Ciebie, abyś wyjawiła swój majątek, by mógł Ci go później zająć, jeśli mieszkasz w domu teściów w którym nic nie należy do Ciebie, to komornik nic z tego domu zająć mógł nie będzie. Oczywiście powiadom teściów jaka jest sytuacja, że wkrótce może odwiedzić Was komornik.

 2. Witam potrzebuje porady jak napisać wykaz majątku dla komornika? Nie wiem dokładnie jak napisać wykaz majątku pierwszy punkt. Dane ogólne dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika: 1. Z czego dłużnik się utrzymuje, a zwłaszcza czy prowadzi działalność zarobkową, a jeżeli tak to jaką i na czym ona polega i w jakim wymiarze. A także jaki przynosi dochody proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Comments are closed.