Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – poradnik dla dłużnika

Pismo od komornika o wszczęciu egzekucji, to znak dla dłużnika, że wierzyciel przystąpił do przymusowego ściągnięcia długu, we współpracy z sądowym organem egzekucyjnym, czyli komornikiem.

Jednak nie zawsze dłużnik musi zgadzać się z roszczeniem wierzyciela, tym bardziej, kiedy przeczy istnieniu zobowiązania lub, kiedy nie był poinformowany o wcześniejszych sprawach sądowych.

W takiej sytuacji, dłużnik może podjąć skuteczną obronę przed egzekucją, zatrzymując czynności komornika i dalsze etapy postępowania egzekucyjnego.

Czym jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i co oznacza dla dłużnika? Co może zrobić dłużnik, by zatrzymać przymusową egzekucję długu, z którym się nie zgadza. Jak postępować, kiedy komornik posługuje się nieaktualnym adresem? i kiedy dochodzi do wykazu majątku? – o tym poniżej!

Co to jest zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Przyjmując wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny), przed przystąpieniem do egzekucji i zastosowaniem środków przymusu, komornik zobowiązany jest o wszczęciu egzekucji poinformować dłużnika, stosownym pismem.

Do akt sprawy egzekucyjnej powinien natomiast trafić dowód potwierdzający odbiór tego pisma przez dłużnika (zwrotne potwierdzenie odbioru). Niniejszy obowiązek komornika, wynika wprost z ustawy kodeks postępowania cywilnego, a dokładnie z przepisów art. 805 § 1, który stanowi, że:

“Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art.797 § 3.

Komornik poucza dłużnika również o treści przepisów działu V tytułu I części trzeciej oraz prawie i sposobie złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji, a także o treści art. 52a i art.54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn.zm.22) ) oraz art. 13g ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730,875 i 1018) i sposobie realizacji uprawnień wynikających z tych przepisów.”

W zawiadomieniu o wszczęcie egzekucji znaleźć powinien się zapis o tym:

 • kto jest wierzycielem dłużnika
 • ile wynosi należność główna
 • na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja (nakaz zapłaty/wyrok sądu)
 • z jakiego majątku dłużnika prowadzona będzie egzekucja (wynagrodzenie za pracę,renta, emerytura, rachunek bankowy, nieruchomości, rzeczy ruchome)
 • jakie przysługują dłużnikowi prawa.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, co oznacza dla dłużnika?

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji jest zatem informacją dla dłużnika, że jeżeli nie dostosuje się do wezwania komornika i nie ureguluje długu dobrowolnie w wyznaczonym 30-dniowym terminie, zostanie podjęta przymusowa egzekucja długu.

Niestety w praktyce spotykamy się z sytuacjami, kiedy postępowanie egzekucyjne toczy się w przyśpieszonym tempie -komornik jeszcze przed poinformowaniem dłużnika o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym, przystępuje do zajęcia.

Taka procedura jest niezgodna z obowiązującym prawem, dlatego dłużnikowi przysługuje skarga na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Dłużnik w skardze na czynność komornika może podnieść min. zarzut złamania przepisów art.805 kodeks postępowania cywilnego. (przystąpienie do zajęcia przed poinformowaniem o wszczęciu egzekucji).

Co może zrobić dłużnik, by zatrzymać egzekucję komorniczą?

Dłużnik posiada pewne uprawnienia ustawowe, dzięki którym może zatrzymać przymusową egzekucję długów. Przede wszystkim dłużnik, który uznaje zobowiązanie, ale chce uniknąć dodatkowych kosztów egzekucji, ma możliwość zaraz po otrzymaniu zawiadomienia o egzekucji spłacić swój dług.

Zgodnie z regulacją art. 27 ustęp 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych:

Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Natomiast dłużnik, który nie uznaje roszczenia wierzyciela, ma prawo bronić się przed egzekucją m.in. składając:

 • wniosek o umorzenie egzekucji – brak istnienia zobowiązania, przedawnienie roszczenia
 • zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny (tak art. 805 § 1 z indeksem 1 kodeksu postępowania cywilnego) – brak doręczenia nakazu zapłaty/wyroku
 • powództwo przeciwegzekucyjne (powództwo opozycyjne lub interwencyjne)
 • skargę na czynność komornika.

Zasadność zaskarżenia egzekucji, czy podjętych przez komornika lub wierzyciela działań, należy zawsze analizować pod kątem danej sprawy.

Egzekucja na niedoręczony wyrok, jak się przed nią bronić?

Od 7 lipca 2013 roku obowiązują przepisy, które przewidują, że w przypadku wysłania przez sąd rozpoznający sprawę o zapłatę, nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego na nieprawidłowy adres pozwanego, może on w późniejszym czasie, po dowiedzeniu się o wszczętej przeciwko niemu egzekucji, żądać wydania przez sąd zaświadczenia stwierdzającego, że orzeczenie zostało wysłane na inny adres, niż jego aktualne miejsce zamieszkania.

Natomiast na podstawie przedmiotowego zaświadczenia, dłużnik ma prawo domagać się od komornika zawieszenia egzekucji, do czasu rozpoznania przez sąd środków zaskarżenia złożonych przeciwko wydanym w sprawie orzeczeniom (nakaz zapłaty/wyrok/postanowienie o nadaniu klauzulę wykonalności).

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji nieaktualny adres dłużnika

Obowiązek posługiwania się aktualnym adresem stron postępowania, przekłada się także na samo postępowanie egzekucyjne. Jednakże dość często dochodzi do sytuacji, kiedy wniosek wierzyciela składany jest z podaniem adresu, pod którym dłużnik już nie mieszka, a więc miejsce ma wtedy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na zły adres.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że dochodzi do zajęcia majątku dłużnika, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, zanim ten zostanie poinformowany o toczącym się postępowaniu.

Zazwyczaj, to sam dłużnik zaczyna wyjaśniać okoliczności zajęcia, podając komornikowi aktualny adres. W takiej sytuacji dłużnikowi przysługuje skarga na czynność komornika, bowiem jak wskazałam na początku, zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego powinno zostać doręczone dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

Uchybienie temu obowiązkowi jest naruszeniem procedury egzekucyjnej.

Przydatne wzory pism:

Ugoda z komornikiem – wzór pisma

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika – wzór

Ograniczenie-egzekucji-na-wniosek-dluznika

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Podsumowanie

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i dołączony tytuł wykonawczy, inicjują dalsze etapy postępowania egzekucyjnego. Na wniosek wierzyciela, komornik będzie prowadził egzekucję komorniczą ze składników majątku, które wierzyciel wymienił we wniosku. Jeśli wierzyciel we wniosku nie wytyczył żadnych składników majątku dłużnika, to komornik wezwie dłużnika do wykazu majątku.

Następnie komornik sądowy zacznie egzekwowanie zadłużenia z majątku dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, nie stroniąc od naliczania kosztów egzekucyjnych, które oczywiście ponosi dłużnik.

W trakcie trwania egzekucji komornik ma prawo zająć:

 • wynagrodzenie,
 • rachunek bankowy,
 • świadczenia rentowe i emerytalne,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • i inne składniki majątku dłużnika, które można spieniężyć.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze