Wniosek o przedłużenie stażu wzór

Jak napisać wniosek o przedłużenie stażu? Staż z Urzędu Pracy trwa minimum 3 miesiące, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli umowa stażowa zostanie zawarta na okres krótszy niż rok, można ją przedłużyć, zachowując przy tym ciągłość przebiegu stażu. Jak przedłużyć staż z Urzędu Pracy?

Wstęp

Stażysta w sprawie przedłużenia stażu a dokładniej programu stażu musi zwrócić się z pisemnym wnioskiem do pracodawcy. Aby wniosek został uznany i wywołał oczekiwane skutki, w jego treści muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przedłużenie stażu wzór

wniosek-o-przedluzenie-stazu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przedłużenie stażu wzór

Dla kogo staż z Urzędu Pracy?

Staż to taki rodzaj zatrudnienia, który służy nabywaniu umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W przypadku stażu z Urzędu Pracy umowa stażowa zawierana jest nie między pracownikiem a pracodawcą, a między stażystą a Urzędem Pracy, który pośredniczy w zatrudnieniu.

Do odbycia stażu z UP kierowane są osoby zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne. Nie jest to jednak jedyny warunek. Stażyści muszą zmieścić się w przedziale wiekowym:

 • do 30. roku życia;
 • powyżej 50 roku życia.

Na staż skierowanie często otrzymują także:

 • kobiety po urodzeniu dziecka,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby, którym kończy się kontrakt socjalny,
 • byli więźniowie, którzy nie rozpoczęli pracy po odbyciu kary.

Poza tym, na staż z Urzędu Pracy mogą dostać się także osoby, którym brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego.

Czy można przedłużyć staż?

Czas trwania stażu z Urzędu Pracy zależy od kategorii, do której przynależy bezrobotny. Wyróżniamy w tym przypadku dwie takie kategorie:

 • stażysta, który nie ukończył 30 roku życia – może odbywać staż do 12 miesięcy;
 • pozostali stażyści, czyli osoby, które ukończyły 30 rok życia – mogą odbywać staż od 3 do 6 miesięcy.

Staż z Urzędu Pracy zawsze trwa co najmniej 3 miesiące, ale nigdy nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli stażysta podpisze umowę na 3 miesiące, ma możliwość przedłużenia stażu do 6 lub 12 miesięcy. Musi zachować jednak ciągłość stażu, ponieważ u każdego pracodawcy może odbyć taki staż tylko raz.

Jak przedłużyć staż?

Aby przedłużyć staż z Urzędu Pracy, należy złożyć w tej sprawie wniosek o przedłużenie okresu odbywania stażu. Warto pamiętać przy tym o obowiązujących bezrobotnego limitach. U jednego pracodawcy może on pracować w ramach stażu przez maksymalnie 12 miesięcy, a u różnych pracodawców łącznie przez 24 miesiące. 

Prośba o przedłużenie stażu powinna zostać zaadresowana do właściwego Urzędu Pracy i odpowiednio uzasadniona. Musi zawierać także zgodę bezrobotnego na kontynuowanie zatrudnienia. 

Kto składa wniosek o przedłużenie stażu?

Przedłużenie okresu odbywania stażu z Urzędu Pracy możliwe jest jedynie na wniosek pracodawcy – organizatora stażu. Takie same zasady dotyczą organizacji zatrudnienia. Tylko pracodawca może ubiegać się o możliwość zorganizowania stażu.

Stypendium dla stażystów jest w pełni opłacane przez powiatowy urząd pracy, dlatego rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo organizujący je podmiot może wybrać bezrobotnych, którym chce zaproponować staż.

Jeśli to właśnie bezrobotnemu zależy na przedłużeniu stażu, powinien złożyć podanie o przedłużenie stażu do pracodawcy, który to następnie przedłoży odpowiednie pismo w tej sprawie do Urzędu Pracy. Dokument zawsze zawiera oświadczenie stażysty o chęci kontynuowania takiej formy zatrudnienia. 

Co zawiera wniosek o przedłużenie stażu?

Aby przedłużyć staż z Urzędu Pracy, wystarczy wypełnić wzór wniosku o przedłużenie stażu następującymi danymi:

 • data i miejscowość,
 • dane organizatora stażu,
 • dane Urzędu Pracy,
 • oznaczenie stażu: numer umowy, okres stażu, stanowisko,
 • dane stażysty/bezrobotnego,
 • określenie dodatkowego czasu trwania stażu, o jaki wnioskuje organizator,
 • uzasadnienie,
 • podpis organizatora i podpis stażysty pod zgodą na kontynuowanie stażu.

Co napisać w uzasadnieniu wniosku o przedłużenie stażu?

Jak uzasadnić wniosek o przedłużenie stażu z Urzędu Pracy? Podanie tego typu najlepiej uargumentować czynnikami związanymi z rozwojem stażysty i korzyściami, jakie wynikają z odbycia dłuższego stażu dla jego kariery zawodowej.

Można wymienić na przykład takie zalety przedłużenia stażu, jak:

 • nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych w związku z rozszerzeniem programu stażowego,
 • utrwalenie umiejętności praktycznych, które stażysta nabył w trakcie stażu,
 • doskonalenie zdobytych umiejętności,
 • możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności,
 • zdobycie większego doświadczenia zawodowego.

Jakie prawa ma stażysta?

Stażysta z Urzędu Pracy ma prawo nie tylko do przedłużenia stażu, ale również do:

 • uzyskania informacji – na przykład informacji dotyczących programu stażu czy przysługujących mu uprawnień pracowniczych,
 • równego traktowania przez pracodawcę – traktowania na równi z innymi pracownikami. Jeśli organizator dopuści się w tym zakresie do jakichkolwiek naruszeń, stażysta będzie miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie, które wypłacane jest w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Obowiązkami pracodawcy jako organizatora stażu są też między innymi takie czynności, jak:

 • zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia,
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, należnych posiłków i napoi.

Stażysta ma również prawo do wynagrodzenia, czyli stypendium, które wypłacane jest przez Urząd Pracy. Wynosi ono 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium przysługuje również za czas udokumentowanej niezdolności do pracy. Co więcej, za stażystę odprowadzane są składki na ubezpieczenie:

 • emerytalne, 
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Stażysta nie podlega jednak ubezpieczeniu chorobowemu, dlatego nie ma prawa do zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego. Przepisy chronią stażystów również w zakresie dopuszczalnego czasu pracy.

Staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Organizatorom nie wolno zatrudniać stażysty w godzinach nadliczbowych. Taki pracownik ma bowiem prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego na takich samych zasadach, co każdy inny pracownik. 

Staż nie może odbywać się w:

 • niedziele i święta,
 • porze nocnej,
 • systemie pracy zmianowej,

chyba że wymaga tego charakter pracy na danym stanowisku, ale zgodę musi wyrazić starosta.

Stażysta z UP nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, ale za każde 30 dni odbywania stażu przysługują mu 2 dni wolnego (płatne). Wszystkich przysługujących stażyście dni wolnych pracodawca musi udzielić mu przed zakończeniem odbywania stażu, przy czym dni wolne udzielane są na wniosek bezrobotnego. 

Słowo podsumowania

Każdy pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu w swojej firmie, musi złożyć do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy pisemny wniosek razem z programem stażu dla bezrobotnego.

Jeśli stażysta zdecyduje się na przedłużenie czasu trwania umowy o staż, będzie musiał złożyć do pracodawcy stosowny wniosek, a w przypadku złożenia przez bezrobotnego wniosku pracodawca będzie musiał zwrócić się do PUP z prośbą o przedłużenie stażu.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przedłużenie stażu dla pracodawcy, który ten wniosek pracodawca składa w Urzędzie pracy:

Wniosek pracodawcy o przedłużenie stażu wzór

wniosek-pracodawcy-o-przedluzenie-stazu-wzor-pdf-doc

Wniosek pracodawcy o przedłużenie stażu wzór

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 votes, average: 4,37 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze