Wniosek o zakaz zbliżania się WZÓR z omówieniem!

Zakaz zbliżania się to szczególny środek karny uregulowany w art. 41a kodeksu karnego. Ten środek karny może zostać orzeczony obligatoryjnie lub fakultatywnie. Dlatego osoba, która doznała przemocy, była ofiarą nękania lub mieszka wspólnie ze swoim oprawcą, jeszcze w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę powinna należycie zadbać o swoje bezpieczeństwo, składając wniosek o zakaz zbliżania się.

Wstęp

Wniosek-o-zakaz-zblizania-sie-wzor-pdf-docSprawdź, jak przygotować oraz kiedy i do kogo złożyć wniosek o zastosowanie środka karnego lub środka zapobiegawczego wobec sprawcy przestępstwa. Aby ułatwić Ci do maksimum sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o zakaz zbliżania się, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zakaz zbliżania się wzór pdf

Wniosek-o-zakaz-zblizania-sie-wzor-pdf-doc

Wniosek o zakaz zbliżania się wzór

Kiedy złożyć wniosek o zakaz kontaktowania się?

Zgodnie z regulacją art. 41a§1 kodeksu karnego sąd może orzec zakaz:

 • przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
 • kontaktowania się z określonymi osobami
 • zbliżania się do określonych osób
 • opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Dodatkowo sąd może orzec nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Wyżej wymienione środki karne orzeka się w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej.

Należy jednak pamiętać, że obligatoryjne orzeczenie zakazu zbliżania się lub kontaktowania się będzie wiązać się ze skazaniem sprawcy na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w przypadku recydywy.

Dlatego, jeśli orzeczenie zakazu zbliżania się będzie fakultatywne, poszkodowany sam powinien złożyć wniosek o zakaz zbliżania lub wniosek o zastosowanie innego środka karnego np. usunięcie sprawy ze wspólnie zajmowanego mieszkania (eksmisja).

 

Kiedy złożyć wniosek o zakaz zbliżania się?

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii, kiedy można złożyć wniosek o zastosowanie środka karnego w postaci zakazu zbliżania się. Otóż ofiara, czy też poszkodowany może wystąpić z przedmiotowym wniosku na różnych etapach postępowania zarówno tego przygotowawczego, jak i w toku sprawy karnej prowadzonej przez sąd.

Zatem wniosek o zakaz zbliżania się może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu:

 • wraz z dokonaniem zgłoszenia o możliwości popełnienia przestępstwa – zgłoszenie składa się w Prokuraturze lub na Komisariacie Policji
 • w toku postępowania przygotowawczego
 • w toku postępowania sądowego – bez względu, czy ofiara występuje w roli świadka, czy oskarżyciela posiłkowego
 • w mowie końcowej.

Jak napisać wniosek o zakaz zbliżania się?

Wniosek o wydanie zakazu zbliżania się powinien przybrać formę pisma urzędowego. W treści pisma zawrzeć należy:

 • dane wnioskodawcy
 • adresata wniosku – Prokuratura/Sąd
 • sygnaturę akt spawy, jeśli została nadana
 • sentencję wniosku w postaci zwrotu „wnoszę o zastosowanie wobec podejrzanego/oskarżonego środka karnego/środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania się”
 • uzasadnienie wniosku np. opisanie sytuacji, wcześniejsze interwencje policyjne, wdrożenie procedury niebieskiej karty itp.

Warto dodać, że w przedmiotowym wniosku można wskazać odległość, jaka ma zostać zachowana, podając ją precyzyjnie w metrach np. 100 m. Powyższe ma znaczenie, jeśli poszkodowany mieszka niedaleko sprawcy przestępstwa lub widuje go w swojej okolicy.

Należy pamiętać również o własnoręcznym podpisie, chyba że poszkodowany posiada pełnomocnika, który reprezentuje go w sprawie.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować przedmiotowe pismo, pomocnym może okazać się fachowo przygotowany wzór wniosku o zakaz zbliżania się.

 

Jak przygotować wniosek o zakaz zbliżania się do dziecka?

Zgodnie z powoływanym wyżej przepisem art. 41a kodeksu karnego sąd powinien orzec zakaz zbliżania się, jeśli oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko dziecku. Niemniej jednak zanim sprawą zajmie się sąd, może ona na długi czas utknąć w postępowaniu przygotowawczym.

Dlatego rodzic lub opiekun prawny, który ma świadomość, że podejrzany stanowi faktyczne niebezpieczeństwo dla dziecka, może z wnioskiem o zakaz zbliżania się wystąpić do Prokuratora nadzorującego postępowanie przygotowawcze.

W uzasadnieniu wniosku należy opisać zaistniałe zdarzenia i podać swoje obawy, m.in. możliwość dopuszczenia się przez sprawcę kolejnych czynników, wywieranie strachu lub presji.

Jak cofnąć zakaz zbliżania się?

Orzekając środek karny, sąd powinien wskazać termin jego obowiązywania, co wynika wprost z przepisów, zgodnie z którymi zakaz zbliżania się możne zostać orzeczony na maksymalny okres 15 lat, a w wyjątkowych sytuacjach dożywotnio.

W trakcie trwania środka karnego oskarżony może złożyć wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się:

Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się wzór

wniosek-o-uchylenie-zakazu-zblizania-sie-wzor-pdf-doc

Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się wzór

Podstawą przedmiotowego wniosku może być pojednanie się z pokrzywdzonym, a w sprawach rodzinnych również chęć dalszego wspólnego zamieszkiwania. Załącznikiem do przedmiotowego wniosku może być oświadczenie pokrzywdzonego, który popiera zniesienie środka karnego.

Warto dodać, że przedmiotowy wniosek może zostać złożony w każdym czasie, również w sytuacji, gdy zakaz zbliżania się został nałożony w trakcie postępowania przygotowawczego.

Postawa prawna:

Art. 41a. Zakazy i nakazy dotyczące przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo kontaktowania się z określonymi osobami

§ 1. Sąd może orzec zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej. Zakaz lub nakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu, a zakaz zbliżania się do określonych osób – również kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego.

 

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze