Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim WZÓR

Jak napisać wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim? zmniejszenie etatu po macierzyńskim to rozwiązanie, które chroni pracownicę przed zwolnieniem, a także jest szansą na pogodzenie wychowywania dziecka z pracą zarobkową.

Co istotne, pracodawca ma obowiązek zmniejszyć wymiar czasu pracy osobie zatrudnionej na jej pisemny wniosek. Dotyczy to osób uprawnionych do skorzystania z urlopu wychowawczego, a więc matki lub ojca dziecka, które nie skończyło jeszcze 6 roku życia.

Wstęp

wniosek-o-zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-wzor-pdf-docJak sporządzić zatem skuteczne podanie o zmniejszenie etatu po macierzyńskim? aby ułatwić Ci przygotowanie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim wzór

wniosek-o-zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim wzór

Po co składa się wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu po macierzyńskim?

Młoda mama po macierzyńskim może opiekować się dzieckiem na urlopie wychowawczym, jednak wiele kobiet obawia się, że skorzystanie z takiego rozwiązania doprowadzi do ich zwolnienia.

Zamiast urlopu wychowawczego, młoda mama może więc zmniejszyć wymiar etatu po macierzyńskim, aby móc połączyć aktywność zawodową z macierzyństwem.

Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego. Wniosek w tej sprawie może złożyć więc nie tylko matka dziecka, ale też ojciec, pod warunkiem że rodzice ustalą to między sobą – z prawa do zmniejszenia etatu może skorzystać bowiem tylko jedna osoba.

Na czym polega obniżenie wymiaru etatu?

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy to rozwiązanie przewidziane i uregulowane przepisami Kodeksu pracy – art. 1867 i art. 1868. Zgodnie z treścią art. 1867, pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru etatu po macierzyńskim na okres, w którym mógłby korzystać tego urlopu.

Wniosek ten może dotyczyć jednak obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Co więcej, pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Ponieważ nie wolno obniżyć wymiaru czasu pracy poniżej ½ etatu, popularnym rozwiązaniem wśród mam jest praca na 7/8 etatu. W takim przypadku matka, która karmi dziecko piersią, może wykorzystać jednocześnie przerwy na karmienie – dwie dziennie po 30 minut, czyli łącznie 1 godzina.

W praktyce wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na ⅞ będzie skutkował wtedy wypełnianiem obowiązków służbowych nie przez 7, a przez 6 godzin dziennie.

 

Kiedy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim?

Możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wymiaru czasu pracy po macierzyńskim jest ograniczona. Po pierwsze, okres zmniejszenia etatu może trwać maksymalnie 35 miesięcy, ponieważ odpowiada on wymiarowi urlopu wychowawczego, który przysługuje jednemu pracownikowi.

Nie oznacza to jednak, że powrót po macierzyńskim musi wiązać się z koniecznością natychmiastowego złożenia takiego wniosku. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może skorzystać z takiego przywileju do momentu, kiedy dziecko skończy 6 lat.

Oznacza to, że ma on możliwość częściowego wykorzystania urlopu wychowawczego lub po prostu sprawdzenia, czy poradzi sobie z opieką nad dzieckiem, pracując w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak napisać wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu po macierzyńskim?

Podanie o skrócenie etatu po macierzyńskim składa się na ręce pracodawcy na 21 dni przed momentem planowanego powrotu do wypełniania obowiązków służbowych w obniżonym wymiarze czasu pracy, czyli 21 przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Dokument powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane dziecka, na które pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy,
 • określenie planowanego okresu pracy w warunkach zmniejszonego etatu (nie więcej niż 35 miesięcy),
 • wskazanie wymiaru czasu pracy (nie mniej niż 1/2, a najczęściej na 7/8 etatu).

Do wniosku należy dołączyć także:

 • skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka oraz – jeśli dotyczy:
 • oświadczenie wskazujące na okres, w którym pracownik do tej pory korzystał z możliwości świadczenia pracy w ramach zmniejszonego etatu, mając prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego.

Kto jest uprawniony do urlopu wychowawczego?

Z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika może skorzystać pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego. Takim pracownikiem zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 186) jest:

 • pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • pracownik opiekującym się dzieckiem do 3 lat.

Urlopu wychowawczego udziela się przy tym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Warunki te wyglądają nieco inaczej w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, może skorzystać rodzic lub opiekun dziecka, które wymaga sprawowania nad nim osobistej opieki z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności.

Co ważne, rodzice spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą równocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Urlopu wychowawczego udziela się tylko na wniosek pracownika.

Osoba zatrudniona jest wtedy chroniona przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia urlopu. Wyjątkowe przypadki, kiedy ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje to:

 • ogłoszenia upadłości,
 • ogłoszenie likwidacji pracodawcy.

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może też założyć działalność, uczyć się lub doszkalać, o ile nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Gdyby pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca mógłby wezwać go do stawienia się do pracy we wskazanym przez siebie terminie.

Urlop wychowawczy wlicza się do okresu zatrudniania. Kiedy pracownik wraca do pracy po urlopie wychowawczym, powinien zostać przywrócony do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek przydzielić go do pracy:

 • na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub
 • na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym oraz za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi przed urlopem.

Podobną ochroną objęty jest pracownik, który obniża wymiar czasu pracy, zamiast korzystać z urlopu wychowawczego.

Pracodawca nie może zwolnić go przez okres od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.

 

Podsumowanie

Obniżenie etatu po powrocie z urlopu macierzyńskiego możliwe jest możliwe dzięki poniższemu przepisowi:

Art. 1867. KP Obniżenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

§ 1.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Do wniosku (którego wzór pobierzesz u góry) należy dołączyć dwa załączniki:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • oraz jeśli pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy – stosowne oświadczenie.

Obniżenie wymiaru etatu tak jak pisaliśmy na wstępie, to zablokowanie pracodawcy przed likwidacją stanowiska pracy, a także szansa na dalsze zarobkowanie i jednoczesne wychowywanie dziecka, które nie ukończyło jeszcze 6 lat.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze