Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji [WZÓR]

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela składa się w celu zakończenia prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych. Zobacz: w jakich sytuacjach wierzyciel ma prawo umorzyć egzekucję i jakie musi spełnić warunki, by do umorzenia rzeczywiście doszło!

Sprawdź również, czy po umorzeniu egzekucji wierzyciel ma prawo wszcząć ją na nowo? w poradniku znajdziesz także wzór wniosku.


Wierzyciel i jego prawa w postępowaniu egzekucyjnym

W sytuacji, kiedy wierzyciel wejdzie w posiadanie tytułu egzekucyjnego, w postaci wyroku, nakazu zapłaty, bądź ugody z klauzulą wykonalności, to on zyskuje prawo rozporządzania swoim roszczeniem.

Wierzyciel ma możliwość podjęcia próby porozumienia się z dłużnikiem, proponując mu min. spłatę należności w ratach. Może również wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym do komornika, by ten na jego zlecenie zajął się przymusowym ściągnięciem należności. Jednakże stanowisko wierzyciela może ulec zmianie przez całkowite uzyskanie zaspokojenia.

W praktyce wygląda, to tak, że wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowanie egzekucyjnego, a w następnym czasie wniosek cofnąć np. na skutek zawarcia ugody z dłużnikiem, podjęcia decyzji o zbyciu przysługującej mu wierzytelności (cesja wierzytelności) lub uzyskaniu zaspokojenia.

Kwestię tę regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

wniosek-wierzyciela-o-umorzenie-egzekucji

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 825 kpc. organ egzekucyjny (komornik sądowy) umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli tego zażąda wierzyciel. Jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu.

Komornik umorzy postępowanie także w sytuacji, kiedy wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

W obu podanych powyżej sytuacjach, komornik wyda postanowienie o umorzeniu egzekucji po otrzymaniu wniosku wierzyciela w tym przedmiocie. I o ile druga sytuacja zależna jest od spełnienia ustawowych przesłanek – wierzyciel jest w posiadaniu zastawu, to pierwsza nie została głębiej sprecyzowana, także domniemywać można, że wynika jedynie z chęci lub woli wierzyciela.

Co ważne, wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji nie podlega żadnej opłacie, a wzór wniosku pobrać możesz poniżej:

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Wniosek-wierzyciela-o-umorzenie-egzekucji

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Wierzyciel może wnosić o umorzenie postępowanie ustnie do protokołu w kancelarii komornika prowadzącego egzekucję lub wysyłając na adres kancelarii list polecony z wnioskiem w formie pisemnej z podaniem właściwej sygnatury akt sprawy.

Przedmiotowy wniosek nie wymaga precyzyjnego uzasadnienia. Wystarczy, że wierzyciel wskaże, że doszło do zawarcia ugody z dłużnikiem lub poda inną przyczynę swojej decyzji.

Po przyjęciu wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego, komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, orzekając jednocześnie o kosztach sprawy.

Umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela – skutki

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela dochodzi najczęściej na skutek zawartego z dłużnikiem porozumienia.

Umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela powoduje zatrzymanie machiny egzekucji, czyli jak to zostało określone w art. 826 kpc., umorzenie postępowania komorniczego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych – zajęte wynagrodzenie za pracę zostaje zwolnione, komornik cofa także inne zajęcia (rachunek bankowy, świadczenia emerytalno-rentowe).

Umorzenie postępowania egzekucyjnego zatrzymuje również egzekucję z nieruchomości oraz majątku ruchomego dłużnika, jeżeli do takich czynności egzekucyjnych w sprawie doszło.

Umorzenie egzekucji przez wierzyciela, a dochodzenie spłaty długu w przyszłości

Niemniej jednak, jak to wynika z dalszej części przepisu, umorzenie egzekucji nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Należy mieć zatem na względzie, że wierzyciel, którego należność nie została uregulowana, ma możliwość w dalszym czasie składać kolejne wnioski egzekucyjne. Cofnięcie egzekucji nie ogranicza wierzyciela w prawie dochodzenia zwrotu swych należności w przyszłości.

Co więcej,  kolejne wnioski egzekucyjne pozwalają wierzycielowi spać spokojnie, nie martwiąc się, że może dojść do przedawnienia roszczenia.

Egzekucja komornicza, a przedawnienie roszczenia

Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, każda czynność także przed organem egzekucyjnym przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, który rozpoczyna swój bieg na nowo po zakończeniu czynności organu – data uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji.

W praktyce wygląda, to tak, że nawet egzekucja umorzona na wniosek wierzyciela daje mu kolejne sześć lat, w czasie których biec będzie na nowo termin przedawnienia.

Aby do przedawnienia roszczenia nie dopuścić, wystarczy, że wierzyciel złoży kolejny wniosek egzekucyjny. Dlatego dłużnik, który nie wywiązał się z ugody, której skutkiem było złożenie przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, nie może czuć się spokojnym. Jego dług istnieje i będzie rósł o odsetki i należne koszty, aż do całkowitej spłaty.

A roztropny wierzyciel nigdy nie dopuści do przedawnienia roszczenia o zapłatę – po każdym umorzeniu egzekucji ma bowiem aż sześć lat na podjęcie kolejnych kroków – tak art. 125 i następne kodeksu cywilnego.

Podsumowując

Wierzyciel został obdarzony przez ustawodawcę w narzędzia pozwalające mu decydować o podjęciu kroków prawnych w celu zaspokojenia należnego mu roszczenia.

To wierzyciel decyduje, czy złoży wniosek egzekucyjny i czy da dłużnikowi jeszcze więcej czasu na spłatę należności.

Natomiast w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wierzyciel może zwrócić się do komornika, by ten pomimo braku spłaty umorzył obecne postępowanie egzekucyjne, np. na skutek zawartej z dłużnikiem umowy o spłacie należności w ratach.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania – niespłacony dług nadal istnieje, rosną od niego odsetki, a wierzyciel ma prawo w każdym czasie, złożyć kolejny wniosek egzekucyjny, wybierając tego samego lub innego komornika.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze