Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy ze żłobkiem? Kiedy oboje rodzice pracują, często jedynym rozwiązaniem jest oddanie dziecka pod opiekę pracownikom prywatnego żłobka. Zdarza się jednak, że po zawarciu umowy z daną instytucją albo zmienia się sytuacja rodzinna i babcia bądź opiekunka może zająć się dzieckiem, albo po prostu rodzic nie jest zadowolony z poziomu świadczonych przez żłobek usług.

wypowiedzenie-umowy-ze-zlobkiem-wzor-pdf-docCzy w takiej sytuacji możliwe jest rozwiązanie umowy ze żłobkiem? oczywiście, że tak! wtedy kluczową rolę będzie grać treść wypowiedzenia umowy ze żłobkiem. Aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego wypowiedzenia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz w dalszej części artykułu.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy ze żłobkiem?

Decydujący się na skorzystanie z usług żłobka rodzic podpisuje z wybraną instytucją stosowną umowę. Warto jeszcze przed jej zawarciem zapoznać się dokładnie z postanowieniami dokumentu, ponieważ wśród nich zawarte są także informacje na temat sposobu rozwiązania umowy ze żłobkiem.

Postanowienia umów z różnymi placówkami mogą odbiegać od siebie nieznacznie, jednak obydwie strony zawsze mają prawo do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie żłobka nie jest uwarunkowane zaistnieniem określonych okoliczności. Rodzic może zrezygnować z podpisanej uprzednio umowy niezależnie od przyczyny. Najczęściej wypowiedzenie umowy ze żłobkiem jest skutkiem niezadowolenia z poziomu edukacyjnego instytucji czy z braku profesjonalizmu zatrudnionej w placówce kadry.

Przyczyny miewają także charakter prywatny – rodzic nie ma przy tym obowiązku informowania żłobka o przyczynie rezygnacji z usług. Wypowiedzenie umowy żłobka może nie być najłatwiejsze, bowiem dla placówki wiąże się to ze stratą finansową, jednak wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty, aby bez żadnych problemów odstąpić od zawartej umowy.

Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem wzór

wypowiedzenie-umowy-ze-zlobkiem-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem wzór

Wypowiedzenie umowy ze żłobka ze skutkiem natychmiastowym?

Wypowiedzenie umowy w żłobku jest z reguły decyzją ostateczną, dobrze przemyślaną i podejmowaną z dużym wyprzedzeniem. W takich przypadkach zastosowanie znajdują zapisy umowy dotyczące zachowania okresu wypowiedzenia.

Oznacza to, że przy wypowiedzeniu umowy w trakcie trwającego semestru, rodzic zobowiązany jest do płacenia czesnego na przykład przez kilka kolejnych miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest także wypowiedzenie umowy żłobka ze skutkiem natychmiastowym.

Zasady takiego wypowiedzenia z pewnością określa podpisana na początku współpracy umowa. Z reguły, aby rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym było dopuszczalne, muszą zostać spełnione określone warunki.

Najczęściej wymienia się wśród nich brak płatności czesnego lub brak porozumienia w kwestiach wychowawczych.

Jak napisać wypowiedzenie ze żłobka?

Uniwersalny wzór wypowiedzenia ze żłobka to jednostronne oświadczenie woli rodzica, który wypowiada umowę zawartą wcześniej z daną instytucją. W treści dokumentu należy wskazać podstawowe dane, czyli:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane usługobiorcy, czyli dane rodzica (tego samego, który wcześniej zawarł umowę ze żłobkiem),
  • dane usługodawcy, czyli dyrektora żłobka wraz z nazwą i adresem instytucji,
  • odpowiedni tytuł, czyli „Wypowiedzenie umowy”,
  • treść wypowiedzenia wraz ze wskazaniem umowy, której dotyczy, czyli jej numerem i datą zawarcia,
  • podpis usługobiorcy.

Czy wypowiedzenie umowy żłobka wiąże się z kosztami?

Zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy żłobka przez rodzica, jak i w przypadku wypowiedzenia umowy przez daną instytucję istnieje ryzyko konieczności poniesienia tak zwanej kary umownej. Obowiązek zapłaty takiej kary powinien wynikać wprost z treści zawartej na początku współpracy umowy.

Przed złożeniem wypowiedzenia warto więc dokładnie zapoznać się z jej zapisami, sprawdzić obowiązujące okresy wypowiedzenia i warunki możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Czy przy rozwiązaniu umowy ze żłobkiem w sytuacji, kiedy instytucja nie może świadczyć usług,  rodzic jest uprawniony do roszczenia o odszkodowanie? Co do zasady, usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania za niewykonywanie czy nienależyte wykonywanie zobowiązania.

Jeśli treść umowy, która ma pierwszeństwo nad przepisami, nie przewiduje również żadnych kar umownych, to rodzic nie jest uprawniony do roszczenia o odszkodowanie nawet w przypadku, kiedy winę za rozwiązanie umowy przypisuje się danej instytucji.

Klauzule niedozwolone w umowach ze żłobkami

Wypowiadający umowę ze żłobkiem rodzic często dopiero na tym etapie zapoznaje się z jej treścią. Warto wiedzieć więc, jakie klauzule niedozwolone, czyli takie, które nie mają mocy prawnej, instytucje często zawierają w takim dokumencie.

Klauzulą niedozwoloną jest na przykład wykluczenie możliwości przedterminowego rozwiązania umowy. Rodzic jako konsument ma bowiem prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy musi jednak wiązać się z uregulowaniem należności w wyznaczonym przez placówkę terminie.

Inną klauzulą niedozwoloną jest zastrzeżenie, że zaleganie z czynszem lub innymi opłatami powoduje wykreślenie dziecka z listy. Instytucja ma wcześniej obowiązek wezwania rodziców do dokonania płatności.

Umowa powinna zachowywać także równowagę stron. Jeśli w jej treści określone są sytuacje, w których instytucja może wypowiedzieć umowę ze względu na naruszenia z winy rodziców, to również rodzice powinni mieć możliwość wypowiedzenia umowy w okolicznościach nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez żłobek.

Niedozwolone jest także jednostronne podnoszenie jakichkolwiek opłat. Zmiana kosztów nie może być decyzją podjętą samodzielnie przez instytucję. W takim przypadku niezbędne jest sporządzenie aneksu do umowy, który podpisze usługodawca i usługobiorca.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze