Deklaracja zatrudnienia WZÓR do wypełnienia

Deklaracja zatrudnienia to dokument, który znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach. W ostatnim czasie najczęściej sporządza go pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca na nieco innych zasadach, czyli na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.

Pismo tego typu potrzebują także osoby, które ubiegają się o bon zasiedleniowy z Urzędu Pracy, a także osoby, które odbywają areszt i starają się o wcześniejsze zwolnienie z odbywania tej kary, choć tutaj bardziej odpowiednia jest promesa zatrudnienia skazanego.

Wstęp

deklaracja-zatrudnienia-wzor-pdf-docAby dokument ten spełnił formalne wymagania, w jego treści powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje i elementy. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej promesy czy też deklaracji zatrudnienia przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Deklaracja zatrudnienia wzór

Czym jest deklaracja zatrudnienia?

Deklaracja zatrudnienia to nic innego jak pisemne potwierdzenie chęci zatrudnienia konkretnego pracownika przez pracodawcę, przy czym oświadczenie to nie zawsze jest obligatoryjne do spełnienia.

Wiele zależy od celu, dla którego zostało sporządzone. W tym momencie warto podkreślić, że oświadczenie o zamiarze zatrudnienia pracownika nie jest tym samym, co promesa zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia to bowiem umowa przedwstępna – umowa cywilnoprawna – która zabezpiecza zarówno interes pracownika, jak i pracodawcy. Podpisując ją, pracownik deklaruje, że podejmie zatrudnienie, a przełożony, że zatrudni danego pracownika.

Deklaracja zatrudnienia cudzoziemca

W szczególnych przypadkach polski pracodawca może przyjąć do pracy cudzoziemca na tak zwane oświadczenie – oświadczenie o zatrudnieniu pracownika. Specjalne pismo o zamiarze powierzenia pracy składa wtedy do Powiatowego Urzędu Pracy, a dzięki temu ten nie musi już przeprowadzać „testu rynku pracy”.

Ten test polega na weryfikacji możliwość zatrudnienia przez pracodawcę osoby zarejestrowanej w urzędzie jako osoba bezrobotna poszukująca zatrudnienia.

Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu składa się we właściwym dla siedziby pracodawcy Powiatowym Urzędzie Pracy lub za pośrednictwem rządowej strony internetowej. Do zatrudnienia może dojść dopiero po wpisaniu takiego oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Urząd pracy rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni roboczych, maksymalnie 30 dni, jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a w bardzo skomplikowanych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy.

Po wpisaniu oświadczenia do ewidencji pracodawca ma obowiązek poinformować urząd pracy o podjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy.

Natomiast jeśli osoba ta pracy nie podejmie, pracodawca również powinien poinformować o tym urząd w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym termin jej rozpoczęcia został określony w oświadczeniu.

Jeżeli pracodawca nie podpisze z cudzoziemcem umowy na takich zasadach, jakie zadeklarował w swoim oświadczeniu, grozi mu grzywna w wysokości do 5 000 zł.

W jakich przypadkach można zatrudnić cudzoziemca na oświadczenie?

Możliwość zatrudnienia cudzoziemca na oświadczenie nie dotyczy każdego. Konieczne jest spełnienie wszystkich pięciu warunków, gdyż niespełnienie nawet jednego z nich skutkuje koniecznością starania się o zezwolenie na pracę.

Mowa tu o następujących warunkach:

 1. Cudzoziemiec, który ma zostać zatrudniony, posiada obywatelstwo Ukrainy, Armenii, Gruzji, Białorusi, Mołdawii lub Rosji.
 2. Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić taką osobę nie później niż w terminie 6 miesięcy, licząc od daty złożenia oświadczenia.
 3. Pracodawca będzie zatrudniał cudzoziemca przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 4. Pracodawca ma obowiązek zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie co najmniej równe wynagrodzeniu innych pracowników zatrudnionych na podobnym stanowisku.
 5. Praca oferowana cudzoziemcowi nie może kwalifikować się jako praca sezonowa.

Oświadczenie o zatrudnieniu do bonu zasiedleniowego

Bon na zasiedlenie to jedna z form pomocy bezrobotnym, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Jest to istotne wsparcie finansowe przeznaczone na zorganizowanie życia w nowym miejscu zamieszkania. Pomoc przeznaczona jest dla osób, które:

 • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • podejmą zatrudnienie lub założą własną działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Aby uzyskać taki bon zasiedleniowy, należy złożyć w Urzędzie Pracy specjalny wniosek wraz z załącznikami, w tym z oświadczeniem o uprawdopodobnieniu zatrudnienia.

Chodzi o to, że osoba ubiegająca się o bon powinna przedłożyć deklarację zatrudnienia z przedsiębiorstwa, które znajduje się na terenie miasta, w którym zamierza mieszkać.

Co ważne,  nie musi to być oświadczenie od przedsiębiorstwa, które finalnie faktycznie zatrudni taką osobę.

Co powinno zawierać oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia?

W większości przypadków deklaracja zatrudnienia będzie wyglądać bardzo podobnie, może być co najwyżej mniej szczegółowa, niż przewiduje to wzór oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia.

W takim dokumencie powinno znaleźć się:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie danych pracodawcy sporządzającego oświadczenie,
 • oznaczenie przedsiębiorstwa, w tym adres, numer NIP, REGON,
 • oznaczenie pracownika, który ma zostać zatrudniony (osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • oznaczenie stanowiska pracy,
 • określenie okresu deklarowanego zatrudnienia pracownika (okres próbny, czas określony lub czas nieokreślony),
 • określenie wysokości wynagrodzenia dla pracownika – na przykład „co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia”,
 • podpis składającego oświadczenie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze