Jestem na emeryturze – czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Czy możliwa jest upadłość konsumencka emeryta? Jestem na emeryturze, z mojej emerytury komornik zabiera mi 450 zł co miesiąc. Już od ponad 10 lat borykam się z tym problemem, słyszałam, że jest coś takiego jak upadłość konsumencka.

Proszę o dokładne wyjaśnienie, na czym to polega, czy mam jakąś szansę, by skorzystać z upadłości konsumenckiej będąc na emeryturze? i jakie kroki musiałabym poczynić?

Jako osoba samotna dałabym radę to zrealizować? Nadmienię, że przez ten cały czas narosło mi już do 400 tys. zadłużenia.


Upadłość konsumencka emeryta

Witam serdecznie, upadłość konsumencka emeryta jest jak najbardziej możliwa. Z tego co Pani pisze, w ogóle nie dziwi mnie fakt, iż zastanawia się Pani nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Jednakże muszę dodać już na wstępie, że jeśli jest tak, że spłaca Pani dług egzekwowany przez komornika już od 10 lat, a pomimo to nadal do spłacenia pozostaje niewiarygodna dla mnie kwota 400 000 zł, to wypada zastanowić się również nad objęciem nadzorem zewnętrznym prowadzonej egzekucji komorniczej.

Być może zasadnym będzie prośba do komornika o udzielenie informacji w sprawie dokonywanych potrąceń i wpłatach na rzecz wierzyciela.

Wniosek o udzielenie informacji i stanie zadłużenia

Udzielenie-informacji-o-wpłatach-i-stanie-zadłużenia-dłużnika

Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Jeżeli nie jest Pani w stanie zająć się samodzielnie sprawą o taki nadzór, może Pani wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik zajmujący się egzekucją Pani długu.

Emeryt, a upadłość konsumencka

Wracając jednak do kwestii upadłości konsumenckiej, to oczywiście z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić również emeryt, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań.

Sprawa dotyczy również Pani, bo niewątpliwie życie jedynie z części emerytury wolnej od zajęcia nie jest sprawą łatwą. Tym bardziej że z wiekiem potrzeby człowieka rosną.

Myślę tu oczywiście o potrzebach:

 • leczenia się,
 • rehabilitacji,
 • wyjazdów do sanatorium,
 • angażowania do odpłatnej pomocy w domu osób trzecich, tym bardziej kiedy jest Pani osobą samotnie gospodarującą.

Upadłość konsumencka emeryta, od czego zacząć?

Odbierając sprawy właśnie w ten sposób, pragnę wyjaśnić, że co do zasady pierwsze formalności w drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej po stronie dłużnika, to rzetelne przygotowanie wniosku do sądu.

Wzór wniosku o upadłość konsumencką wypełniany na gotowym formularzu nie powinien przysporzyć nikomu większych problemów, jednak warto, by został przygotowany starannie, bez ukrywania, czy zatajania żadnych faktów, zobowiązań, wierzytelności, ani składników majątku.

Dlatego polecam Ci skorzystanie z poniższego wzoru formularza, do którego dołączyłam wypełniony przykładowy wniosek o upadłość konsumencką:

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć m.in.:

 • aktualny wykaz majątku z jego szacunkową wyceną – mieszkanie, inne nieruchomości, wartościowe rzeczy ruchome, oszczędności – jeśli Pani posiada
 • wykaz wierzycieli z podaniem ich danych oraz wysokości zobowiązań i terminów ich wymagalności – wszystkie aktywne zobowiązania, kredyty, pożyczki, chwilówki, pożyczki zaciągnięte u osób prywatnych, w tym również u rodziny
 • listę spłaconych w ostatnich 6 miesiącach długów i zobowiązań – zamknięte w ostatnich 6 miesiącach zobowiązania
 • listę dłużników wnioskodawcy – należy wymienić osoby, które posiadają zadłużenie względem Pani
 • tytuły egzekucyjne i prowadzone na ich podstawie postępowania egzekucyjne – dokumenty dotyczące postępowań egzekucyjnych
 • pisemne oświadczenie o prawdziwości złożonych danych.

Upadłość konsumencka ile kosztuje i ile trwa?

Pierwsza opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jedynie 30 zł i powinna zostać uiszczona wraz z wnioskiem (przekazem lub w kasie sądu).

Sądem właściwym dla dłużnika, czyli dla Pani będzie Sąd Rejonowy miejsca Pani zamieszkania (Wydział Gospodarczy).

Sąd rozpoznaje wniosek dłużnika na posiedzeniu niejawnym, zatem Pani nie bierze udziału w posiedzeniu sądu, chyba że przewodniczący zarządzi inaczej.

Decyzja sądu powinna zapaś w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące, od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli będzie ona przychylna dla Pani, to wówczas rozpoczyna pracę wyznaczony przez sąd syndyk, którego głównym zadaniem jest spieniężenie Pani majątku w celu spłaty wierzycieli.

Musi więc Pani liczyć się z faktem, że ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej wiąże się z zajęciem i sprzedażą przez syndyka Pani majątku – także mieszkania jeśli takie Pani posiada.

Upadłość konsumencka, a zajęcie emerytury

Jeżeli chodzi natomiast o samą emeryturę, to świadczenie to również wchodzi w skład masy upadłości.

Jednakże tak jak w postępowaniu egzekucyjnym, tak również w upadłości syndyk pozostawia w rękach dłużnika kwotę świadczenia, której zająć nie można w myśl zasadom przewidzianym w przepisach ustawy rentowej.

Myślę więc, że kwota świadczenia, którą Pani obecnie pobiera po obciążeniu komorniczym, nie ulegnie zmianie. Na rękę musi Pani otrzymać emeryturę w kwocie nie niższej 825 zł miesięcznie.

Ostatnim etapem upadłości konsumenckiej, po spieniężeniu majątku dłużnika jest plan spłaty wierzycieli, który może być rozłożony w czasie na maksymalny okres trzech lat.

Po tym czasie postępowanie zostaje zamknięte, a niezaspokojone zobowiązania podlegają umorzeniu.

Upadłość konsumencka, a pełnomocnik z urzędu

Na koniec dodam jeszcze, że jest Pani w podeszłym wieku i jako emerytka nie ma już zbytnio możliwości poprawy swojej sytuacji materialno-bytowej.

Spłata długu sięgającego blisko 400 000 zł z potrąceń z emerytury w miesięcznej kwocie 450 zł jest niemożliwa. Zatem jak najbardziej w Pani sprawie widzę szansę na uzyskanie oddłużenia na drodze postępowania upadłościowego.

Jednakże to na co pragnę zwrócić uwagę, to okoliczności, że jeśli nie widzi się Pani na siłach, by samodzielnie „pociągnąć” sprawę sądową, warto za angażować profesjonalnego pełnomocnika.

Jeżeli nie stać Pani na pokrycie kosztów związanych z reprezentacją adwokata może Pani złożyć do sądu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za korzystne rozstrzygnięcie sprawy!

Podsumowując

Każdy dłużnik, także emeryt ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Główną przesłanką orzeczenia na korzyść wnioskodawcy jest wykazanie stanu niezawinionej niewypłacalności.

Osoba w starszym wieku, która nie ma możliwości poprawy swej sytuacji bytowej może zostać przez sąd oddłużona w oparciu o względy słuszności i względy humanitaryzmu.

Emerytura upadłego dłużnika wchodzi w skład masy upadłości, jednakże kwota wolna od zajęcia także przez syndyka wynosi 825 zł, które organ rentowy winny jest pozostawić w dyspozycji dłużnika do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

2 komentarzy w “Jestem na emeryturze – czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?”
 1. Radzę sprawdzić stan zadłużenia u komornika składając wniosek odpowiedni, być może komornik popełnia jakiś błąd przez który od 10 lat spłacasz dług który być może spłacony jest w większym stopniu niż myślisz?! radzę to sprawdzić, masz prawo do informacji o stanie sprawy egzekucyjnej, bo jesteś przecież stroną postępowania, komornik więc na Twój wniosek bez problemu takiej informacji Ci udzieli, najważniejsze na pewno będzie sprawdzenie stanu zadłużenia u komornika.

  Jeśli chodzi o pytanie ile emerytury zabiera syndyk, to z pewnością otrzymasz kwotę wolną od zajęcia komorniczego – nie ma co do tego wątpliwości. Potrącenia z emerytury w postępowaniu upadłościowym art. 833 § 1 k.p.c. i pewne prze­pi­sy usta­wy z 17 grud­nia 1998 r. o eme­ry­turach i ren­tach z Fun­du­szu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (da­lej ja­ko usta­wa o e. i r. z FUS).

  Zgod­nie z art. 140 ust. 1 pkt 3 usta­wy o e. i r. z FUS po­trą­ce­nie z eme­ry­tu­ry do­ko­ny­wa­ne przez syn­dy­ka nie mo­że prze­kro­czyć 25% świad­cze­nia eme­ry­tal­ne­go (kwo­ty brut­to).

 2. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty. Czyli upadłość konsumencka rencisty czy emeryty zawsze powinna skończyć się zajęciem maksymalnie 25% świadczenia tak?

Comments are closed.