Przedawnienie mandatu ZTM

Forum prawneKategoria: DługiPrzedawnienie mandatu ZTM
Tomasz C. zapytał 4 lata temu

Witam. Mam pytanie, dostałam pismo z zarząd transportu miejskiego, że mam niezapłacony mandat, było to w 2003 roku, od tamtej pory nie dostałam żadnego pisma, kompletnie nic.

W piśmie tym napisane jest, że ZTM skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, w wyniku którego został wydany nakaz zapłaty. Akt z dnia 2004-06-16 kwota na dzień 2020-02-17 wynosi 463,84 zł.

Nadmienię, że przez te 17 lat nie dostałam nic żadnego pisma ani z ZTM, ani z sądu, nie wiem co mam zrobić, straszą mnie, że jak nie zapłacę to sprawę oddadzą do komornika, czy ta sprawa nie przedawniła się? Dziękuję za odpowiedź.

mandat-za-brak-biletu-ztm-przedawnienie

15 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Tomku,

jeżeli rzeczywiście od wspomnianego 2004 roku wierzyciel nie podjął żadnych kroków przerywających bieg terminu przedawnienia roszczenia, to obecnie możesz skutecznie uchylić się od obowiązku uregulowania starego mandatu za jazdę bez biletu.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na regulację art. 125 kc., w formie sprzed 2018 roku, zgodnie z którym należności orzeczone przez sąd przedawniały się z upływem lat dziesięciu.

Zatem należność z nakazu zapłaty wydanego w dniu 16 czerwca 2004 roku mogła ulec przedawnieniu z upływem 10 lat od ostatniej czynności ZTM przerywającej bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Jeśli wierzyciel nie wystąpił do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, a następnie nie zlecił egzekucji komornikowi, to terminem, od którego należy liczyć przedawnienie, będzie dzień uprawomocnienia się wspomnianego nakazu zapłaty. Założyć więc można, że dług za jazdę bez biletu przedawnił się już w 2014 roku.
Powyższe przekłada się na to, że groźby ZTM są bezzasadne. W obecnym stanie prawnym komornik nie przyjmie wniosku egzekucyjnego dotyczącego przedawnionej należności.

Obowiązek badania przedawnienia spoczywa na komorniku wprost z regulacji art. 804 kpc, który w § 2 stanowi:

“Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie”.

Czyli już wiesz, że ZTM nie będzie miał podstaw, by zlecić komornikowi ściągnięcie przedawnionego mandatu za jazdę bez biletu.
Odnośnie wpisu do KRD, to nie musisz się go obawiać, bowiem KRD nie przyjmie danych dotyczących zobowiązania, o którym orzekał sąd dawniej niż przed sześciu laty.

Uważam więc, że bazując na tym, co napisałam, warto wystosować odpowiedź na wezwanie ZTM, a w nim podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz bezpodstawność gróźb skierowania dług do komornika i ujawnienia danych w KRD.

W piśmie powołaj się na art. 125 kc. traktujący o przedawnieniu, 804 kpc., który narzuca na komorników obowiązek badania przedawnienia roszczenia wierzyciela oraz art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym KRD nie ujawni danych dłużnika jeśli upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Koniecznie przeczytaj:

Tomasz odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry

Jedno pytanie, jaki koszt byłby, aby Pani przygotowała takie pismo do ZTM?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Tomaszu, możemy przygotować dla Ciebie takie pismo, koszt to 100 zł. Możesz też skorzystać z poniższego wzoru pisma i sam wypełnić odpowiednie pola:

Wniosek o przedawnienie mandatu ZTM wzór

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Kacper odpowiedział 4 lata temu

Miałem kiedyś podobny problem z bardzo starym mandatem. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wysłał mi podobne pismo, z groźbą, że jeśli nie spłacę mandatu z przeszłości, to wpiszą mnie do KRD. Wysłałem wniosek, że podnoszę zarzut przedawnienie roszczenia i minęły już dwa lata i żadnego kontaktu już od nie otrzymałem. Chyba nieco zdziwili się i odpuścili. Wiem, że Zarząd Transportu Miejskiego często liczy na to, że trafi na nieświadomego dłużnika, który zapłaci pieniądze z przedawnionego długu. Trzeba walczyć o swoje!

Iza odpowiedział 4 lata temu

Dostałam pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Karę rzekomo dostałam w 2004 roku, w 2005 w styczniu odbyła się sprawa w sądzie, potem w lutym 2015 został wydany nakaz, a teraz dopiero and 2019 poszukuje mnie komornik. Czy roszczenie się nie przedawniło? Dzwoniłam do ZTM i powiedziano mi, że mogę składać odwołanie. Zaznaczam, że przez 15 lat nie dostałam żadnej informacji na ten temat. Co powinnam zawrzeć w odwołania?

Kuba_84 odpowiedział 4 lata temu

Witam.

Dziś (30.03.2020 r.) chłopak dostał pismo od komornika, wynika z niego, że dostał mandat za jazdę bez biletu 15.02.2006 r., termin zapłaty 02.03.2006 r. Wniosek do sądu został złożony 06.07.2007 r., więc już po przedawnieniu.

Sąd mimo to dn. 27.08.2007 r. wydał wyrok w postępowaniu upominawczym – nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności z dn. 01.04.2015 r. Pismo od komornika jest datowane na 24.03.2020 r.

Proszę o pomoc, jakie pismo powinniśmy wysłać do komornika, aby nie odbyła się egzekucja 630 zł za mandat ZTM Warszawa? To bardzo dużo, szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej.

Pozew został do Sądu wniesiony po ponad roku, więc nie rozumiem, czemu sąd go nie odrzucił jako z założenia bezpodstawny i przedawniony.

Dodam, że chłopak mimo adresu zameldowania tam nie mieszka i nie przypomina sobie, żeby odbierał jakąś pocztę z tym związaną.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

masz rację – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany na przedawnione roszczenie, bowiem tak samo jak jest teraz, tak i w 2006 i 2007 roku mandat za jazdę bez biletu przedawniał się z upływem roku od dnia wymagalności. Powyższe wynika z regulacji art. 77 ustęp 1 ustawy prawo przewozowe.

Jednakże w dacie złożenia pozwu, sąd nie był zobligowany do badania przedawnienia. Przepisy nakładające na sądy obowiązek badania z urzędu przedawnienia roszczenia w stosunku do konsument, a zostały wprowadzone w życie stosunkowo niedawno – nowelą kpc. z 2018 roku.

Zatem słusznie sąd wydał nakaz zapłaty, pomimo że powód dochodził roszczenia przedawnionego. Od nakazu zapłaty bowiem pozwanemu przysługiwał środek zaskarżenia – sprzeciw, w którym ten mógł zgłosić zarzuty, w tym zarzut przedawnienia roszczenia. I dopiero uznanie przez sąd zasadności zarzutu przedawnienia, winno skutkować oddaleniem pozwu – przegraniem sprawy przez powoda.

Niestety z okoliczności, które opisujesz, wynika, że nakaz zapłaty został przesłany przez Sąd w Lublinie na adres, pod którym Twój narzeczony nie mieszkał, a był jedynie zameldowany. Poczta zwróciła korespondencję do sądu, po dwukrotnej awizacji, a ten stosując tzw. fikcję doręczenia, uznał nakaz za doręczony. Gdyby listonosz informację, że Twój chłopak pod wskazanym adresem nie mieszka, zamieścił na kopercie, to wówczas nakaz zapłaty zostałby przez sąd uchylony.

Dziś jednak, jako prawomocny tytuł wykonawczy – nakaz z klauzulą, funkcjonuje w obrocie prawnym, uprawniając wierzyciela do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Racja jednak jest po Waszej stronie, dlatego warto podjąć starania, zmierzające do uchylenia się od obowiązku zapłaty.

To, co należy zrobić, to kontakt telefoniczny z sądem. Należy potwierdzić, że odpis nakazu dla pozwanego został przesłany po nieaktualny adres.

Jeśli tak rzeczywiście się stało, Twojemu chłopakowi przysługuje zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty.

W piśmie od komornika znajdować powinien się odpis postanowienia o klauzuli wykonalność, dlatego posługując się danymi z postanowienia – sygnatura akt sprawy, dane sądu, data wydania postanowienia, należy sporządzić zażalenie, a w nim podnieść zarzut braku doręczenia nakazu zapłaty.

W uzasadnieniu zażalenia trzeba wyjaśnić, że pozwany nigdy nie otrzymał żadnej korespondencji z sądu, bowiem powód w sprawie posługiwał się nieaktualnym adresem. Ubocznie należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty z 2007 roku powinno wystarczyć, by zamknąć sprawę.

Jednak o złożeniu zażalenia należy poinformować komornika, wnosząc o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas rozpoznania sprawy przez sąd.

Powodzenia!

karolina m odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

Ostatnio otrzymałam wezwanie przedegzekucyjne do zapłacenia mandatu z października 2010 roku (dokładnie 21.10.2010 r.).

Miasto stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego wobec nieuregulowania przedmiotowych należności skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, w wyniku którego został wydany nakaz zapłaty/wyrok sygn. akt I NC 8503/11 z dnia 2011-11-04, zobowiązujący do zapłaty kwoty należności głównej oraz odsetek i kosztów sądowych (Pozew nr 746829 z dnia 2011-10-12).

Czy można złożyć wniosek o przedawnienie mandatu?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jeżeli sprawa otarła się o sąd i wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty w dniu 4 listopada 2011 roku, to jego roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Co prawda obecnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego traktujące o przedawnieniu należności, o których orzekał sąd, wskazują na sześcioletni termin przedawnienia, jednak przed 9 lipca 2018 roku obowiązywał termin znacznie dłuższy – 10 lat od daty ostatniej czynności wierzyciela skutkujące przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Tu zwrócę uwagę na art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, który wskazuje, że do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

W Twoim przypadku stosowanie 10-letniego terminu będzie korzystniejsze, bowiem przedawnienie według starych zasad nastąpi z końcem 2021 roku/ewentualnie z końcem 2020 roku (nie znam daty nadania przez sąd klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty).

Według nowych regulacji przedawnienie roszczenie może nastąpić dopiero z końcem 2024 roku (2018 roku – data wejścia w życie nowych przepisów + 6 lat).

Niemniej jednak, jeśli sprawa trafi do egzekucji, przedawnienie nie nastąpi, dlatego rozważ zasadność spłaty długu. Jeśli nie masz całej sumy, złóż wniosek o rozłożenie płatności na raty. Pamiętaj, że ściągniecie długu przez komornika, wygeneruje dodatkowe koszty po Twojej stronie, dlatego korzystniej będzie załatwić sprawę polubownie.

Powodzenia!

321edi odpowiedział 4 lata temu

Czy poniższe roszczenia ZTM są przedawnione? Cztery miesiące temu na adres rodziców, od których wymeldowałem się dziewięć lat temu, przyszło pismo od komornika.

Nie zostało odebrane, (niewłaściwy adres), po miesiącu na rachunek banku (gdzie mam kredyt hipoteczny) wszedł komornik i zablokował 458 złotych za mandat z 2004 roku.

No i się zaczęło, teraz ZTM przysyła pismo z wykazem roszczeń (dziewięć sztuk z lat 2002, 2003, 2004, 2005).

Poprosiłem o skany dokumentów, które posiadają. Otrzymałem opis procedury windykacyjnej jednego przypadku i wezwanie do zapłaty całości. (ponad 3000 złotych). Nikt z rodziny nie pamięta wezwań do zapłaty itp… poleconych.

Właśnie teraz usiłuję ustalić kiedy wymieniałem dowód osobisty, bo kiedyś mi zginął… może to jest powód.

Czy jest przepis regulujący dostęp do dokumentów ZTM, bo jakoś nie rozumiem, czemu nie chcą pokazać mandatów sprzed 18-tu lat? Czy można zatrzymać tę lawinę? Czy ww. roszczenia nie są przedawnione?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

być może kolejne roszczenia ZTM są przedawnione, jednak trudno orzec o tym na 100% bez przejrzenia dokumentów. Wiem jednak, że skoro komornik wszczął egzekucję długu z 2004, to akurat to roszczenie nie uległo przedawnieniu – w obecnym stanie prawnym komornik zobowiązany jest badać z urzędu dochodzone przez wierzyciela roszczenie właśnie pod kątem przedawnienia.

Odnośnie Twoich dalszych pytań, to muszę napisać, że będąc na Twoim miejscu, nie upierałabym się w żądaniach o udostępnienie dokumentów, które zapewne od dawna są w archiwach. Raczej prosiłbym o podanie tytułów wykonawczych, co pozwoliłoby Ci ustalić, czy sprawy trafiły do sądu, czy jednak spraw sądowych nie było i roszczenia z mandatów uległy przedawnieniu.

Radzę przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty i w treści pisma zawrzeć roszczenie o zaniechanie dalszych działań windykacyjnych do czasu udostępnienia dokumentów potwierdzających fakt istnienia wierzytelności. Ubocznie radzę wskazać, że w przypadku ewentualnych postępowań komorniczych zostanie złożone powództwo przeciwegzekucyjne z uwagi na okoliczność, że nigdy, żadna korespondencja sądowa do Ciebie nie dotarła.

Mam nadzieje, że tak przygotowana odpowiedź zahamuje ZTM w popędach do wyegzekwowania wątpliwych długów.

Podsumowując:

Skoro nie wiedziałeś o sprawach sądowych, a te miały miejsce, możesz po otrzymaniu zawiadomienia o kolejnym postępowaniu komorniczych, złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, powołując się na brak doręczenia orzeczeń w sprawie.

Natomiast, jeśli ZTM nie posiada tytułów wykonawczych na mandaty sprzed kilkunastu lat, to zarzut przedawnienia roszczenia powinien wystarczyć – wierzyciel nie ma bowiem narzędzi, by ściągnąć dług.

Kasia Cz. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, 04.02.2021 otrzymałam nakaz zapłaty od komornika, który dotyczy mandatu ZTM z 2011 roku. Tego samego dnia nawiązałam kontakt telefoniczny z komornikiem. Na moje pytanie o przedawnienie komornik odpowiedział, że jest na to 10 lat i że czas ten upłynąłby w lutym, a oni otrzymali zlecenie 26.01.21.

Na ten dzień datowana jest także koperta, w której przesłano dokumenty. Po otrzymaniu informacji od komornika, że o przedawnieniu nie ma tu mowy, ustaliłam telefonicznie harmonogram spłaty. Czy mogę coś z tym jeszcze zrobić?

Podczas rozmowy zaznaczyłam, że nie otrzymywałam od ZTM upomnień o wpłatę. Nie otrzymałam także informacji o trwającym postępowaniu sądowym. Proszę o pomoc.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety komornik ma rację – roszczenie o zapłatę z tytułu nieuregulowanego mandatu za jazdę bez biletu nie jest przedawnione. Mamy bowiem do czynienia z nakazem zapłaty, czyli orzeczeniem sądu, do którego stosować należy 10 -letni termin przedawnienia (termin już znowelizowany, jednak dla Ciebie znacznie korzystniejszy niż wprowadzony nowelizacją kodeksu cywilnego z 2019 roku termin 6 -letni).

Zatem zarzut przedawnienia roszczenia nie znajdzie tu zastosowania.

Wspominasz jednak, że nie miałaś żadnych informacji o toczącej się w 2011 roku sprawie sądowej. Jeśli rzeczywiście tak było, warto ustalić, jaki był tego powód. Jest to istotne, bowiem jeśli wierzyciel posłużył się w pozwie Twoim nieaktualnym adresem, zyskasz sposobność wznowienia sprawy o zapłatę.

W tym momencie musisz więc ustalić, czy Twój adres wskazany w pozwie o zapłatę był poprawny. Jeśli okaże się, że tak, a pomimo tego pisma z sądu nie odebrałaś nie będziesz mogła zrobić już nic – oprócz spłaty długu, ewentualnie dogadania się z wierzycielem lub komornikiem, co do spłaty długu w ratach.

Jeśli jednak adres nie był prawidłowy, będziesz mogła złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz, podnosząc zarzut niedoręczenia nakazu i utraty szansy jego zaskarżenia.

Sprawą musisz jednak zająć się bardzo szybko. Wiążą Cię bowiem terminy – masz 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty. Termin liczony jest od dnia odebrania korespondencji od komornika.

Dla ułatwienia dodam, że najłatwiej będzie wykonać telefon do sądu, który wydał nakaz zapłaty i poprosić o wskazanie adresu, na jaki kierowana była korespondencja w sprawie.

Michał odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry 
Mam podobny problem
Dostałem wczoraj pismo od komornika, stary mandat ztm 
Klauzula wykonalności 02-03-2011
Mam dwa pytania 
1.Dlaczego komornik wpisał sobie date pisma 30-12-2020 skoro ja dostałem je powiedzmy wczoraj czyli 20-04-2021
2.Czy muszę płacić tą należność, czy jest ona przedawniona  ?
Pozdrawiam

CF odpowiedział 3 lata temu

Witam, Wczoraj komornik zajął moje konto, okazało się, że chodzi o mandaty sprzed 5 lat, choć od ZTM odpowiedzi nie mam nadal. O niczym nie zostałem powiadomiony (zapewne powiadomienia przychodziły na poprzedni adres, pod którym od 8 lat nie przebywam, jestem gdzie indziej zameldowany). Najdziwniejsza rzecz jest taka, że na koncie (mBank) mam kwotę zajęcia na minusie i gdy tylko dostaję jakiś przelew – od razu ta kwota się pomniejsza idąc na poczet długu, a ja nie mam ani złotówki do wykorzystania. Co z kwotą wolną (2100zł)? Jak i gdzie dochodzić swoich praw? Komornik na pismo również nie odpowiada.