Egzekucja z rachunku bankowego za mandat za brak biletu sprzed 11 lat??

Witam, jest komornik za mandat ZTM, dzisiaj na koncie bankowym zobaczyłem egzekucję komorniczą za mandat za brak biletu sprzed 11 lat. Dodatkowo wpisano mnie do BIG. Komornik mi wytłumaczył przez telefon, że to jest za mandat z ZTM. Mandat miał zostać wystawiony w 2007, a jakiś nakaz zapłaty dopiero w 2016 r.

Wszelaka korespondencja była wysyłana na adres zameldowania, pod którym nie przebywam. Mieszkam pod zupełnie innym adresem, ponieważ posiadam inna nieruchomość.

Czy da się w jakiś sposób anulować mandat za brak biletu lub przywrócić ponownie wezwanie do zapłaty, abym po prostu zapłacił ten mandat, o ile jest on mój? Pozdrawiam


Jazda bez biletu – kiedy mandat ZTM się przedawni?

Termin przedawnienia za jazdę bez biletu wynosi 1 rok. Mówią o tym przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1985 roku prawo przewozowe, a dokładnie art. 77 ust. 1.

Bieg przedawnienia roszczenia liczy się od daty, która widnieje na mandacie, jako ostatni dzień, w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Zgodnie z zapisem art. 77 ust. 4 ustawy termin biegu przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Jednak o podjęciu takich działań nie wspominasz. Przyjmuję zatem, że w przeszłości nie składałaś żadnych pism w przedmiocie umorzenia, rozłożenia na raty, czy uznaniu długu za mandat.

Domniemywam również, że przynajmniej przez czas, kiedy zamieszkiwałaś jeszcze pod starym adresem (tam, gdzie posiadasz zameldowanie) ZTM nie dokonało również żadnych czynności, by wyegzekwować zapłatę przedmiotowego mandatu, a wniesiony w 2016 roku pozew o zapłatę dotyczył już roszczenia przedawnionego.

Ubocznie wskaże jednak, że  nawet jeśliby doszłoby do przerwania biegu przedawniania roszczenia, to w przypadku jazdy bez biletu do czasu wydania przez sąd orzeczenia odnawiałby się jedynie termin roczny. I dopiero od daty wydania przez sąd nakazu zapłaty termin przedawnienia przedłużyłby się do lat 10, a obecnie do lat 6.

Mówi o tym art. 125 § 1 kc. w brzmieniu obowiązującym od 9 lipca 2018 roku: roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

Prawdopodobnie przed złożeniem pozwu ZTM skierował do ciebie przedsądowe wezwanie do zapłaty starego długu, jednak co istotne wezwanie do zapłaty w myśl obowiązujących przepisów prawa nie wpływa na przerwanie biegu przedawnienia, które i tak, jak ustaliłyśmy w 2016 roku, na 99,9% było już roszczeniem przedawnionym.

Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
  • przez wszczęcie mediacji – tak art. 123 § 1 kc.

Jak uchylić się od zapłaty starego mandatu za jazdę bez biletu?

Obecnie, kiedy sprawa trafiła już do komornika, nie pozostaje ci nic innego jak podjęcie szybkich działań w celu uchylenia się od obowiązku zapłaty starego długu.

Skoro zmieniłaś miejsce zamieszkania i nigdy nie odebrałaś żadnego pisma z sądu, masz prawo złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu przedmiotowemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

Pamiętaj, że na złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności masz siedem dni, także czas cię goni. Zażalenie składasz do sądu, który wydał przedmiotowe postanowienie, podając sygnaturę akt oraz uiszczając opłatę sądową w wysokości 30 zł.

W uzasadnieniu zażalenia powinieneś wskazać okoliczności oraz dowody, że w dacie wydania nakazu zapłaty nie zamieszkiwałaś pod wskazanym przez powoda adresem, przez co  nie mogłaś odebrać korespondencji z sądu i złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Jeżeli sąd uzna twoje argumenty, zarządzi ponowne doręczenie nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i od dnia odebrania pisma z sądu będziesz miała 14 dni na złożenie sprzeciwu, w którym winnaś podnieś zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli mamy rację i roszczenie o zapłatę starego mandatu za jazdę bez biletu uległo przedawnieniu sąd oddali powództwo, komornik po powzięciu informacji o powyższym z urzędu umorzy postępowanie egzekucyjne, a ty będziesz mogła żądać zwrotu zajętych środków.

Jednak jeszcze w tym momencie, by zabezpieczyć się przed „działaniem” komornika radzę ci również złożyć do niego wniosek o zawieszenie czynności egzekucyjnych do czasu rozpoznania przez sąd zażalenia. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze