Witam serdecznie, chcę zapytać kiedy ma miejsce przedawnienie mandatu z ZTM? mam kilka niezapłaconych mandatów z lat 2007, 2008, 2010 i 2011. Myślałem, że te mandaty z ZTM-u przedawniły się już dawno temu, a dostałem wczoraj nakaz zapłaty. To jak to wreszcie jest?

Czy jest jakaś szansa żeby wymigać się od spłaty tych długów? Jedyne pisma jakie otrzymałem na przestrzeni tych wszystkich lat, to wezwania do zapłaty tych mandatów. Czy możliwy jest komornik za mandat ZTM? Proszę o szybką odpowiedź jeśli to możliwe.


Przedawnienie mandatu ZTM

Witam, odpowiedzi na Twoje pytania należy szukać w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników.

Umowa przewozu zawierana jest przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży bądź też przez spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego.

W przypadku nieokreślenia warunków umowa zawarta jest przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

W myśl art. 77 ust. 1 ustawy, wierzytelność wynikająca z kary za brak biletu przedawnia się z upływem roku.

Natomiast zgodnie z ust. 3 wskazanego przepisu, przedawnienie dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić.

Zatem, w przypadku otrzymania mandatu za brak biletu w ZTM, termin przedawnienia biegnie od daty, kiedy zgodnie z mandatem należało uiścić świadczenie.

W przypadku, kiedy otrzymałeś nakaz zapłaty wydany przez sąd, masz możliwość w ciągu dwóch tygodni od dnia odebrania korespondencji sądowej złożyć sprzeciw od tegoż nakazu.

Zachowanie terminu w tym przypadku jest niezwykle ważne, albowiem jeżeli wniesiesz pismo po upływie wskazanego terminu, Twój zarzut nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Pismo wniesione po terminie zostanie przez sąd odrzucone bez badania podniesionych w nim zarzutów. W pierwszej kolejni musisz podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, aby nastąpił skuteczny upadek nakazu zapłaty.

W takim wypadku, zostanie wyznaczona przez sąd rozprawa i jeżeli sąd faktycznie stwierdzi, że doszło do przedawnienia mandatu ZTM, najprawdopodobniej wyda wyrok oddalający powództwo.

Może również zdarzyć się, że strona powodowa cofnie przed sądem swoje żądanie i sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 117, przedawnieniu ulegają świadczenia majątkowego, a wyjątki od tej zasady określone są w przepisach szczególnych.

Kodeks cywilny w przedmiotowym przepisie wskazuje, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Nie oznacza to jednak, że strona dochodząca nie może wystąpić do sądu z roszczeniem przedawnionym. Dopiero skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienie powoduje możliwość uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego świadczenia.

Czy możliwy jest komornik za mandat ZTM?

Co do Twojego pytania odnośnie komornika – oczywiście istnieje możliwość, że strona dochodząca roszczenia wystąpi do komornika z wnioskiem o wyegzekwowanie świadczenia.

Będzie to możliwe, jeżeli w żaden sposób nie zareagujesz na otrzymany z sądu nakaz zapłaty, czyli np. nie wniesiesz sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym podniesiesz zarzut przedawnienia.

W takich okolicznościach nakaz zapłaty się uprawomocni, a po otrzymaniu przez powoda klauzuli wykonalności, nakaz zapłaty będący tytułem egzekucyjnym, stanie się tytułem wykonawczym, na podstawie którego komornik uprawniony jest do wszczęcia na wniosek wierzyciela egzekucji.

Komornik będzie mógł zatem zastosować tzn. środki przymusu do wyegzekwowania świadczenia. Ponadto komornik pobierze dodatkowe koszty – koszty procesu zasądzone przez sąd, koszty egzekucyjne, możliwe że również koszty zastępstwa procesowego, jeżeli w postępowaniu przed sądem i postępowaniu przed komornikiem pojawi się profesjonalny pełnomocnik.

Odpowiadając zatem ściśle na Twoje pytania – po pierwsze: przedawnienie mandatu ZTM nastąpiło z upływem roku liczonego od dnia, w którym powinien uiścić należność wskazaną na mandacie.

Po drugie: jeżeli otrzymałeś już z sądu nakaz zapłaty, to w terminie 14 dni od dnia odebrania korespondencji sądowej masz prawo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc w nim zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jeżeli na przykład nakaz zapłaty odebrałeś 7 listopada 2018 roku to po prostu dodajesz do tego dnia 14 dni – termin na złożenie w sądzie sprzeciwu upływa z końcem dnia 21 listopada 2018 roku.

Tego dnia najpóźniej musisz nadać sprzeciw w polskiej placówce pocztowej. Liczy się tutaj data stempla pocztowego.

Możesz również osobiście złożyć pismo w sądzie, jeżeli masz taką możliwość.

Ważne, abyś pismo złożył w dwóch jednakowych egzemplarzach, a trzeci pozostawił dla siebie i poprosił o umieszczenie na nim daty złożenia pisma.

Podobnie, jeżeli chodzi o wysyłkę pisma – wysyłasz dwa jednakowe egzemplarze, a trzeci pozostawiasz dla siebie. Jeżeli skorzystasz z wysyłki pisma za pośrednictwem poczty, pismo wyślij listem poleconym, abyś miał potwierdzenie, kiedy nadałeś pismo.

Po trzecie, jeżeli zachowasz bierną postawę, nakaz zapłaty się uprawomocni i wierzyciel będzie miał możliwość wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do komornikami.

Podsumowując: przedawnienie mandatu ZTM następuje po roku, dlatego musisz szybko wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieć przedawnienie mandatu z ZTM-u. Życzę Ci powodzenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: