Upadłość konsumencka a BIK i KRD, czy zostaną wyczyszczone?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka a BIK i KRD, czy zostaną wyczyszczone?
Walery zapytał 4 lata temu

Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji. Po ogłoszeniu wyroku w sprawie upadłości konsumenckiej i uprawomocnienie się tegoż wyroku, mam pytanie kiedy znikną moje zobowiązania wobec banku?

Co z BIK-iem i KRD? czy te rejestry zostaną wyczyszczone? Czy z tym prawomocnym wyrokiem sam muszę udać się do banku, aby bank anulował dług? Proszę o odpowiedź.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

Odnośnie BIK, KRD i innych rejestrów dłużników, to niestety informacja o ogłoszeniu upadłości będzie widniała przy danym zobowiązaniu jeszcze przez 10 lat, nawet jeśli syndykowi uda się w całości spłacić daną pożyczkę, czy kredyt.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dopiero pierwszym krokiem w postępowaniu upadłościowym.

Wraz z ogłoszeniem upadłości sąd przystępuje do kolejnych czynności min.

  • wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania się w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o upadłości,
  • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego,
  • wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka.

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do postępowania likwidacyjnego. Postępowanie likwidacyjne ma na celu spieniężenie majątku dłużnika i spłacenie jego wierzycieli. Całym majątkiem upadłego w tym czasie zarządza syndyk.

Dłużnik może rozporządzać jedynie majątkiem, który nie wchodzi do masy upadłości. A zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe, jest to:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.3) );
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;
  4. środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.4)

Pytałeś o zobowiązania w banku, to tak jak już napisałam powyżej – wszyscy Twoi wierzyciele wymienieni przez Ciebie w liście wierzytelności – załączniku do wniosku i Ci którzy zgłosili swoje wierzytelności po ogłoszeniu upadłości są uczestnikami postępowania oddłużeniowego.

Zatem nie musisz ich o niczym informować, bowiem mają oni prawo brać czynny udział w postępowaniu oddłużeniowym. Dodatkowo rolą syndyka jest zgromadzenie środków, z których bank zostanie spłacony, w całości.

Art. 91 wskazuje, że zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Jednak nie wszystkie długi mogą zostać spłacone.

Dzieje się tak dlatego, że plan spłaty może być realizowany maksymalnie przez 36 miesięcy. W praktyce oznacza, to tyle, że procedura oddłużeniowa nie powinna trwać dłużej niż wspomniane 3 lata.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie: