Jak długo komornik może zablokować konto? i ile trwa odblokowanie?

Witam. Czy komornik, umarzając postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, ma obowiązek zdjąć blokadę z konta bankowego? minął tydzień od otrzymania pisma, a konto mam nadal zablokowane.

Moje pytanie jest takie: na jak długo komornik może zablokować konto, a także ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego? A później, jak już komornik prześle do banku polecenie odblokowania konta dłużnika, to ile czasu ma bank na odblokowanie konta? Są na to jakieś przepisy?


edWitaj, oczywiście, że kwestie, które podnosisz, zostały uregulowane stosownymi przepisami m.in. ustawą z dnia 17 listopada 1974 roku kodeks postępowania cywilnego w przepisach działu III tytułu II – egzekucja świadczeń pieniężnych – traktującego o egzekucji z rachunku bankowego (art. 889 i następne).

Natomiast o szczególnych obowiązkach i uprawnieniach banków przeczytać można w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe art. 92 a i następne.

Jak komornik blokuje konto bankowe?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 889 kpc. dokonując zajęcia rachunku bankowego dłużnika, komornik przesyła do banku, w którym dłużnik jest posiadaczem rachunku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnych dłużnika pochodzących z rachunku bankowego do wysokości należności stanowiącej przedmiot egzekucji zgodnie z przedłożonym przez wierzyciela tytułem wykonawczym łącznie z kosztami prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Komornik wzywa bank, by nie wykonywał wypłat z zajętego rachunku bankowego dłużnika, lecz bezzwłocznie przekazał zgromadzone środki na pokrycie dochodzonej należności, lub zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie przekazania zajętej kwoty.

Przeszkodą w realizacji zajęcia może być oczywiście brak środków/wpływów na zajęty rachunek lub wystąpienie kwoty wolnej od zajęcia, która obowiązuje przy egzekucji wszystkich długów prócz należności alimentacyjnych i obecnie wynosi w każdym nowym miesiącu 1 687,50 zł.

Ponadto, zajęcie komornicze nie może dotyczyć środków, które zostały z mocy prawa wyłączone spod egzekucji – m.in. świadczenie 500 plus, alimenty, zasiłek rodzinny, oraz inne środki wypłacane przez organy pomocy społecznej.

W tym miejscu pragnę wskazać, iż komornicy obecnie bardzo szybko są w stanie zlokalizować konta dłużnika, które ten posiada w polskich bankach i kasach oszczędnościowo- kredytowych. Dzieje się tak dzięki nowoczesnej mobilnej aplikacji, do której komornicy mają dostęp – aplikacja OGNIVO.

Zawiadomienie dłużnika o blokadzie konta

Po otrzymaniu od komornika zawiadomienia o zajęciu bank zobowiązany jest zablokować wszystkie inne rachunki dłużnika, pomimo że nie zostały przez komornika wskazane w zawiadomieniu.

W jednym czasie zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego powinno zostać przekazane stronom postępowanie — dłużnik i wierzyciel. W zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego komornik informuje dłużnika o zakazie wypłat z zajętego konta.

Wszystko dzieje się bardzo szybko i często pomimo zmiany przepisów, które miały „chronić” dłużnika przed niewiedzą, ten o wszczętej egzekucji dowiaduje się najczęściej, kiedy próbuje dokonać transakcji na rachunku, a dopiero w kolejnych dniach otrzymuje pismo od komornika — w jednej korespondencji postanowienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, wniosek wierzyciela, załączniki wniosku, oraz informacje o zajęciu rachunku bankowego i innych składników majątku (egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń ZUS itp.).

Należy jednak nadmienić, że kontakt komornik — bank odbywa się w inny sposób niż komornik — dłużnik/wierzyciel, którzy korespondencję od komornika otrzymują pocztą.

Komunikacja komornik — bank przy egzekucji z rachunku bankowego

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 8932a kpc., komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Zatem jak widzisz, jeśli w twojej sprawie wszystko zostało dokonane w sposób prawidłowy, a ty masz już postanowienie o umorzeniu egzekucji jako nieskutecznej, bank powinien również otrzymać zawiadomienie o odblokowaniu rachunku, po czym zwolnić niezwłocznie zajęte konto.

Jednak, jak to w życiu bywa, mógł zawinić zwyczajnie człowiek — czyli komornik, jego pracownik lub pracownik banku.

Blokada konta bankowego mimo umorzenia egzekucji

Jeśli chcesz, aby blokada konta bankowego została zdjęta, radzę kontakt z kancelarią komorniczą lub bankiem. Co prawda z przepisów nie wynika żaden termin, który wiąże bank, jednakże wszelkie czynności powinny być wykonywane bez zbędnej zwłoki, a skoro ty posiadasz pisma od tygodnia, to coś poszło nie tak.

Telefon do kancelarii komorniczej byłby, uważam słusznym krokiem. Możesz również próbować rozwiązać sprawę, kontaktując się z bankiem. Może to być telefon na infolinię, odwiedziny w oddziale banku lub rozmowa online z konsultantem — oferta wielu banków przypisana do kont internetowych.

Jeśli posiadasz postanowienie o umorzeniu egzekucji, na podstawie której doszło do zajęcia rachunku, to myślę, że sprawę uda ci się szybko rozwiązać.

Nie radze jednak czekać, ponieważ znam przypadki, kiedy przez omyłkę — brak informacji od komornika o zwolnieniu rachunku — dłużnik miał blokadę środków przez wiele miesięcy po zakończeniu egzekucji, bo nikt sprawą zwolnienia rachunku się nie zajął, a dłużnik samodzielnie problemu zajętego konta nie potrafił rozwiązać.

Podsumowanie

Zakończenie postępowania egzekucyjnego i wydanie postanowienia w tym przedmiocie powinno iść w parze z cofnięciem wszystkich czynności egzekucyjnych, w tym ze zwolnieniem zajętego rachunku bankowego dłużnika, o czym traktuje art. 826 kpc. w brzmieniu: umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych.

Po otrzymaniu od komornika informacji o zwolnieniu rachunku bank powinien niezwłocznie cofnąć blokadę i udostępnić posiadaczowi całkowity dostęp do konta.

W przypadku, gdy pomimo umorzenia egzekucji blokada na rachunku trwa z winy komornika, dłużnik posiada roszczenie o zdjęcie zajęcia pod rygorem złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania, oraz prawo złożenia skargi na bezczynność organu egzekucyjnego (skarga na komornika).

Na jak długo komornik może zablokować konto?

Blokada konta bankowego dłużnika może trwać tak długo, jak długo toczy się postępowanie egzekucyjne.

Ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego?

Żaden przepis nie formułuje precyzyjnego terminu, w którym to komornik, oraz bank powinni dokonać odblokowania rachunku bankowego dłużnika. Jednak przyjmuje się, że odblokowanie konta powinno nastąpić niezwłocznie!

Ile czasu ma bank na odblokowanie konta?

J.w. żaden przepis nie określa terminu, w którym bank powinien odblokować konto bankowe dłużnika, jednak skoro komunikacja na linii bank-komornik odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego, to odblokowanie rachunku powinno być dokonane niemal automatycznie zaraz po otrzymaniu od komornika takiej dyspozycji.

Kiedy komornik musi odblokować konto?

Odblokowanie konta bankowego powinno bezwzględnie mieć miejsce gdy:

  • wyegzekwowanie całej kwoty zadłużenia,
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji,
  • gdy na rachunek bankowy wpływają wyłącznie świadczenia, który wyłączone są spod egzekucji.

Wzór wniosku do komornika o zwolnienie rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze