Jak złożyć donos do Urzędu Skarbowego na nielegalną działalność?

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? nielegalna działalność gospodarcza to działalność niezarejestrowana. Za nielegalną zostanie uznana także działalność, która jest nieprawidłowo prowadzona. Wiedzę na temat takiej działalności można zgłosić w formie donosu do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Wstęp

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-docGdzie zgłosić nielegalną firmę i jak napisać taki donos, aby przyniósł on faktyczne skutki? aby Urząd Skarbowy uznał donos, pismo należy sporządzić przy spełnieniu kilku ważnych formalności, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do US, który pobierzesz poniżej:

Donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność gospodarczą wzór

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-doc

Donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność wzór

Czym jest działalność gospodarcza i kiedy jest legalna?

Zgodnie z definicją ujętą w przepisach, działalność gospodarcza to zarejestrowana i zorganizowana działalność, która ma na celu zyski finansowe. Firma powinna działać w sposób ciągły i powinna być prowadzona przez konkretną osobę w jej własnym imieniu.

Nielegalna jest zatem działalność niezarejestrowana w państwowym urzędzie. Prowadzenie takiej firmy jest traktowane jako przestępstwo i prowadzi do określonych konsekwencji.

Kary nie grożą przedsiębiorcy, który zarejestruje swoją firmę i udokumentuje przychody w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę najmu czy sprzedaż praw autorskich.

Nielegalne jest też nieprawidłowe prowadzenie biznesu, dopuszczanie się naruszeń przepisów prawa podatkowego, naruszeń przepisów prawa celnego i niewywiązywanie się z obowiązków przedsiębiorcy. Chodzi o takie przewinienia jak:

 • niepłacenie podatków oraz VAT-u,
 • brak prowadzenia odpowiednich dokumentacji, niewystawianie faktur, brak Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • niepłacenie składek.

Nielegalna działalność gospodarcza – gdzie zgłosić?

Zgłoszenie nielegalnej działalności przyjmuje najczęściej formę donosu do Urzędu Skarbowego. Z takim donosem może wystąpić każda osoba, która ma w tym swój interes.

Z donosem zwykle występuje więc osoba mieszkająca przy lokalu użytkowym, w którym prowadzona jest nielegalna działalność lub przedsiębiorca należący do konkurencji.

Gdzie zgłosić nielegalną działalność? Takie pismo do US najwygodniej jest złożyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Donos można zanieść również osobiście do jednej z placówek.

 

Donos do urzędu skarbowego

Donosy do urzędu skarbowego mogą dotyczyć firm, które pracują nielegalnie, czyli nie są zarejestrowane i nie odprowadzają podatku od uzyskanych dochodów. Z reguły takie zgłoszenia mówią o:

 • nielegalnym wynajmie mieszkania – nieodprowadzaniu podatku dochodowego z tytułu najmu,
 • pracy na czarno, czyli pracy bez umowy lub prowadzeniu działalności bez zarejestrowania firmy,
 • niewydawaniu paragonów.

Jak napisać donos do urzędu skarbowego? Choć często pisma tego typu są anonimami, to warto pamiętać, że urząd nie ma obowiązku rozpatrywania anonimowych donosów (mimo to, często to robi). Dla pewności lepiej więc ująć w dokumencie swoje dane osobowe.

Po pierwsze dlatego, że wtedy zgłoszenie wygląda bardziej wiarygodnie. Po drugie dlatego, że urząd będzie miał wtedy obowiązek powiadomić autora pisma o sposobie załatwienia sprawy.

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego w ramach donosu? Przygotowując dokument należy jak najdokładniej opisać całą sprawę i – najlepiej – poprzeć swoje tezy konkretnymi dowodami.

Pismo powinno mieć charakter dokumentu formalnego. Warto zadbać więc o jego zwięzłość i przejrzystość.

W strukturze dokumentu należy ująć:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane autora donosu,
 • dane adresata: naczelnika urzędu skarbowego,
 • treść z podziałem na wstęp, rozwinięcie i uzasadnienie.

Jak złożyć donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność? Przygotowany donos wystarczy podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu skarbowego. Można także sporządzić taką wiadomość w postaci elektronicznej i przesłać na skrzynkę odbiorczą urzędu.

 

Czym skutkuje donos na nielegalną działalność?

Pierwszym skutkiem donosu do US na nielegalną działalność jest jej skontrolowanie, czyli sprawdzenie przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej, czy zarzuty z donosu mają uzasadnienie w rzeczywistości.

Jeśli okaże się, że kontroler z urzędu skarbowego zauważy naruszenie prawa podatkowego -czyli wtedy, gdy np. firma:

 • jest niezarejestrowana,
 • nie opłaca składek ZUS,
 • nie płaci podatków,
 • nie opłaca VAT-u,
 • nie prowadzi obowiązkowej dokumentacji,

zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

Kary, jakie grożą jej za takie działanie, uzależnione są od wielkości wykroczenia. Najczęściej są to mandaty, obowiązek uregulowania zaległych zobowiązań wraz z odsetkami czy dodatkowe sankcje gospodarcze.

Kary nakładane przez urzędy na nielegalnie działające firmy uzależnione są od rodzaju wykroczeń, które ujawni kontrola.

Przykładowo:

 • jeśli firma nie płaciła podatków od osiąganych dochodów, to urząd nakaże jej uregulować zaległe opłaty wraz z odsetkami,
 • jeśli firma nie wystawiała obowiązkowych faktur, może zostać oskarżona albo o konkretną formę wykroczenia skarbowego, albo o przestępstwo, w zależności od wysokości strat, na jakie naraziła Urząd Skarbowy,
 • jeśli firma nie płaciła składek ZUS, czyli składek społecznych i zdrowotnych, zostanie obarczona obowiązkiem uregulowania tych zobowiązań od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także obowiązkiem zapłacenia odsetek od zaległej kwoty i dodatkową karą finansową, która sięga zwykle 100% nieopłaconych składek,
 • jeśli firma nie prowadziła księgowości lub prowadziła ją nieprawidłowo, może zostać oskarżona o wykroczenie i ukarana grzywną, co więcej właściciel firmy może ponieść osobną karę za każde zaniechanie,
 • jeśli firma nie posiada kasy fiskalnej i nie wystawiała paragonów, zostanie ukarana mandatem, którego wysokość zależy od tego jak wysokie były niezarejestrowane przez kasę fiskalną obroty,
 • jeśli firma była niezarejestrowana w CEIDG, przedsiębiorcy grozi grzywna lub nawet kara ograniczenia wolności.

 

Jak zachęcić przedsiębiorcę do legalnej działalności gospodarczej?

Donos do US to nie zawsze idealne rozwiązanie. Niekiedy nie mamy wystarczających dowodów, aby wystąpić z odpowiednim pismem do urzędu. Warto też zastanowić się, czy chcemy robić komuś takie problemy.

Być może korzystniejszym rozwiązaniem będzie zachęcenie osoby prowadzącej działalność do zarejestrowania firmy i skorzystania z takich przywilejów, jak:

 • możliwość odliczenia VAT w trakcie zakupów,
 • kwartalne rozliczanie podatków,
 • ujmowanie wydatków w kosztach prowadzenia działalności,
 • swobodna współpraca z innymi firmami,
 • możliwość poszerzania działalności,
 • możliwość uzyskania dofinansowania na założenie i rozwój firmy.

Poczucie obywatelskiego obowiązku nie zawsze musi zatem skłaniać nas wyłącznie do złożenia donosu, czy prośby o przeprowadzenie kontroli podatkowej przez organy podatkowe.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze