Komornik ściągnął dług z dwóch kont bankowych i z wynagrodzenia

Komornik ściągnął dług z dwóch kont bankowych pomimo tego, że na jednym z kont było wystarczająco pieniędzy. Czy tak można? Bo dla mnie wiązało się to z podwójną opłatą za przelew egzekucji. Ponadto, ten sam dług został przesłany komornikowi przez pracodawcę. Ten sam dług został spłacony podwójnie. Jak mogę odzyskać od komornika nadpłacone pieniądze?

Później komornik pobrał kolejną kwotę z konta (najprawdopodobniej odsetki) i ponownie została mi pobrana opłata za przelew. Czy komornik nie mógł tego zrobić jednorazowo?


Egzekucja z rachunku bankowego

Komornik, prowadząc egzekucję na podstawie tak zwanego tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd, co do zasady związany jest wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela.

To wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy z sądu i następnie przekazuje go komornikowi, który nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Wspomnę jedynie, że najczęściej spotykanymi tytułami egzekucyjnymi są nakaz zapłaty bądź wyrok, w tym zaoczny, wydane przez sąd.

Wierzyciel przesyła komornikowi wniosek egzekucyjny, wskazując, z jakiego majątku dłużnika chce, aby była prowadzona egzekucja.

Do wniosku załącza oryginał tytułu wykonawczego uzyskanego przed sądem. Komornik będzie prowadził egzekucje tylko z majątku należącego do dłużnika.

Komornik podejmuje czynności w ramach poszukiwania majątku. Standardowo komornik kieruje zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego właściwych ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, do tak zwanego systemu OGNIVO pozwalającego na ustalenie rachunku bankowego dłużnika.

Po uzyskaniu przez komornika pewnych informacji komornik może działać dalej. Może np. skierować egzekucję do:

  • świadczeń rentowo – emerytalnych,
  • do wynagrodzenia za pracę,
  • do wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym,
  • do ruchomości
  • i nieruchomości będących Twoją własnością,
  • a także do innych wierzytelności.

W przypadku egzekucji z nieruchomości niezbędny jest wniosek wierzyciela oraz dalsze czynności, których tutaj opisywać nie będę.

Skupię się jedynie na opisanie Ci przebiegu egzekucji z zajęcia wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym oraz zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Skoro komornik dokonał egzekucji właśnie z tych przedmiotów, najpewniej taki był wniosek wierzyciela. Jednocześnie przedmiotowe zajęcia najszybciej powodują zaspokojenie roszczenia wierzyciela.

Jak komornik zajmuje konto bankowe?

Co do zajęcia rachunku bankowego i znajdujących się wierzytelności na nim – wierzyciel może podać komornikowi konkretny numer rachunku, na którym ma dokonać zajęcia wierzytelności.

Komornik ustali również rachunki należące do Ciebie w ramach zapytania w systemie OGNIVO. Ognivo umożliwia szybką komunikację online pomiędzy bankami a podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową, w tym właśnie organami egzekucyjnymi.

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik  przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Następnie komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty.

O zajęciu rachunku bankowego komornik powiadomi również Ciebie jako dłużnika, oraz wierzyciela.

Komornik nie dostaje informacji z banku już na początku, jaka należność widnieje na rachunku bankowym, wie jedynie, że dany rachunek należy do Ciebie – dłużnika.

Dlatego, jeśli komornik ma wiedzę o posiadanych przez Ciebie kilku rachunkach bankowych, najczęściej dokonuje zajęcia wierzytelności we wszystkich tych bankach i na wszystkich rachunkach.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu.

Jak widzisz, jest możliwe, że komornik dokonał kilku zajęć i nie mógł zrobić tego jednorazowo, ponieważ komornik nie ma podglądu na Twoje konto – nie wie, w jakiej wysokości znajdują się tam należności. Przekazania należności dokonuje bank.

Egzekucja z wynagrodzenia

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Art. 87 kodeksu pracy wyraźnie określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice, w jakich mogą być potrącane należności. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w przypadku innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 87^1 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komornik oprócz wyegzekwowania roszczenia na rzecz wierzyciela egzekwuje również koszty sądowe oraz koszty egzekucji, a także opłaty.

Komornik zablokował wszystkie konta bankowe i ściągną więcej, niż powinien?

Jeśli z wyegzekwowanych należnościach powstała nadpłata, to komornik tę nadpłatę Ci zwróci po ukończeniu postępowania egzekucyjnego.

W razie, gdyby komornik w postanowieniu o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, ewentualnie umorzeniu, bądź w postanowieniu o rozliczeniu kosztów, nie rozliczyłby nadpłaty, możesz do komornika zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Pamiętaj, że jako dłużnik masz prawo wglądu do akt sprawy, składania wniosków i proszenia o wyjaśnienia w stosunku do działalności komornika, który jest obowiązany udzielić Ci niezbędnych informacji. Życzę powodzenia i pozdrawiam!

Podsumowanie

Niestety komornik nie mógł postąpić inaczej, niż postąpił, ponieważ organ egzekucyjny nie ma wglądu do historii Twojego konta bankowego, dlatego po odnalezieniu wszystkich Twoich kont (poprzez OGNIVO), komornik zablokował wszystkie konta bankowe.

Nadwyżka, która powstała, zostanie Ci zwrócona. Odniosę się jeszcze do faktu, że komornik zajął Twoje konto bankowe i Twoje wynagrodzenie. Oczywiście to nie był wybór Pana komornika, a prośba wierzyciela zawarta we wniosku o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji, wniosek o wszczęcie egzekucji wygląda mniej więcej tak:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze