Informacja od komornika o terminie wizyty – co dalej?

Mam dług ok. 4500 zł, lecz niestety nie pracuję i nie posiadam majątku. Jestem praktycznie na utrzymaniu małżonki, chociaż czasami posiłkuje się pracami dorywczymi lub sprzedażą drobiazgów w internecie. Mieszkam z małżonką oraz z niepełnosprawnym synem (teraz w październiku ukończył 18 lat).

Razem z małżonką mamy rozdzielność majątkową i praktycznie wszystko w domu jest własnością małżonki i syna – ja mam niewielkie potrzeby (Syn najważniejszy).

Otrzymałem informacje od komornika o terminie wizyty z egzekucją rzeczy ruchomych. Nie wiem co robić, ponieważ praktycznie wszystkie sprzęty w domu nie przedstawiają większej wartości i na ogół są własnością Małżonki z przeznaczeniem na użytkowanie niepełnosprawnego syna, by zapewnić mu minimum normalnej egzystencji.

Mieszkanie jest komunalne i jest na mnie, lecz wszelkie opłaty robi małżonka. Jest jeszcze jeden problem – Małżonka od lat choruje na schizofrenie – jest pod opieką lekarzy i jej stan pozwala bez większych problemów na życie rodzinne i zawodowe, lecz obawiam się, że wstrząs wywołany egzekucją komorniczą może spowodować nawrót choroby.

Nie wiem co robić – nie dysponuje żadnymi środkami, by nawet w części pokryć zobowiązania.


Informacja od komornika o terminie wizyty

Witam. Komornik prowadzi postępowanie egzekucje na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego, to znaczy, że sąd wydaje nakaz zapłaty bądź wyrok, a następnie po stwierdzeniu prawomocności wydanego tytułu egzekucyjnego, nadaje klauzulę wykonalności.

Na podstawie tak przedstawionego komornikowi tytułu wykonawczego przez wierzyciela komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne. Komornik nie podejmie żadnych czynności, dopóki nie zostanie mu przedstawiony tytuł wykonawczy.

Komornik zawiadomi Cię o wszczętym postępowaniu korespondencyjnie, wezwie również do złożenia wykazu majątku.

Będziesz miał zatem możliwość opisania komornikowi swojej trudnej sytuacji życiowej i polecam to zrobić.

Możesz również próbować zawrzeć z wierzycielem ugodę prowadzącą do dobrowolnej spłaty zadłużenia, proponuję spłatę w jakiejś należności realnej do spłaty dla Ciebie.

Działania komornika zależne są z reguły od wniosku wierzyciela, który może wskazać, z jakiego należącego do Ciebie majątku komornik ma przeprowadzić egzekucję.

Przykład wniosku o wszczęcie przeciwko dłużnikowi egzekucji:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Komornik ma kilka możliwości prowadzenia egzekucji. Najczęściej komornik zwraca się z zapytaniami w ramach tak zwanego poszukiwania majątku dłużnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego właściwych ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, do tak zwanego systemu OGNIVO pozwalającego na ustalenie rachunku bankowego.

Po uzyskaniu przez komornika pewnych informacji może on działać dalej. Może np. skierować egzekucję:

  • do świadczeń rentowo–emerytalnych,
  • do wynagrodzenia za pracę,
  • do wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym,
  • do ruchomości i nieruchomości będących Twoją własnością,
  • a także do innych wierzytelności.

Wizyta komornika – co może zająć?

Komornik będzie prowadził egzekucję z majątku należącego do dłużnika. Jeżeli posiadasz mieszkanie, które jest Twoją własnością, komornik może przekazać taką informację wierzycielowi i na jego wniosek wszcząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

W przypadku przedmiotów należących do Twojej żony najlepiej byłby przedstawić komornikowi w czasie czynności komornika faktury czy rachunki imienne.

Jeśli Twoja żona nie jest dłużnikiem Jej majątek, po wykazaniu, że jest on Jej własnością, jest chroniony.

Komornik nie przeprowadzi również egzekucji z przedmiotów:

…urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, ubrań niezbędnych do pełnienia służby i wykonywania zawodu, zapasów żywności, opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca, narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji a okres jednego tygodnia, przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń, przedmiotów służących do wykonywania praktyki religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku mających dla dłużnika znaczną wartość, a które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej wartości.

Powództwo przeciwegzekucyjne

W przypadku zajęcia przedmiotu, który będzie własnością Twojej Żony, będzie miała ona możliwość wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym na podstawie art. 841 kodeksu postępowania cywilnego.

Jako osoba trzecia (nie dłużnik) może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji w przypadku, kiedy skierowanie do niego egzekucji narusza Jej prawa.

W takim przypadku będzie ona powodem, a pozwanym jest wierzyciel z postępowania egzekucyjnego. Taki pozew można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa do sądu właściwego dla komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli komornik, prowadząc postępowanie egzekucyjne, stwierdzi, że nie będzie ono prowadzić do wyegzekwowania roszczenia, a już na pewno, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, postępowanie zostanie z urzędu umorzone.

Komornik umorzy postępowanie z urzędu także, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania, czyli na przykład nie wniesie o zajęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości, bądź nie złoży dalszych wniosków co do majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja.

Postępowanie umarza się także na wniosek wierzyciela, albowiem to on jest gospodarzem postępowania, a komornik jest wnioskami wierzyciela związany.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji. Trzymam kciuki za powodzenie. Pozdrawiam.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze