Gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony? [PORADNIK]

Witam, gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony? i na czym to przedawnienie polega? wiem też, że jest coś takiego jak przerwanie biegu przedawnienia, czy mogłaby mi Pani wyjaśnić to wszystko? jest sporo artykułów w internecie ale ciężko się połapać, bo podawane informacje często są ze sobą sprzeczne.

Niemniej jednak najbardziej zależy mi na tym, gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony, jest to dług bankowy, a dokładnie kredyt.


 Przedawnienie długu

Ogólne kwestie i zasady związane z przedawnieniem reguluje kodeks cywilny. Istnieją dodatkowo przepisy szczególne, które doprecyzowują zagadnienia ogólne, albo wprowadzające inne terminy przedawnienia. Dobrze zatem, że doprecyzowałaś, że interesuje Cię przedawnienie długu bankowego.

Przedstawię Ci najpierw ogólne zagadnienia związanie z przedawnieniem długów – wyjaśnię:

 • czym jest przedawnienie roszczenia,
 • z jakim terminem następuje co do zasady i jak liczyć początek biegu terminu przedawnienia,
 • kiedy następuje zawieszenie biegu przedawnienia, a kiedy przerwanie i związane z tym kwestie.
 • Na końcu przejdę do odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące przedawnienia kredytu bankowego, wspominając również o bankowych tytułach egzekucyjnych i ważnego w odniesieniu do nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jak już wspomniałam, kwestię przedawnienia długu (roszczenia) w ogóle reguluje kodeks cywilny, poczynając od art. 117. Roszczenie jest uprawnieniem do żądania od oznaczonego podmiotu (grupy oznaczonych podmiotów) określonego zachowania się.

Uprawniony (podmiot, któremu roszczenie przysługuje) może ponadto z reguły zwrócić się do organu państwowego w celu wyegzekwowania realizacji roszczenia, o ile obowiązany nie zachowa się w sposób określony treścią roszczenia.

Zgodnie ze wskazanym przeze mnie przepisem, co do zasady, przedawnieniu ulegają roszczenia majątkowe, trzeba jednak mieć na względzie zastrzeżenia wyjątków przewidzianych ustawami.

W odniesieniu do niektórych cywilnoprawnych roszczeń majątkowych zastosowanie instytucji przedawnienia długu jest wyłączone na mocy wyraźnego przepisu ustawy.

Do takich roszczeń należą przede wszystkim roszczenie o zniesienie współwłasności rzeczy ruchomej lub nieruchomości (art. 220 KC) oraz roszczenia windykacyjne i negatoryjne, służące ochronie własności nieruchomości (art. 222 § 1 i 2 KC).

Jeżeli termin przedawnienia długu upłynie ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Zrzeczenie się przedawnienia

Przedmiotowe nie następuje, jeżeli ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Zrzeczenie może nastąpić dopiero po upływie terminu przedawnienia, albowiem zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia skutkuje rozpoczęciem na nowo biegu terminu przedawnienia, właściwego dla danego roszczenia.

Za dzień początkowy tego terminu należy uznać dzień zrzeczenia się zarzutu przez uprawnionego.

Podsumowując, podstawowym skutkiem upływu terminu przedawnienia jest powstanie po stronie zobowiązanego kompetencji do skutecznego uchylenia się od zaspokojenia roszczenia.

Z kompetencją tą jest związane wygaśnięcie kompetencji uprawnionego do skutecznego żądania od organu stosującego prawo nakazania zobowiązanemu zaspokojenia przedawnionego roszczenia.

Nastąpienie pełnych skutków prawnych przedawnienia roszczenia wymaga jednak podjęcia przez zobowiązanego określonego działania, tj. podniesienia zarzutu przedawnienia, z powołaniem się na skutek prawny wynikający z upływu czasu.

Warto pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a spełnienie świadczenia w wykonaniu przedawnionego roszczenia stanowi, co do zasady, prawidłowe wykonanie zobowiązania.

Ponadto, co również istotne, realizacja przedawnionego roszczenia nie skutkuje bezpodstawnym wzbogaceniem podmiotu uprawnionego.

Podstawę powyższego stanowi art. 411 pkt 3 KC, zgodnie z którym wyłączona jest możliwość żądania zwrotu świadczenia, jeżeli zostało ono spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

Przedawniona wierzytelność może być także przedmiotem skutecznego potrącenia, o ile w chwili gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło (art. 502 KC).

Podniesienie zarzutu przedawnienia

Zarzut definiowany jest jako materialno-prawne uprawnienie polegające na odmowie zadośćuczynienia roszczeniu.

Jego podniesienie skutkuje wygaśnięciem określonego uprawnienia podmiotu uprawnionego (uprawnienia do skutecznego żądania od organu lub podmiotu stosującego prawo nakazania zobowiązanemu zaspokojenia przedawnionego roszczenia).

Nie jest dopuszczalne podniesienie zarzutu przedawnienia w sposób dorozumiany, z powołaniem się na okoliczności faktyczne, które prowadzą do wniosku o upływie terminu przedawnienia, nie jest natomiast wymagane wskazanie podstawy prawnej, zarówno samego zarzutu, jak i terminu przedawnienia danego roszczenia.

Zarzut przedawnienia musi być podniesiony w postępowaniu przed sądem w najwcześniejszym możliwym terminie, tj. zasadniczo na etapie postępowania rozpoznawczego (na przykład w odpowiedzi na pozew czy sprzeciwie od nakazu zapłaty).

Zasadniczo zarzut może być podniesiony poza sądem, jednakże uznaje się, że skutki takiej czynności nie będą wykazywały jakiejkolwiek doniosłości.

Art. 118 KC wskazuje na ogólny termin przedawnienia, który wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Powyżej określone terminy mają zastosowanie, jeżeli przepisy szczególne nie wskazują innych terminów przedawnienia roszczeń.

Art. 118 KC w nowym brzmieniu obowiązującym od 9 lipca 2018 roku wskazuje w zdaniu drugim, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przedmiotowe ustanowiło szczególną wobec normy dotyczącej obliczania terminów dłuższych (z art. 112 KC) regułę wyznaczania końcowego dnia niektórych terminów przedawnienia.

Rozwiązanie to prowadzi do faktycznego wydłużenia terminów przedawnienia w stosunku do reżimu obowiązującego przed zmianą art. 118 KC na mocy Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Podstawowym terminem przedawnienia materialno-prawnych roszczeń w prawie cywilnym jest termin 6-letni.

Przed wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. termin ten wynosił 10 lat.

Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r., to jest przed 9 lipca 2018 roku, i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy przepisy ustawy kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Reguła ta przewiduje automatyczny skutek zastosowania nowego brzmienia ustawy w odniesieniu do roszczeń istniejących, lecz nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej.

W przypadku takich roszczeń, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r., tj. z dniem 9 lipca 2018 roku.

Zdefiniowanie pojęcia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w konsekwencji ustalenie zakresu zastosowania normy wyznaczającej 3-letni termin przedawnienia takich roszczeń, wymaga odwołania się do pojęcia “prowadzenie działalności gospodarczej”, która na gruncie kodeksu cywilnego regulowana nie jest.

Pojęcie to jest przedmiotem definicji w art. 3 Prawa Przedsiębiorców, zgodnie z którym działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Punktem odniesienia dla kwalifikacji roszczenia jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zdarzenie, z którego to roszczenie wynika.

Zazwyczaj jest to czynność prawna dokonywana przez przedsiębiorcę, względnie wobec przedsiębiorcy. Funkcjonalny związek takiej czynności z prowadzeniem działalności gospodarczej przesądza o uznaniu roszczeń z niej wynikających za roszczenia podlegające 3-letniemu terminowi przedawnienia (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

Nie tylko jednak roszczenia wynikające z czynności prawnych mogą być kwalifikowane jako roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Świadczenia okresowe

Trzyletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń o świadczenia okresowe.

Świadczeniem okresowym jest świadczenie, które stanowi element stosunku prawnego kreującego zobowiązanie trwałe lub ciągłe, spełniane periodycznie (zasadniczo w regularnych odstępach czasu), którego przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku.

Przykładami świadczeń okresowych są:

 • świadczenia czynszu najmu czy dzierżawy,
 • świadczenia z umowy renty okresowej czy umowy dożywocia,
 • świadczenia alimentacyjne.
 • świadczeniem okresowym są również odsetki, jednak akurat ten termin przedawnienia jest jeszcze sporny.

Komentowany art. 118 KC określa jedynie ogólny termin przedawnienia (6-letni) oraz dwa (3-letnie) terminy szczególne.

W wielu przypadkach terminy przedawnienia roszczeń wynikają jednak z norm kwalifikowanych jako specjalne w stosunku do norm z art. 118 KC.

Normy te mogą być wyrażone nie tylko w przepisach ustawy, ale również innych aktów prawa powszechnie obowiązującego. Szczególne terminy przedawnienia mogą być zarówno krótsze, jak i dłuższe od terminów ogólnych.

Wspomnę tu również, że przepisem szczególnym w stosunku do art. 118 jest również art. 125 KC, określający 6-letni termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem.

Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje w art. 119, że żadne czynności prawne nie mogą skracać ani przedłużać terminów przedawnienia roszczenia.

Bieg terminu przedawnienia

Art. 120 kodeksu cywilnego określa bieg terminu przedawnienia. Zgodnie z nim:

bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne bądź jeżeli wymagalność zależna jest od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W sposób szczególny ustawodawca określa również początek biegu terminu przedawnienia roszczeń o zaniechanie.

Roszczenia o zaniechanie stają się wymagalne z dniem, w którym powstał obowiązek powstrzymania się od oznaczonego zachowania.

Ogólna i szczególne reguły rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia z art. 120 KC doznają licznych wyjątków w związku z obowiązywaniem norm o charakterze specjalnym, których jednak tutaj opisywać nie będę.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Kodeks cywilny w art. 121 wskazuje katalog sytuacji, w których bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu, natomiast w art. 123 określa, jakie sytuacje przerywają bieg przedawnienia.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia oznacza, że bieg terminu nie rozpoczyna się, a jeżeli już się rozpoczął to ulega zawieszeniu w przypadku określonych przez kodeks sytuacji.

Okoliczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia są następujące:

 1. odnośnie roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 2. w przypadku roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 3. co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
 4. co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Nie będę tutaj po kolei omawiać wszystkich wskazanych powyżej sytuacji, albowiem nie odnoszą się one do Twojego wypadku.

Wstrzymanie terminu przedawnienia

Kodeks przewiduje również wstrzymanie zakończenia terminu przedawnienia. I tak, zgodnie z regułami wskazanymi w art. 122 KC, względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, przedawnienie nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia, a w przypadku kiedy oznaczony termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata, biegnie on od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

Przedmiotową zasadę stosuje się także w odniesieniu do terminu biegu przedawnienia roszczenia przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia reguluje natomiast art. 123 kodeksu cywilnego i wymienia w tym katalogu takie sytuacje jak:

 1. każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. wszczęcie mediacji.

Pierwszą przesłanką przerwania biegu przedawnienia roszczenia jest podjęcie określonej aktywności (działania) przez uprawnionego do jego dochodzenia.

Działaniem tym jest czynność dokonana przed sądem lub innym uprawnionym organem. Celem czynności, której skuteczne dokonanie doprowadza do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, ma być realizacja tego roszczenia przez uprawnionego.

Podkreśla się, że chodzi tutaj o czynności przedsięwzięte w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Czynnością taką będzie wytoczenie powództwa, gdzie bieg przedawnienia przerywa się w chwili wniesienia pozwu.

Jednakże czynnościami powodującymi przerwanie biegu przedawnienia mieszczącymi się w tym katalogu będą również inne czynności procesowe przedsięwzięte przez uprawnionego przed sądem, nakierowane na realizację roszczenia, takie jak:

 • wniesiony przed wytoczeniem powództwa wniosek o jego zabezpieczenie,
 • wszczęte postępowanie pojednawcze (tzn. zawezwanie do próby ugodowej)
 • czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sporne jest stanowisko w zakresie tego, czy przerywa bieg przedawnienia czynność polegająca na złożeniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest czynnością uprawnionego, która niewątpliwie zmierza do realizacji roszczenia

Dawniejsze orzecznictwo wskazywało, że tej czynności nie można nadać charakteru bezpośredniego działania służącemu zaspokojeniu roszczenia.

Ostatnio jednak dominuje stanowisko, zgodnie z którym wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest czynnością, która jest niezbędna dla zaspokojenia roszczenia uprawnionego, w związku z czym zmierza ona bezpośrednio do jego realizacji.

W zakresie drugiej ze wskazanych przeze mnie przesłanek przerwania biegu przedawnienia należy stwierdzić czy w Twoim przypadku nie doszło do jej spełnienia.

Wyraźne lub dorozumiane potwierdzenie przez zobowiązanego istnienia oraz cech przysługującego przeciwko niemu roszczenia powinno być skorelowane z ustaniem stanu niepewności prawnej po stronie uprawnionego.

Zobowiązany, uznając roszczenie, stwarza po stronie uprawnionego przekonanie, iż może on skutecznie dochodzić swojego roszczenia

Uznanie roszczenia

Wyróżniane są dwie postacie uznania: uznanie właściwe, mające formę umowy między dłużnikiem a wierzycielem, oraz uznanie niewłaściwe, będące jednostronnym działaniem dłużnika.

Jako przykłady uznania niewłaściwego w piśmiennictwie i orzecznictwie wskazuje się:

 • częściowe zaspokojenie roszczenia,
 • zapłatę odsetek,
 • prośbę o zwolnienie z długu,
 • o rozłożenie spłaty na raty
 • lub o zmianę terminu płatności,
 • stwierdzenie istnienia długu.

Bieg przedawnienia przerywa także wszczęcie mediacji na podstawie umowy lub na wniosek jednej ze stron przed wszczęciem postępowania sądowego.

Skutek prawny w postaci przerwania biegu przedawnienia następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

W praktyce najczęściej dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia w odniesieniu do pierwszej oraz drugiej wskazanej sytuacji.

Co istotne, po każdym przerwaniu przedawnienia termin biegnie na nowo.

Natomiast w przypadku przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Zwrócić należy uwagę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygnatura akt P 45/12, w związku z którym na mocy Ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r. utraciły moc art. 96 Prawa bankowego, mówiący o wystawianiu bankowych tytułów egzekucyjnych, oraz art. 97 Prawa bankowego, mówiący o nadawaniu klauzuliwykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne.

Przedmiotowe nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2016 roku. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 11 Ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r., Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wniosek?

Banki po dniu 1 stycznia 2016 roku nie mają uprawnień do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

Przedawnienie roszczeń bankowych

Odnosząc się już ściślej do interesującego Cię zagadnienia, to znaczy do przedawnienia kredytu bądź pożyczki, wskazać należy, że zastosowanie ma art. 118 KC określający trzy letni termin przedawnienia.

Banki udzielając pożyczek czy kredytów działają jako przedsiębiorcy i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin przedawnienia należy liczyć od dnia, kiedy każda rata kredytu stała się wymagalna. Jeśli zaprzestano spłaty kredytu termin przedawnienia dla każdej raty biegnie osobno.

W przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej, kiedy podmiot finansowy wyznacza termin do ostatecznej spłaty całości zobowiązania staje się on w całości wymagalny i zaczyna od tej daty biec termin przedawnienia.

Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia wymagalności świadczenia, przedsiębiorca nie podejmie żadnych czynności określonych przepisami, dług ulega przedawnieniu.

Bardzo często dochodzi jednak do sytuacji, że przedsiębiorcy występują o dochodzenie należności przedawnionej.

Ma wtedy możliwość wystąpienia z pozwem do sądu, który następnie wyda nakaz zapłaty bądź wyrok, w tym również zaoczny.

Od przedmiotowego masz prawo złożyć odwołanie – sprzeciw i podnieść zarzut przedawnienia. Jeżeli tego nie zrobisz, tytuł egzekucyjny uprawomocni się, a wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności i będzie uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego u komornika.

Co istotne, również nieodebranie przesyłki sądowej powodować może taki skutek.

Zdarza się również tak, że banki sprzedają swoje wierzytelności podmiotom trzecim, tzn. funduszom sekurytyzacyjnym. To częściej te występują z roszczeniami przed sąd licząc na bierność dłużnika.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dostatecznie i w zrozumiały sposób wyjaśniłam Ci materię przedawnienia długu. Nie było możliwe poruszenie wszystkich kwestii szczegółowo, a jedynie w zarysie.

Zatem, jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony? musisz ustalić kiedy nastąpiła wymagalność ostatniej raty bądź w przypadku wypowiedzenia umowy – kiedy stała się wymagalność pozostała część świadczenia.

Dopiero na tej podstawie ustalisz czy i kiedy doszło do przedawnienia kredytu. Przypomnę jeszcze, że przedawnienie długu bankowego następuje po 3 latach. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci powodzenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

11 komentarzy w “Gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony? [PORADNIK]”
 1. Witam. A co jeśli zobowiązanie się przedawniło, ale podmiot trzeci wystąpił o spłatę długu po 6 latach i uzyskał tytuł egzekucyjny czy nakaz zapłaty od sądu bo bylem bierny? Termin przedawnienia 6 lat leci na nowo? Można coś z tym zrobić? Tytuł był wydany dwa lata temu i do dzisiaj nic?

 2. Spłata długu wierzycielowi po upływie 12 lat, czy to jest przedawnienie?

  Problem jest taki, że moi rodzice płacą cały czas windykatorowi. A on nas zbywa do różnych instytucji. Komornik nas olewa, nie chce nam pomóc. Radca Prawny tak nam doradził że moi rodzice biedują. Są schorowani, na emeryturze. Tato jest po operacji oczu (zaćma) jest także cukrzykiem. Czy 12-letni dług jest przedawniony?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli dług jest spłacany, a więc przerywany jest bieg przedawnienia roszczenia, to dług nie przedawnił się, wciąż jest aktywny.

 3. Moja mama odziedziczyła dług spadkowy po ojcu który zmarł w 2010r. Banki dołączyły się do sprawy nabycia spadku. Wyrok o stwierdzenie nabycia spadku zapadł 2019r, czy długi spadkowe (bankowe) nadal są aktywne czy przedawniły się?

 4. Potrzebuje pomocy przy napisaniu wniosku o przedawnieniu długu, w mieszkaniu nie mieszkam od 2013r. A pismo z sądu o zapłatę otrzymałam dziś tzn 06 luty 2019. proszę o pomoc w napisaniu pisma, żebym mogła wysyłać do sądu z przedawnieniem długu.

 5. Mam dwie firmy windykacyjne, które zakupiły przeterminowane kredyty bankowe 5 – 7 lat temu i mnie ścigają.

  Jak ich się pozbyć?

 6. Mam egzekucję komorniczą. Zadłużenie spłacam dobrowolnie od roku w ratach po 200 zł miesięcznie. Mam wątpliwości czy ten dług nie jest już przedawniony. Nie wiem gdzie mam się udać żeby się dowiedzieć. Pozew o zapłatę otrzymałam 13 grudnia 2011 roku. Czy komornik jest w stanie zweryfikować przedawnienie? A może sama mam udać się do jakiejś instytucji. Proszę o poradę.

 7. witam, mam przedawniony dług od ponad 10 lat. Obecnie jestem w Anglii ale mam zamiar wrócić w tym roku. Które z Pani pism nadaje się do sądu, aby anulowali mój dług? i czy sama mogę to pismo złożyć? czy jakiegoś prawnika potrzebuje? Chciałabym w końcu spać spokojnie. proszę bardzo o odpowiedz. Z góry dziękuję. Magda

 8. Witam, ja mam problem, mam długi i po prostu ich nie spłacam, spłacam tylko Kruka i Ultimo, ale to nadal nie wszystko, zostało jeszcze w banku duże zadłużenie, ale wydaje mi się, że ten dług już się przedawnił i nie wiem do kogo mogę się zgłosić z tym problem. Albo, gdzie sprawdzić czy ten dług się rzeczywiście przedawnił, ale np. jak by się przedawnił, to czy trzeba go spłacać? na czym to w ogóle polega? bardzo bym była wdzięczna za pomoc.

Comments are closed.