Przedawnienie długu telekomunikacyjnego – [PORADNIK]

Witam, chodzi o przedawnienie długu telekomunikacyjnego, otrzymałem wczoraj wezwanie do zapłaty. Chodzi o niezapłacenie za usługę telekomunikacyjną w 2010 roku.

Na wezwaniu jest data nakazu zapłaty w elektr. postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z dn. 13.02.2012 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dn. 05.04.2012 r. Czy ten dług telekomunikacyjny jest przedawniony?

Komornik zajął mi właśnie konto bankowe.


Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

Witam serdecznie! By można mówić o przedawnieniu roszczenia, musi zostać spełniony przynajmniej jeden warunek – upływ przewidzianego prawem terminu.

I tak zgodnie z treścią art. 118 kc. w brzmieniu sprzed ostatniej nowelizacji, która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku, a ta nas obowiązuje w twoim przypadku – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Roszczenie o zapłatę z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jako roszczenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ulega przedawnieniu właśnie z upływem lat trzech.

Termin ten należy zacząć liczyć od daty wymagalności roszczenia – mówi o tym wprost art. 120 kc. Datą tą będzie ostatni dzień, w którym należało rachunek opłacić.

W twoim przypadku przed złożeniem do sądu pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli do tzw. e-sądu do przedawnienia roszczenia nie doszło.

Piszesz bowiem, że nieuregulowana należność pochodzi z 2010 roku, a nakaz zapłaty został wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w 2012 roku. Nie upłynął więc trzyletni termin przedawnienia, o którym mówi art. 118 kc.

Nakaz został wydany na roszczenie wymagalne i nieprzedawnione, którego powód miał prawo w tamtym momencie dochodzić przed sądem. Zresztą, tak jak pisaliśmy już wielokrotnie na naszym portalu, do zmian wprowadzonych nowelą lipcową przedawnienie roszczenia było przez sądy brane pod uwagę jedynie na zarzut strony pozwanej, podniesiony w odpowiednim czasie.

Nakaz zapłaty, a przedawnienie roszczenia

Jeżeli chodzi natomiast o przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu (w tym również nakazem zapłaty), to w myśl zasadzie przewidzianej w art. 125 § 1 kc. ulega ono przedawnieniu z upływem lat sześciu – nowe brzmienie przepisu obowiązujące od dnia 9 lipca 2018 roku, poprzednio termin ten wynosił lat dziesięć.

W twojej sytuacji zatem, by mówić o przedawnieniu roszczenia, należałoby dokonać dokładnej kalkulacji. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 123 kc bieg przedawnienia roszczenie może zostać przerwany:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
  • przez wszczęcie mediacji.

Ustalenie w tym momencie, czy i ewentualnie jakie kroki podjął wierzyciel pomiędzy datą wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a złożeniem wniosku egzekucyjnego do komornika leży poza moją możliwością. Nie mam dokumentów, które mogłabym zweryfikować.

Tak jak wskazuje art. 123 kc, który zacytowałam powyżej, na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia będzie miała wpływ każda czynność dokonana przez sądem. I tak klauzula na nakaz zapłaty została nadana 5 kwietnia 2012 roku.

Następnie sąd stwierdził jej prawomocność. Czy jest to ostatnia czynność w sprawie? Czy w okresie kolejnych 5 lat wierzyciel nie podjął żadnych kroków przerywających bieg terminu przedawnienia?

Czy twoim wierzycielem jest nadal ta sama firma telekomunikacyjna? Bo jeżeli w międzyczasie wierzytelność przeszła w ręce firmy zajmującej się skupowaniem długu, to aby mogła ona dochodzić od ciebie spłaty długu, musiałaby uzyskać klauzulę wykonalności po przejściu uprawnień – już samo złożenie wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na nabywcę wierzytelności skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia.

Jeśli jednak stroną w prowadzonym obecnie postępowaniu egzekucyjnym (i jest to pierwsze w tej sprawie postępowanie, bo tak jak czynność przed sądem, tak czynność przed komornikiem przerywa bieg przedawnienia) nadal jest firma telekomunikacyjna, aby ustalić, czy doszło do przedawnienia roszczenia, zwrócić musisz uwagę na datę prawomocności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności tej z 5 kwietnia 2012 roku i datę złożenia wniosku egzekucyjnego.

W ten sposób wyliczysz czy upłynęło pełne sześć lat, w czasie których wierzyciel pozostawał bezczynny. Pamiętaj, że po 7 lipca 2018 roku obowiązuje nowy sześcioletni termin przedawnienia roszczenia.

Przedawniony dług, a egzekucja komornicza

Jeżeli uznasz, że doszło do przedawnienia roszczenia wiedz, że przysługuje ci prawo złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Wraz z nim możesz złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz zwolnienie zajętego rachunku bankowego spod egzekucji. Poniżej zamieszczam wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wzór pisma o przedawnienie długu telekomunikacyjnego

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Przedawnienie długu telekomunikacyjnego – [PORADNIK]”
  1. długi z przeszłości :/

    Witam. Posiadam dług telekomunikacyjny od przeszło 20 lat, od 18 lat nie mieszkam w Polsce, jednak na adres rodziców wciąż przychodzą powiadomienia komornicze, oczywiście nikt ich nie odbiera, ponieważ rodzice nie mają upoważnienia, dodam, iż posiadam w Polsce konto. Czy komornik jest w stanie zająć mi konto, skoro dług jest sprzed 20 lat? Czy jest coś, co mogę zrobić? aby raz na zawsze pozbyć się tego koszmaru?

Comments are closed.