Wierzyciele przerywają BIEG przedawnienia STAREGO długu – jak sobie z tym poradzić?

Mam sporo bardzo starych długów, ale wierzyciele co jakiś czas zakładają od nowa sprawę u komornika, komornik nigdy nie ściągnął ani jednej złotówki, a to niby przerywa bieg przedawnienia. Czy tak jest naprawdę? czy może jednak takie czynności, z których nic nie wynika, nie przerywają biegu przedawnienia?

Drugie pytanie: kilka tytułów wykonawczych na ten sam dług. Jeśli dociera do mnie list polecony, to pisze powództwo przeciwegzekucyjne i sąd odrzuca wniosek o nakaz zapłaty (niestety większość listów do mnie nie dociera, wiec od lat pojawiają się nowe nakazy).

Firma windykacyjna odsprzedaje lub oddaje dług następnej firmie, a ta występuje o nakaz zapłaty. Obronić się przed czymś takim jest trudno, szczególnie, że nie dociera do mnie korespondencja, bo mieszkam obecnie za granicą, a czasem po prostu poczta nawala a udowodnienie, ze dwukrotnie nie przyszedł listonosz, jest bardzo trudne. Jak sobie z czymś takim poradzić? Dorota.


Stary dług, czy muszę go spłacić?

Witaj Dorota, jak można przeczytać w art. 117 kc. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

A zgodnie z dodanym przepisem §21, który wszedł w życie z dniem 9 lipca 2018 roku – po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Tu zwrócić uwagę należy na kolejny zapis kodeksu cywilnego, a dokładanie art. 125 § 1, który mówi, że:

…roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Co do zasady zatem każdy dług wyrażony w pieniądzu może ulec przedawnieniu. W praktyce jednak wierzyciel posiada szereg narzędzi prawnych, z których może swobodnie korzystać tak, by wpłynąć na przerwanie biegu przedawnienia.

Twój dług mógłby przedawnić się już po 6 latach – przyjmując jednak, że wierzyciel pozostaje bezczynny, a tak niestety nie jest – piszesz bowiem o kolejnych postępowaniach i sądowych i egzekucyjnych.

Kiedy następuje bieg przedawnienia roszczenia?

Od lipca bieżącego roku zmieniły się również terminy przedawnienia. I zgodnie z art. 118 kc., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia – czyli także przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego umorzonego następnie wskutek bezskuteczności egzekucji
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje – np. przez podpisanie ugody z wierzycielem
  • przez wszczęcie mediacji (tak. art. 123kc).

Zatem odpowiadając, na twoje pytanie muszę napisać, że niestety właśnie tak jest. Termin przedawnienia przerywa się z każdym nowym postępowaniem egzekucyjnym i nie ma znaczenia skuteczność podjętych przez komornika działań.

Nawet jeśli w toku egzekucji nie została ściągnięta ani złotówka. Po prawomocnym zakończeniu postępowania prowadzonego przez sądowy organ egzekucyjny, jakim jest komornik, termin przedawnienia zaczyna biec od nowa.

Co to oznacza dla ciebie?

Dokładanie tyle, że jeśli twoi wierzyciele będą aktywni, to twoje długi mogą się nigdy nie przedawnić. A skoro jesteś za granica i nie wiesz co dokładanie dzieje się z twoimi konkretnymi długami, trudno jest nawet próbować liczyć kiedy, do przedawnienia mogłoby dojść.

Sądowe domniemanie doręczenia – cym jest i co oznacza dla dłużnika?

To o czym piszesz w drugiej części pytania, to domniemanie doręczenia, nazywane często „fikcją doręczenia”, o którym mowa w art. 139 kpc.

Zatem przeprowadzenie przez doręczającego (najczęściej pracownika Poczty Polskiej SA) wszelkich czynności związanych z awizacją przesyłki i złożenie jej na 7 i następnie kolejnych 7 dni w oczekiwaniu na podjęcie przez adresata w placówce poczty zgodnie z normami przewidzianymi w art. 139 § 1 oraz ustawy prawo pocztowe stanowi podstawę do przyjęcia domniemania, że doręczenie przesyłki sądowej zostało dokonane.

Domniemanie doręczenia pisma adresatowi może być jednak obalone m.in. przez wykazanie, że adresat przesyłki nie zamieszkiwał pod związanym adresem lub, że doręczenie dokonane zostało nieprawidłowo – w przypadku, kiedy doręczyciel nie pozostawił zawiadomienia na drzwiach mieszkania albo w skrzynce listowej.

Pamiętaj, że zarówno sąd, jak i komornik oraz kolejni twoi wierzyciele (nabywcy długów) posługują się zapewne twoim ostatnim znanym im adresem w Polsce. W przypadku, kiedy będziesz chciała wystąpić z żądaniem uchylenia wydanych w twojej sprawie nakazów zapłaty, wyroków, czy postanowień będziesz musiała podnieść zarzut nieaktualności adresu.

Życzę wszystkiego dobrego oraz pomyślnego rozwiązania spraw związanych z zadłużeniem.

Co jeszcze warto w tej kwestii przeczytać?

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze