Komornik zrobił mi debet na koncie bankowym – ma prawo?

Grozi mi zajęcie komornicze. Na rachunku bankowym jest debet w ramach kredytu odnawialnego, który jest wykorzystany w całości. Wypłata zmniejsza co miesiąc saldo zadłużenia – wpada niejako w ten kredyt. Saldo rachunku nigdy nie jest dodatnie. Czytam różne opinie na ten temat. Sprzeczne niestety.

Nie znalazłam też podstawy prawnej, która by mi odpowiedziała na pytanie czy komornik może zająć te środki z salda ujemnego? Raz czytam, że może innym razem że nie. Jak stanowi prawo?


Kredyt w rachunku bieżącym a zajęcie komornicze

Witam, komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela ze składników majątku należącego do dłużnika, który pozwala na wyegzekwowanie należności.

Wierzyciel może skierować wniosek o prowadzenie egzekucji z wierzytelności, które znajdują się na:

  • rachunkach bankowych dłużnika,
  • do świadczeń emerytalno – rentowych,
  • do wynagrodzenia za pracę,
  • do przedmiotów będących własnością dłużnika, w tym do nieruchomości.

Wykaz majątku

Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku dłużnika, komornik wezwie dłużnika do złożenia wykazu majątku lub do złożenia  innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

W szczególności pod pojęciem “informacji niezbędnej do prowadzenia egzekucji” należy rozumieć uzyskanie informacji, czy dłużnik jest właścicielem posiadanych rzeczy, czy rzeczy należące do dłużnika są w posiadaniu osób trzecich, czy też osobie trzeciej przysługuje w stosunku do zajętej rzeczy inne uprawnienie, pozwalające na zgłoszenie żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji.

Dłużnik zobowiązany będzie do złożenia wykazu majątku, który powinien zawierać wymienienie posiadanych aktualnie przez dłużnika rzeczy i miejsca, w którym się znajdują, przysługujących mu wierzytelności i innych praw majątkowych.

Wezwanie komornika dłużnika do złożenia wyjaśnień o posiadanym majątku nie stoi na przeszkodzie równoległemu ustalaniu składników majątkowych dłużnika w inny sposób, czy to poprzez wszczęcie postępowania o wyjawienie majątku, czy też poprzez zlecenie komornikowi poszukiwania majątku.

Jeżeli w drodze czynności wskazanych w art. 801 KPC, czyli poprzez wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku, nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Komornik w ramach poszukiwania majątku standardowo kieruje zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego właściwych ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, do tak zwanego systemu OGNIVO pozwalającego na ustalenie rachunku bankowego dłużnika.

Po uzyskaniu przez komornika pewnych informacji, komornik może działać dalej. O swoich ustaleniach komornik poinformuje wierzyciela, który będzie mógł złożyć stosowne wnioski co do sposobów prowadzenia egzekucji.

Wierzyciel może żądać np. skierowania egzekucji do świadczeń rentowo – emerytalnych, do wynagrodzenia za pracę, do wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym, do ruchomości i nieruchomości będących Twoją własnością, a także do innych wierzytelności.

W przypadku egzekucji z nieruchomości niezbędny jest wniosek wierzyciela oraz dalsze czynności, których tutaj opisywać nie będę.

Kredyt odnawialny a zajęcie komornicze

Czy komornik zajmując konto bankowe dłużnika ma prawo w ramach tego zajęcia uruchomić kredyt odnawialny na tym koncie, aby przeznaczyć te środki na spłatę zadłużenia?

Wspomniałaś o zajęciu rachunku bankowym oraz, jak rozumiem, o wynagrodzeniu, które pokrywa kredyt odnawialny, zatem przybliżę Ci kwestię zajęcia rachunku bankowego oraz wynagrodzenia za pracę, albowiem jeżeli wierzyciel złożył stosowny wniosek, egzekucja może toczyć się jednocześnie z tych składników Twojego majątku.

Co do zajęcia rachunku bankowego i znajdujących się wierzytelności na nim – wierzyciel może podać komornikowi konkretny numer rachunku, na którym ma dokonać zajęcia wierzytelności.

Komornik ustali również rachunki należące do Ciebie w ramach zapytania w systemie OGNIVO. Ognivo umożliwia szybką komunikację online pomiędzy bankami a  podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową, w tym właśnie organami egzekucyjnymi.

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik  przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty.

O zajęciu rachunku bankowego komornik powiadomi również Ciebie jako dłużnika oraz wierzyciela. Komornik nie dostaje informacji z banku już na początku jaka należność widnieje na rachunku bankowym, komornik wie jedynie, że dany rachunek należy do Ciebie – dłużnika.

Dlatego, jeśli komornik ma wiedzę o posiadanych przez Ciebie kilku rachunkach bankowych najczęściej dokonuje zajęcia wierzytelności we wszystkich tych bankach.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu.

Aby skutecznie dokonać zajęcia wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym, na przedmiotowym rachunku muszą znajdować się jakieś należności.

Komornik może dokonać czynności zajęcia rachunku bankowego, ale niejako jest to czynność techniczna.

Podkreślać, że czym innym będzie samo dokonanie zajęcia, a czym innym jego skuteczne zajęcie związane z wyegzekwowaniem należności – do tego drugiego konieczne będzie saldo dodatnie na koncie.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę

Komornik może dokonać m.in. również zajęcia Twojego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Art. 87 kodeksu pracy wyraźnie określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę.

W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice w jakich mogą być potrącane należności. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w przypadku innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 87^1 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Celem zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia i przekazał je bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu zawiadamiając o tym komornika bądź przekazał je komornikowi.

Ponadto komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Kredyt odnawialny a komornik

Komornik nie jest uprawniony, aby zajmować saldo kredytu odnawialnego! dlatego, że nie są to środki stanowiące własność posiadacza rachunku bankowego, a są to środki należące do banku.

Warto przywołać tu art. 54. Prawa bankowego – Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem. Powtórzę jeszcze raz: zajęcie debetu przez komornika jest nielegalne! Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości. Pozdrawiam serdecznie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

3 komentarzy w “Komornik zrobił mi debet na koncie bankowym – ma prawo?”
  1. Witam, ja też mam saldo ujemne na rachunku bankowym, bo komornik zajął mi wszystko co mogłem w ramach debetu odnawialnego wyciągnąć z konta, było to 1200 zł. Po telefonach do banku i do komornika saldo ujemne zostało wyrównane do zera i pieniądze wróciły na swoje miejsce. Moja rada jest taka, żeby mając świadomość, że czeka Was egzekucja z rachunku bankowego, takie saldo (kredyt odnawialny) zamykać, aby później nie było komplikacji i po problemie… Powodzonka!

    1. Janina Gołębiecka

      Bardzo proszę, robimy co możemy by pomóc Wam wszystkim borykającymi się z problemami o różnej naturze.

Comments are closed.