Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień – [WZÓR]

Otrzymałem od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień na piśmie w trybie art. 801 Kodeksu postępowania cywilnego. Jak takie wyjaśnienia na piśmie komornikowi złożyć? co trzeba napisać?

Nie wiem, dlaczego dostałem takie pismo od komornika, bo komornik zajmuje mi już część wynagrodzenia, o co chodzi? jak napisać odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień?


Wezwanie od komornika do złożenia wyjaśnień

Na początek zamieszczę podstawę prawną, dzięki której komornik ma prawo wysłać dłużnikowi wezwanie do złożenia wyjaśnień:

Art. 801. K.p.c. Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Przede wszystkim, takie wyjaśnienia komornikowi należy złożyć w formie pisemnej, bądź ustnie do protokołu kancelarii komorniczej, w której pracuje komornik.

Wysyłając takie pismo dłużnikowi, komornik oczekuje wyjawienia całego majątku, jaki posiadasz i z jakiego komornik będzie mógł prowadzić dodatkową egzekucję. Najprawdopodobniej wierzyciel nie jest usatysfakcjonowany tempem, w jakim spłacasz długi wobec niego. Stąd próba odnalezienia jakichś składników Twojego majątku, o których nie wie jeszcze komornik.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie komornika?

Prawo polskie nie określa sztywnej formy takiego pisma, ale w piśmie powinno znaleźć się kilka obowiązkowo zamieszczonych informacji. Oto one:

  • Sygnatura akt sprawy
  • Dane dłużnika i dane wierzyciela
  • Dzień doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień
  • Powołanie się na pismo od komornika.

Oprócz wyżej wymienionych danych, w waśnieniach do komornika powinno znajdować się wyszczególnienie składników Twojego majątku, chodzi tu o:

  • Ruchomości
  • Nieruchomości
  • Prawa majątkowe
  • Wierzytelności na rachunkach bankowych
  • Lub inne składniki Twojego majątku, z których możliwe będzie prowadzenie egzekucji.

Jeśli oprócz wynagrodzenia, które zajmuje Ci komornik, nie masz innego majątku, jaki komornik mógłby Ci zająć na poczet spłaty długów, to napisz, że oprócz wynagrodzenia, jakie komornik już zajmuje, nie masz nic, co mogłoby stać się przedmiotem egzekucji.

Niestety komornik ma prawo wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień, takie prawo daje mu art. 761 § 1 K.p.c. który jasno mówi:

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

W tym wypadku jako dłużnik, nie możesz odmówić komornikowi złożenia wyjaśnień, bo grożą za to pewne konsekwencje, tak samo w przypadku, gdy złożysz fałszywe wyjaśnienia lub gdy nie wymienisz jakiegoś składnika swojego majątku i jak mówi Art. 762. § 1.

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzającym albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.
§ 3. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywną doręcza komornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi.

… i teraz bardzo ważna sprawa:

Jeśli wyjaśnienia, jakie udzielisz komornikowi w odpowiedzi na jego pismo, będą niekompletne, niewystarczające, lub będą budzić jakąś wątpliwość, to wierzyciel ma prawo skierować do sądu wniosek o wykaz/wyjawienie majątku, oraz złożenie przyrzeczenia:

Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny

Jeśli przy takim obrocie spraw nie stawisz się w sądzie, nie mając przy tym żadnego udokumentowanego usprawiedliwienia, to sąd będzie mógł wymierzyć Ci grzywnę i przymusowe doprowadzenie, a ponadto skazać na areszt do jednego miesiąca.

Ja widzisz, nie warto ignorować wezwania do złożenia wyjaśnień, jakie komornik do Ciebie wysłał, w wyjaśnieniu trzeba pisać prawdę i nie ukrywać składników swojego majątku, bo czeka Cię wtedy sroga kara, włącznie z pozbawieniem wolności do jednego miesiąca.

Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień – wzór

Odpowiedź-na-żądanie-udzielenia-wyjaśnień-wzór

Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , , , , ,

O autorze