Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

Zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy lub po prostu chcesz zrezygnować z usługi i odzyskać zaliczkę? nic prostszego! pobierz gotowe pismo: Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki i szybko zakończ współpracę.

Oprócz gotowego wzoru pisma przygotowaliśmy też szereg informacji, które nieco rozjaśnią Ci różnice między zaliczką a zadatkiem, dowiesz się też co zrobić, gdy zleceniobiorca wcale nie chce oddać zaliczki bądź zadatku!

Wprowadzenie

edKodeks Cywilny gwarantuje konsumentowi prawo odstąpienia od każdej umowy (umowy wzajemne) oraz prawo do ubiegania się o zwrot zaliczki!

Zaliczkę należy traktować jako kwotę, która posłuży do spłaty należności wynikającej z zawartej umowy. Jeśli zleceniobiorca faktycznie zrealizuje zlecenie, zaliczka zostanie wliczona w cenę wykonanej usługi.

Jeśli natomiast zleceniodawca zechce odstąpić od umowy z jakiejkolwiek przyczyny, będzie mógł zażądać zwrotu całej kwoty wpłaconej zaliczki – co do złotówki!

Zaliczka, w odróżnieniu od zadatku, zawsze wróci do zleceniodawcy w pełnej kwocie. Gotowy do wypełnienia wzór odstąpienia od umowy i zwrotu zaliczki pobierzesz poniżej:

Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

Odstąpienie-od-umowy-i-zwrot-zaliczki-wzor-pdf-doc

Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

Zaliczka a zadatek – różnice

ważneZe względu na fakt, iż wiele osób używa tych pojęć zamiennie, warto zacząć od rozróżnienia zaliczki i zadatku. Z obu tych instytucji wynikać będą bowiem inne roszczenia. Należy pamiętać, że:

Zaliczka to forma przedpłaty, uiszczanej w związku z zawarciem umowy. Jeśli umowa dojdzie do skutku, zaliczka jest wliczana w cenę kupionego produktu lub usługi. Jeżeli natomiast osoba wpłacająca zaliczkę odstąpi od danej umowy, może żądać jej całkowitego zwrotu.

Zadatek, choć w swojej konstrukcji jest bardzo podobny do zaliczki, to w świetle prawa nie zawsze wróci do zleceniodawcy, który go wpłacił. Zamieni się w zaliczkę i zostanie wliczony w cenę produktu lub usługi, jeśli umowa dojdzie do skutku.

Zaliczka i zadatek – skąd wiemy, co wpłacamy?

wazneKodeks Cywilny mówi, że osoba dająca zlecenie powinna udzielić zleceniobiorcy odpowiedniej zaliczki (na żądanie), jeżeli wykonanie danego zlecenia wymaga wydatków. Skąd wiadomo jednak, czy wpłacamy zaliczkę, czy zadatek?

Należy wiedzieć, że każda kwota pieniędzy wpłacona drugiej stronie przy zawieraniu umowy pełni z założenia funkcję zaliczki, o ile w umowie nie zostanie ona określona jako zadatek.

Oznacza to, że jeśli w treści dokumentu nie znajdzie się informacja o wpłacie zadatku, to zleceniodawca ma pełne prawo do zwrotu całej wpłaconej kwoty po odstąpieniu od umowy.

Zaliczka czy zadatek przy odstąpieniu od umowy?

kalkulacjaW przypadku kiedy kontrahent ma możliwość wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, powinien zastanowić się, co będzie dla niego korzystniejsze – zaliczka czy zadatek?

Zaliczka jest rozwiązaniem, które pozwala na proste odstąpienie od umowy, gdyż z reguły wraca ona do wpłacającego w pełnej kwocie.

Z kolei na zadatku można zarówno stracić, jak i zyskać (podwójną kwotę). Przykładowo, jeśli rezerwujemy auto, które z całą pewnością chcemy kupić, korzystniejszą opcją będzie wpłata zadatku.

W przypadku ostatecznego zakupu zadatek stanie się bowiem zaliczką i zostanie wliczony w cenę auta. Natomiast jeżeli właściciel samochodu sprzeda go komuś innemu, będzie musiał wypłacić nam podwójną kwotę zadatku.

Odstąpienie od umowy a zadatek

ważneJeśli wiemy, że mamy do czynienia z zadatkiem, warto zapoznać się z warunkami jego ewentualnego zwrotu. Zleceniobiorca, który otrzymał zadatek, może zatrzymać go, jeżeli za niewykonanie umowy odpowiedzialna jest druga strona (o ile złoży uprzednio oświadczenie o odstąpieniu od umowy).

Z kolei zleceniodawca, który wpłacił zadatek kontrahentowi niewywiązującemu się z umowy, może domagać się zwrotu nawet podwójnej wysokości (również pod warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Umowa zabezpieczona zadatkiem, lecz niewykonana wskutek wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi żadna lub obie strony, obliguje do zwrotu zadatku, jednak bez obowiązku wypłaty jego podwójnej wysokości.

Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki po częściowym wykonaniu zlecenia

Prawo zezwala zlecającemu na odstąpienie od umowy w każdym czasie. Zleceniodawca ma także prawo żądać od wykonawcy zlecenia pełnego zwrotu wpłaconej zaliczki.

Jeżeli jednak zleceniobiorca poniósł już koszty w celu należytego wykonania zlecenia, to strona występująca o zwrot zaliczki powinna zwrócić wydatki przyjmującemu zlecenie i wypłacić część wynagrodzenia, odpowiednio do wykonanych dotychczas czynności.

Z kolei w przypadku wypowiedzenia umowy bez ważnego powodu, zleceniodawca zobowiązany jest także do naprawy szkody na rzecz zleceniobiorcy.

Jak wystąpić o zwrot zaliczki po odstąpieniu od umowy?

wzor-pismaZarówno w przypadku zwrotu zadatku, jak i zaliczki strona ubiegająca się o zwrot zobowiązana jest do poinformowania swojego kontrahenta o chęci odstąpienia od umowy. W tym celu należy wystosować odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki:

  • dane obu stron,
  • dane na temat umowy oraz datę jej zawarcia,
  • informacje na temat kwoty zaliczki oraz termin jej zwrotu,
  • numer rachunku bankowego do zwrotu zaliczki.

Jeżeli sporządzony w ten sposób dokument z prośbą o zwrot zaliczki nie przyniesie stronie zamierzonego rezultatu, to kolejnym krokiem może być złożenie pisma, określanego mianem wezwania do zwrotu zaliczki.

wwwwNależy umieścić w nim te same informacje wraz ze wzmianką o ponowieniu wezwania do zwrotu wyznaczonej kwoty zaliczki. Wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Odstąpienie od umowy – umowne prawo odstąpienia a odstępne

Odstąpienie od umowy może generować dodatkowe (niezwiązane z zaliczką) koszty dla strony, która od umowy pragnie odstąpić. Kodeks Cywilny pozwala bowiem zastrzec prawo odstąpienia od umowy w treści tegoż dokumentu.

Wyróżniamy więc umowne prawo odstąpienia od umowy, czyli możliwość wypowiedzenia jej bez konieczności zapłaty jakiejkolwiek rekompensaty oraz odstępne, czyli możliwość odstąpienia od umowy pod warunkiem wpłacenia określonej kwoty. Obie regulacje stanowią dodatkowe zastrzeżenia umowne.

Jeśli w dokumencie występuje wzmianka o umownym prawie odstąpienia od umowy, to postanowienia te powinny regulować także termin, w którym można z niego skorzystać oraz określać, czy prawo to przysługuje jednej, czy obydwu stronom.

Możliwe jest także ustalenie okoliczności, których wystąpienie uprawnia jedną ze stron do wypowiedzenia umowy. Z kolei w przypadku, kiedy w treści umowy mamy do czynienia z odstępnym, to oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy strona wymawiająca umowę zapłaci jednocześnie ustaloną kwotę odstępnego.

Podobne wzory pism:

wazne

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze