Umowa zaliczki + WZÓR pisma do wypełnienia

Umowa zaliczki spisywana jest z reguły przed wykonaniem usługi lub przed przekazaniem zamówionego towaru drugiej stronie. Stanowi tym samym pisemne potwierdzenie woli wpłacenia środków na poczet przyszłej usługi/produktu. Warto przy tym zauważyć, że czym innym będzie umowa zaliczkowa, a czym innym umowa zadatku – pojęcia te często są przez konsumentów mylone. Tymczasem mają zupełnie inne skutki.

umowa-zaliczki-wzor-pdf-doc-drukCzym więc się różnią? Jak sporządzić umowę zaliczki? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej i bezpiecznej dla obu stron umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy zaliczki, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Zaliczka i zadatek

Cechą wspólną zaliczki i zadatku jest ich przeznaczenie. Terminy te odnoszą się bowiem do pieniędzy wpłacanych na poczet wykonania umowy w przyszłości. Są również wliczane w ostateczną cenę usługi czy towaru. Różnice pojawiają się natomiast w zakresie skutków prawnych, jakie wywołują.

Zaliczka nie jest terminem regulowanym przez przepisy prawa. Nie stanowi również faktycznego zabezpieczenia wykonania umowy, ponieważ zawsze podlega zwrotowi. Bez znaczenia ma tu fakt, kto ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy.

Tymczasem zadatek uregulowany jest przez Kodeks cywilny (Art. 394. Znaczenie zadatku), jako przedpłata, która:

 • zostaje przy osobie, która ją otrzymała w przypadku, kiedy osoba, która ją wpłaciła, nie wykona umowy (wypowie umowę lub odstąpi od niej),
 • powinna zostać zwrócona w kwocie nawet dwukrotnie większej, jeśli za niewykonanie umowy odpowiada strona, która zadatek otrzymała.

Z kolei w sytuacji, kiedy umowa dojdzie do skutku, zadatek ulega zaliczeniu na poczet tej strony, która go wpłaciła. Jeśli jest to niemożliwe, zadatek ulega zwrotowi. Ta forma przedpłaty ma więc rolę zabezpieczającą wykonanie transakcji, ponieważ w przypadku jej niewykonania pojawiają się konsekwencje finansowe.

Podstawa prawna:

§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Umowa zaliczka czy zadatek?

Wybór pomiędzy zaliczką a zadatkiem uzależniony jest od tego, czy strony są pewne przystąpienia do wykonania umowy. W przypadku wpłaty zadatku pojawia się bowiem ryzyko utraty środków. Z drugiej strony zadatek zwiększa szanse na wykonanie umowy, ponieważ zabezpiecza ją właśnie widmem konsekwencji finansowych.

Jeśli więc osoba jest pewna zawarcia umowy i chce zabezpieczyć się przed jej niewykonaniem przez drugą stronę, powinna wybrać zadatek. W przypadku odstąpienia od transakcji przez kontrahenta będzie miała prawo żądać zwrotu dwukrotności wpłaconej kwoty. Warto wiedzieć, że zasada ta obowiązuje nawet wtedy, kiedy narusza zapisy umowy.

Z kolei w przypadku, kiedy osoba podpisująca umowę ma wątpliwości, czy umowę wykona, powinna wybrać zaliczkę, która zawsze podlega zwrotowi.

Jak napisać umowę zaliczki?

Przed przystąpieniem do sporządzenia umowy zaliczki warto ustalić kilka istotnych szczegółów pomiędzy stronami.

Po pierwsze, należy zdecydować, czy wpłacane środki są faktycznie zaliczką, czy zadatkiem i umieścić stosowny zapis w treści dokumentu. Ustaleniu podlega także kwota zaliczki, która nie może stanowić 100% płatności końcowej.

Umowa zaliczki – wzór

Umowa powinna określać okoliczności nadzwyczajne, w przypadku których żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy (mogą to być różne przyczyny losowe). Poza tym dokument nie może zawierać zapisów niedozwolonych, takich jak określenie zaliczki jako bezzwrotnej.

Warto wiedzieć również, że umowa zaliczki nie musi być sporządzana osobno – może mieć jedynie formę zapisu w umowie kupna-sprzedaży.

Co powinien zawierać wzór umowy zaliczki?

Wzór zaliczki to potwierdzenie przekazania i otrzymania zaliczki w jednym. Dokument powinien zostać sporządzony bardzo precyzyjnie, aby uniknąć niedomówień między stronami. Pismo musi mieć nadany tytuł oraz określone miejsce i datę utworzenia, a także następujące elementy:

 • dane stron umowy, czyli przekazującego i otrzymującego zaliczkę, w przypadku firm nie tylko imię, nazwisko czy adres, ale również numer NIP,
 • określenie przekazanej kwoty zaliczki wraz ze sposobem i terminem jej wpłaty,
 • oznaczenie umowy kupna-sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, na poczet której wpłacana jest zaliczka,
 • dodatkowe regulacje odnośnie ewentualnego zwrotu zaliczki,
 • podpisy obu stron.

Strony umowy mają prawo modyfikować zasady związane z zaliczką

Zasada swobody umów pozwala stronom ustalać własne regulacje dotyczące spraw związanych z zaliczką. Kontrahenci mogą więc uzależnić wykonanie umowy od wręczenia uzgodnionej kwoty zaliczki, a także:

 • określić sytuacje, w których zaliczka powinna zostać zwrócona stronie, która ją wpłaciła,
 • ustalać, że zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rozwiązania umowy lub jej wypowiedzenia,
 • ustalać, że przy rozwiązaniu umowy lub jej wypowiedzeniu zaliczka będzie zwracana jedynie w części,
 • ustalać, że zaliczka ma charakter całkowicie bezzwrotny, przy czym w umowie z konsumentem zapis ten będzie uznany za klauzulę niedozwoloną, wobec czego zastosować można go jedynie w umowach między przedsiębiorcami.

Czy zaliczka podlega całkowitemu zwrotowi?

Jeśli umowa zaliczki związana jest z zakupem usług, to w przypadku jej zwrotu przedsiębiorca ma prawo rozliczenia poniesionych kosztów oraz kompensaty strat, jakie wynikły z rezygnacji konsumenta z danej usługi. Kwota potrącenia powinna jednak być zbliżona do rzeczywiście poniesionych strat, ponieważ firma ma obowiązek wykazania poniesionych kosztów i ich wysokości.

Zwrotowi może podlegać wtedy niewykorzystana część zaliczki lub cała zaliczka, jeśli przedsiębiorca nie poniósł żadnych kosztów, a zatem w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wykaże konsumentowi dowodu na poniesione nakłady, powinien zwrócić mu całą kwotę zaliczki.

O tym jak wyegzekwować zwrot zaliczki <- dowiesz się z tego poradnika, a poniżej załączam gotowy do wypełnienia wzór wezwania do zwrotu zaliczki:

Wniosek o zwrot zaliczki – wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Potwierdzenie przekazania i otrzymania zaliczki

Umowa zaliczki nie zawsze jest tym samym, co pokwitowanie zaliczki. Jeśli jest zawierana przed wpłatą środków na poczet wykonania usługi czy zakupu towaru, wymaga sporządzenia osobnego pokwitowania w momencie przekazywania gotówki drugiej stronie lub po wpłynięciu środków na jej konto bankowe.

Pokwitowanie odbioru zaliczki stanowi bowiem dowód faktycznego przekazania pieniędzy kontrahentowi. Dokument, podobnie jak umowa zaliczki, powinien zawierać informacje na temat daty i miejsca sporządzenia, stron transakcji, kwoty i sposobu uiszczenia wpłaty. Dla swojej ważności pismo tego typu należy opatrzyć także podpisem osoby, która przyjmuje pieniądze.

Podsumowanie

 • Zaliczka jest tylko częścią zapłaconej ceny przedmiotu umowy sprzedaży lub usługi. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do transakcji, to zlecający usługę lub kupujący może domagać się jej zwrotu (oczywiście pod warunkiem, że nie doszło do podpisania finalnej umowy sprzedaży lub umowy usługi).
 • Zaliczkę najczęściej wpłaca się podczas zawierania umowy przedwstępnej. Natomiast istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie się stron umowy do zawarcia w niedalekiej przyszłości umowy przyrzeczonej. Jednak umowa przedwstępna nie stanowi źródła obowiązku świadczenia przez którąkolwiek ze stron umowy.
 • Wysokość zaliczki lub zadatku przy umowie przedwstępnej jest dowolna, jednak najczęściej jest to 10-20 % wartości całkowitej umowy przyrzeczonej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Umowa zaliczki + WZÓR pisma do wypełnienia”
 1. Mam podpisaną umowę przedwstępną z zaliczką, wykonawca nie rozpoczął jeszcze remontu (bo chodzi o roboty budowlane w domu), a ja chcę zrezygnować z remontu, bo straciłam pracę i nie mogę na razie pozwolić sobie na duże wydatki. Wpłaciłam zaliczkę 1000 zł, czy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, rezygnując z umowy przedwstępnej wykonawca nie może potrącić mi nic z mojej zaliczki i otrzymam ją całą do zwrotu? przynajmniej tak wywnioskowałam z waszego artykułu i studiując w kodeksie cywilnym. Proszę tylko o potwierdzenie, że otrzymam całą zaliczkę, tzn, że powinnam otrzymać całą zaliczkę.

 2. Grzegorz Szwaciński

  Witaj Danka,
  tak, powinnaś otrzymać cały zwrot zaliczki, jeśli wykonawca robót budowlanych nie rozpoczął jeszcze żadnych prac remontowych. Pozdrawiam.

Comments are closed.