Podpisanie ugody po terminie przedawnienia

Witam. Mam taki problem, chodzi o podpisanie ugody po terminie przedawnienia. Jeden z długów wykupiła firma windykacyjna BEST. Wysłali mi pismo o zapłatę. Głupia nie wiedząc, że dług jest przedawniony, podpisałam ugodę. Spłacałam dług, ale ostatnio z powodu innego długu mojej matki wszedł mi na konto komornik i z tego powodu nie byłam w stanie spłacać rat w BEST.

Wysłali mi pismo z natychmiastowym wezwaniem do zapłaty całej sumy, która wynosi 16 813,58 zł. Nie mam takiej sumy, żeby zapłacić i teraz nie wiem, co mam robić. Czy jest jakaś szansa na wygranie z nimi w sądzie? Czy zadzwonić i próbować się z nimi dogadać na podpisanie jakiejś nowej ugody? co zrobić, gdy miało miejsce zawarcie ugody po upływie terminu przedawnienia?


Zawarcie ugody po upływie terminu przedawnienia

Witaj serdecznie! Na wstępie pragnę ci napisać, że instytucja przedawnienia roszczenia o zapłatę uregulowana została w art. 117 kodeksu cywilnego. Z niniejszego przepisu wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Zgodnie z redakcją art. 117 kc. skutkiem prawnym przedawnienia jest to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Aby móc faktycznie myśleć o możliwości uchylenia się od zapłaty długu należy mieć stuprocentową pewność, że do przedawnienia roszczenia rzeczywiście doszło.

Piszesz, że tak stało się w twojej sprawie. Mam nadzieje, że się nie mylisz. Musisz pamiętać jednak, że bieg terminu przedawnienia roszczenia może być przerwany w każdym czasie.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy nowy nabywca wierzytelności – (zazwyczaj firma windykacyjna) żąda od dłużnika uregulowania przedawnionego długu pochodzącego często sprzed wielu lat. Są to zazwyczaj przypadki, kiedy roszczenie główne było stosunkowo niewielkie, a należność wzrosła o odsetki i koszty.

Ty wypominasz, że kwota, którą masz do uregulowania w firmie windykacyjnej BEST, to aż 16 tysięcy złotych, dlatego zaświeciła mi się czerwona lampka. Radzę więc jeszcze raz prześledzić zgromadzone dokumenty, by prawidłowo i bez wątpliwości móc mówić o przedawnieniu roszczenia.

Podpisanie ugody po terminie przedawnienia

Odnośnie do samego podpisania ugody z firmą windykacyjną po terminie przedawnienia, to sprawa nie jest do końca oczywista. Abym mogła odpowiedzieć na twoje pytanie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, musiałabym mieć możliwość zapoznania się z treścią zawartego porozumienia/ugody.

Piszę tak dlatego, że w obecnym stanie prawnym nie każda ugoda w przedmiocie spłaty starego długu musi wywierać obowiązek spłaty przedawnionego długu.

Kwestią sporną przez pewnie czas, również w orzecznictwie sądów, było uznanie długu po jego przedawnieniu. Dziś jednak już wiadomo, że nawet zawarcie ugody w przedmiocie spłaty długu nie ma żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia roszczenia, które już się przedawniło.

Zatem jeśli twój dług stał się roszczeniem przedawnionym, zawarta ugoda nie zmieniła długu na dług znów wymagalny, którego termin przedawnienia nadal biegnie. Co więcej, zawarcie ugody w zwykłej papierowej formie nie ma wpływu na bieg terminu roszczenia jeszcze nieprzedawnionego.

Takie stanowisko zajmują obecnie sądy powszechne i aby nie być gołosłowną, pragnę zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 roku sygn. akt VI ACa 826/2007, w którym wskazano, iż oświadczenie o uznaniu długu, złożone po upływie terminu przedawnienia nie wywiera żadnych skutków prawnych, w tym nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo.

Ugoda z firmą windykacyjną, a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia

Inaczej sprawy podpisanej ugody po terminie przedawnienia roszczenia przedstawiać się będą, jeśli w treści zawartego porozumienia znalazł się zapis o zrzeczeniu się przedawnienia roszczenia.

O tym przeczytać można m.in. w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie sygn. akt I C 277/16, w którym sąd stwierdził, iż uznanie, które nastąpiło po przedawnieniu roszczenia, nie może przerwać biegu terminu przedawnienia, jednak może ono zawierać zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, jeżeli z treści oświadczenia lub okoliczności, w których zostało złożone, wynika taka wola dłużnika.

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie wymaga przy tym żadnej formy. Jak każde oświadczenie woli może nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Niemniej z okoliczności, w których zostało złożone, musi wynikać, iż taki właśnie był zamiar dłużnika. Do takich okoliczności należy zaliczyć wszelkie przejawy zachowania dłużnika, które na taką wolę wskazują, a zatem prowadzenie negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia, zawarcie ugody, czy rozłożenie długu na raty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 roku II CK 68/04, wyrok Sądu Najwyższego z 30 września 2010 roku, I CSK 675/09).

Aby uznać, że uznanie długu taki skutek osiąga, należałoby ustalić, że oświadczenie dłużnika zawierało wyraźny zamiar rezygnacji przez dłużnika z tego zarzutu.
Jeżeli więc, roszczenie o zapłatę rzeczywiście uległo przedawnianiu, a ty w następne kolejności złożyłaś oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia, to niestety firma windykacyjna ma szansę wygrać ewentualny spór w sądzie.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista, o czym napisałam na samym początku. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i jeśli trafi do sądu, to sąd zobowiązany jest przed wydaniem rozstrzygnięcia dokonać wnikliwej analizy sprawy również pod kątem zachowania się stron postępowania, oceny ich sytuacji (sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego), oraz przyczyn opóźnienia w zgłoszeniu roszczenia i czas trwania tego opóźnienia.

Będziesz więc miała szansę przedstawiać swoje argumenty także w zakresie, że w chwili zawarcia przedmiotowego porozumienia nie miałaś świadomości o tym, że roszczenia o zapłatę było przedawnione i być może sąd biorąc pod uwagę zasady przewidziane w art. 5 kc:

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony

– oddali ewentualny pozew o zapłatę firmy BEST.

W tym momencie jednak nie musisz spokojnie czekać na kolejne kroki przedmiotowej firmy windykacyjnej, bojąc się, że podpisanie ugody po terminie przedawnienia będzie kosztować cię wiele nerwów, lecz stojąc na stanowisku, że nadal masz możliwość uchylenia się od obowiązku zapłaty przedawnionego długu, możesz wystosować do BEST pismo z żądaniem zaniechania dalszej windykacji, jako prawnie niezasadnej z uwagi na przedawnienie.

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Mam nadzieje, że na tym sprawa się zakończy. Życzę powodzenia!

Inni użytkownicy również szukali:

  • Czy ugoda przerywa bieg przedawnienia?
  • Ugoda po upływie terminu przedawnienia
  • Ugoda przerwanie biegu przedawnienia
  • Uznanie roszczenia przedawnionego jest prawnie bezskuteczne.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze