Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Sprawy spadkowe często ściągają sen z oczu nieobytym w przepisach prawnych spadkobiercom. Jednakże samo nabycie spadku nie jest skomplikowaną procedurą. Postępowanie sądowe inicjuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który możesz pobrać poniżej.

Sprawdź, co musisz wiedzieć, składając taki wniosek. Poznaj terminy, których należy przestrzegać oraz listę dokumentów, które należy przygotować do sprawy spadkowej. Mam nadzieję, że gotowy wzór wniosku ułatwi Ci całą sprawę!

Jak wygląda postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?

Całą procedurę inicjuje złożenie w sądzie poniższego wniosku:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-doc-pdf-wypelniony

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Sprawę z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku rozpoznaje tzw. sąd spadku, którym jest Sąd Rejonowy – Wydział Cywilny właściwy ze względu na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy – tak art. 628 kpc.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zapada po przeprowadzeniu rozprawy, na którą sąd wzywa wnioskodawcę oraz osoby przez niego wymienione we wniosku, jako spadkobierców ustawowych i testamentowych.

Większość spraw o stwierdzenie nabycia spadku na szansę zakończyć się na jednym posiedzeniu. Zwykle po kilkunastu minutach od wywołania sprawy zapada orzeczenie.

W toku sprawy sąd spadku z urzędu bada:

  • kto jest spadkobiercą
  • czy spadkodawca pozostawił testament
  • czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne (spadek otwarty przed dniem 14 lutego 2001 roku)
  • czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym.

Ponadto sąd wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, ma miejsce dziedziczenie z ustawy.

Jak wygląda zapewnienie spadkowe?

Na rozprawie wywołanej wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Najczęściej na potwierdzenie okoliczności, że nie ma innych spadkobierców, sąd odbiera zapewnienie spadkowe od wnioskodawcy lub innego uczestnika.

W zapewnieniu spadkowym spadkobierca składa oświadczenie o wszystkim, co jest mu wiadome.

Przede wszystkim o:

  • znanych mu spadkobiercach (ile zmarły miał dzieci, czy miał dzieci pozamałżeńskie lub przysposobione, a jeśli nie miał dzieci, to ile miał rodzeństwa, czy której z nich nie dożyło otwarcia spadku – zmarło przed spadkodawcą)
  • testament (czy zmarły pozostawił testament).

Zapewnienie spadkowe składane jest pod odpowiedzialnością karną równą ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie.

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku sąd wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Jeżeli od śmierci spadkodawcy nie minęło jeszcze 6 miesięcy, czyli termin, w którym spadkobiercy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – ich obecność na sprawie jest obowiązkowa. W przeciwnym razie sąd nie będzie mógł odebrać od nich oświadczenia i nie wyda orzeczenia.

Jeżeli upłynął powyżej wskazany termin, obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa, jednak warto zadbać, by na sprawę stawił się co najmniej jeden spadkobierca, od którego sąd będzie mógł odebrać zapewnienie spadkowe.

Terminy, których należy przestrzegać

Postanowienie sądu o nabyciu spadku jest jedynie udokumentowaniem/potwierdzeniem stanu faktycznego. Jeżeli jednak, któryś ze spadkobierców nie chce przyjąć spadku, to musi w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o swoim powołaniu do spadku, złożyć do sądu wniosek o przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

W przeciwnym razie dojdzie do nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a na odrzucenie spadku będzie już za późno.

W terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy można odrzucić spadek również przed notariuszem, który na tę okoliczność sporządzi akt odrzucenia spadku i prześlę go do sądu spadku.

Innych terminów prawo spadkowe nie przewiduje.

Zatem co do zasady, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może być złożony w każdym czasie. Za „opóźnienie” nie grożą spadkobiercom żadne konsekwencje prawne, oprócz tego, że pewne sprawy majątkowe zostaną nieuregulowane – np. nieruchomości będą figurować na osobę nieżyjącą.

Dodatkowo w prawie spadkowym nie funkcjonuje instytucja przedawnienia – roszczenie o potwierdzenie nabycia spadku i jego podział nie ulega przedawnieniu.

Jedyny termin, którego należy pilnować, to 6 miesięcy, na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołączyć należy:

  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli żyje małżonek zmarłego
  • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, jeśli został sporządzony
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – akty urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet oraz akty małżeństwa kobiet zamężnych.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przy jedynym spadkobiercy wynosi 100 zł. Dodatkowa opłata, to 5 zł od każdego spadkobiercy, tytułem wpisu do rejestru spadkowego.

Wniosek o nabycie spadku można opłacić w formie znaków opłaty sądowej zakupionych w kasie sądu lub we wskazanym punkcie, lub dokonując przelewu na rachunek sądu.

Inne przydatne wzory pism:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze