Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Jak napisać ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? Dziedziczenie, chociaż bywa korzystne, to zawsze wiąże się z wieloma formalnościami. Przyjęcie lub odrzucenie spadku może nastąpić w drodze złożenia stosownych oświadczeń spadkobierców u notariusza, lub na drodze postępowania sądowego.

Wstęp

ustosunkowanie-sie-do-wniosku-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc-przykladW tym drugim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wszyscy uczestnicy postępowania mogą również odpowiedzieć na taki wniosek, wyrażając na piśmie swoje stanowisko w tej sprawie – a więc mogą zgodzić się lub nie na warunki wnioskodawcy. Aby ułatwić Ci sformułowanie takiej odpowiedzi i ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Przyjęcie spadku u notariusza to najszybszy i najprostszy sposób na jego formalne odziedziczenie. Jest on jednak możliwy tylko wtedy, kiedy wszyscy spadkobiercy stawią się u notariusza i złożą stosowne oświadczenie.

Inny sposób na przyjęcie spadku to złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Z takim wnioskiem może wystąpić:

  • każda osoba z kręgu spadkobierców ustawowych, którzy nie muszą wykazywać swojego interesu prawnego w stwierdzeniu nabycia spadku,
  • każda inna osoba spoza grona spadkobierców ustawowych, która wykaże, że ma interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym.

W praktyce najczęściej z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku występują spadkobiercy oraz osoby spoza kręgu spadkobierców będące wierzycielami osoby zmarłej.

Ich interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku uzasadniony jest chęcią uregulowania zaległych roszczeń. Tak naprawdę z wnioskiem wystąpić może każdy, kto jest w stanie udowodnić, że ma w tym interes prawny.

 

Co zawiera wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ma opisywać przede wszystkim sytuację rodzinną zmarłego. Przewiduje się w nim konieczność ujęcia i opisania następujących kwestii:

  • stosunku pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a spadkobiercą, o ile są oni rodziną,
  • sytuacji rodzinnej spadkodawcy, w tym w szczególności odpowiedź na pytania: czy pozostawał on w związku małżeńskim w chwili śmierci, czy miał dzieci i innych członków bliskiej rodziny (w kontekście ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych, a nie wyliczenia wszystkich członków rodziny),
  • udziału wnioskodawcy w spadku poprzez podanie, jaka jego część (ułamek) należy się wnioskującemu oraz określenie wielkości udziałów pozostałych spadkobierców, o ile istnieją, 
  • istnienia testamentu lub braku wiedzy na temat jego istnienia,
  • innych uczestników postępowania, czyli pozostałych spadkobierców. 

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołącza się testament – o ile został sporządzony – i wnioskuje o jego otwarcie.

Pismo wymaga także podparcia zawartych w nim informacji odpowiednimi dokumentami, w tym między innymi odpisem aktu zgonu, odpisem aktu urodzenia, odpisem skróconego aktu małżeństwa, itp.

Konkretna lista niezbędnych załączników uzależniona jest od warunków danej sytuacji.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zostać sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym. Jego zweryfikowanie leży bowiem w gestii innych uczestników postępowania.

Sporządzane przez nich ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku może wskazywać na istniejące w nim nieprawidłowości lub braki.

 

Czym jest ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to odpowiedź na wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, w której uczestnik postępowania stwierdza, czy zgadza się z treścią tego wniosku, czy wnosi o jego oddalenie.

Uczestnicy postępowania spadkowego, czyli spadkobiercy, zazwyczaj nie mają obowiązku sporządzania takiej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ale mają do tego prawo.

Jeśli jednak otrzymają sądowe zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pisemne ustosunkowanie się do wniosku będzie już obowiązkowe.

Sądy w ostatnim czasie coraz częściej korzystają z takiej możliwości, aby usprawnić i przyspieszyć przebieg postępowania. Warto więc wiedzieć, jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Co powinna zawierać odpowiedź na wniosek o nabycie spadku?

Osoby, które zastanawiają się, jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, powinny pamiętać, że takie pismo ma na celu przedstawienie ich stanowiska względem stanowiska wnioskodawcy.

Po pierwsze, uczestnik postępowania może nie zgodzić się z informacjami podanymi przez wnioskującego, między innymi co do stanu rodzinnego zmarłego czy co do wielkości udziałów w spadku.

Po drugie, może uzupełnić informacje zawarte we wniosku, na przykład danymi na temat sporządzonego testamentu czy informacjami o spadkobiercach, którzy nie zostali do tej pory wskazani.

Odpowiedź na wniosek o nabycie spadku powinna zawierać także kilka niezbędnych danych formalnych, takich jak:

  • dane osobowe uczestnika postępowania,
  • sygnaturę sprawy,
  • określenie stanowiska wobec kwestii spadku. 

Przygotowując taką odpowiedź, warto wykorzystać gotowy wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który uwzględnia wszystkie niezbędne dane, jakie należy ująć w piśmie.

 

O czym warto pamiętać, sporządzając odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Uczestnik postępowania, który sporządza odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – musi zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie twierdzenia, jakie ujmie w swoim piśmie powinien poprzeć odpowiednimi dowodami lub wnieść o ich przeprowadzenie.

Jeżeli zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy, to wystarczy, że napisze, iż przychyla się do wniosku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

W przypadku, kiedy uczestnik postępowania nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy, musi wnieść o oddalenie jego wniosku i wyjaśnić przyczyny swojego stanowiska.

Powinien wskazać, z jakimi informacjami podanymi przez wnioskującego się nie zgadza, a także uzupełnić dane we wniosku informacjami, które nie zostały w nim zamieszczone.

Może zatem odnieść się do tematu istniejącego testamentu, podważyć wiarygodność tego dołączonego do wniosku, wskazać innych spadkobierców lub wręcz przeciwnie uznać za niegodnych dziedziczenia tych już wskazanych przez wnioskodawcę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze