Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – WZÓR z omówieniem!

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku to alternatywa dla notarialnego poświadczenia dziedziczenia – znacznie prostsza i szybsza, jeśli do spadku powołanych jest kilka lub kilkanaście osób.

Sprawdź, jak przygotować i do którego sądu złożyć wniosek o nabycie spadku, poznaj zasady dziedziczenia, które warto znać, przygotowując odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i pobierz gotowy wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek o nabycie spadku bez testamentu

ważneWniosek o stwierdzenie nabycia spadku to pierwszy krok w drodze do uzyskania postanowienia potwierdzającego następstwo prawne po zmarłym. Jeśli wniosek o nabycie spadku nie zostanie złożony, sprawa spadkowa nie będzie podjęta, bowiem sprawy spadkowe należą do tych kategorii spraw sądowych, które nie odbywają się z urzędu, lecz jedynie na wniosek osoby mającej interes prawny w uzyskaniu postanowienia spadkowego.

W tym miejscu należy wskazać, że wniosek o nabycie spadku może złożyć:

 • spadkobierca
 • zapisobiorca
 • wierzyciel spadkodawcy
 • wierzyciel spadkobiercy
 • osoba uprawniona do zachowku.

Dla uzyskania orzeczenia o nabyciu spadku wnioskodawca musi wykazać uprawnienie do objęcia spadku po zmarłym przez osoby wskazane we wniosku.

W tym zakresie przedłożyć powinien odpowiednie dowody, m.in.

 • akt zgonu spadkodawcy
 • akty stanu cywilnego osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym wskazujące na istnienie pokrewieństwa pomiędzy nimi a spadkodawcą.

Poniżej zamieszczam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do wypełnienia:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

ważneJeśli zmarły pozostawił testament we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, jako podstawę dziedziczenia należy podać testament. Jeśli wnioskodawca nie znajduje się w posiadaniu testamentu, zobowiązany jest wskazać miejsce przechowywania dokumentu.

Podstawą dziedziczenia oprócz testamentu notarialnego i napisanego własnoręcznie przez spadkodawcę może być również testament ustny. W tym przypadku warto skupić się na mocy środków dowodowych. Wnioskodawca powinien powołać świadków, którzy będą w stanie odnieść się do ostatniej woli spadkobiercy.

Należy również pamiętać, że świadkiem testamentu ustnego mogą być osoby:

 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadające umiejętność czytania i pisania
 • władające językiem testamentu
 • w pełni sprawne – bez ułomności
 • niekaralne za składanie fałszywych zeznań.

Niemniej jednak dodać należy, że wniosek o nabycie spadku z testamentu, co do zasady nie zmienia istotnie przebiegu postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. W każdym razie uczestnicy postępowania (spadkobiercy ustawowi) powinni mieć możliwość przedstawienia swojego stanowiska w przedmiocie testamentu.

Co więcej, dziedziczenie testamentowe nie wyłącza dziedziczenia z ustawy – spadkodawca mógł w testamencie przekazać jedynie część swojego majątku wybranej osobie, pozostałą zostawiając spadkobiercom ustawowym.

Spadkobierca testamentowy może również odrzucić swoje powołanie do spadku, składając oświadczenie o odrzuceniu spadku. Wówczas sprawę spadkową prowadzi się tak, jakby testamentu nie było.

Podobna procedura ma miejsce jeśli testament jest nieważny lub został przez spadkodawcę anulowany – nie wywołuje on żadnych skutków prawnych i sąd prowadzi postępowanie spadkowe, jakby w ogóle testament nie został sporządzony.

Wniosek o nabycie spadku – właściwość sądu

ważneSądem właściwym do rozpoznania sprawy spadkowej jest Sąd Rejonowy (Wydział Cywilny) ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Przy czym należy zaznaczyć, że  miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem zameldowania.

Dlatego wnioskodawca ma sugerować się ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego, a nie jego adresem zameldowania, w przeciwnym razie Sąd, do którego zostanie błędnie złożony wniosek o nabycie spadku, uznając się za niewłaściwy, przekaże go Sądowi w okręgu, którego miejsce zamieszkania miał zmarły spadkodawca.

Jeśli nie można wskazać ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy, sądem właściwym do rozpoznania wniosku o nabycie spadku będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowym. Dopiero gdy nie można ustalić majątku lub też żadnego majątku nie ma, sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – opłata

ważneWniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega stałej opłacie, która wynosi 50 zł. Jeśli wniosek o nabycie spadku obejmuje dwóch lub więcej spadkodawców, wówczas opłatę należy odpowiednio pomnożyć.

Dodatkowe koszty sprawy spadkowej będą związane ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Opłata za złożenie oświadczenia wynosi 50 złotych i jest pobierana od każdego spadkobiercy, który składa oświadczenie spadkowe przed upływem 6 miesięcy od daty powołania do spadku.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

ważneOdpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może mieć istotny wpływ na przebieg całego postępowania spadkowego.

Dlatego w sprawach, w których uczestnik postępowania nie zgadza się ze stanowiskiem prezentowanym przez wnioskodawcę, we wniosku o nabycie spadku lub chce przedstawić sądowi dodatkowe dowody, powinien przygotować odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Wzór gotowej odpowiedzi załączam poniżej:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Dla rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o nabycie spadku istotne znaczenie będą mieć/będzie mieć:

 • błędne wskazanie przez wnioskodawcę kręgu spadkobierców
 • istnienie testamentu
 • błąd w aktach stanu cywilnego
 • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • ujawnienie aktów poświadczenia dziedziczenia, odrzucenia spadku lub postanowienia w sprawie nabycia spadku po tym samym spadkodawcy
 • wniosek o uznanie za niegodnego dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o uznaniu za niegodnego dziedziczenia
 • wniosek o wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

ważneWiększość spraw z wniosku o nabycie spadku ma szanse zakończyć się na jednym posiedzeniu. Niemniej jednak należy pamiętać, że w sprawach wszczętych przed upływem 6 miesięcy od daty zgonu spadkobiercy, sąd zobowiązany będzie przyjąć od spadkobierców oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W takim przypadku wymagany jest udział w sprawie wszystkich osób powołanych do dziedziczenia.

W sprawach starszych, gdzie upłynął już 6 – miesięczny termin do odrzucenia spadku, wystarczy obecność jednego spadkobiercy, od którego sąd będzie mógł odebrać tzw. zapewnienie spadkowe.

W tym miejscu wskazać należy, że zapewnienie spadkowe jest szczególnym środkiem dowodowym, który przeprowadza się “przesłuchując” jednego lub więcej uczestników postępowania spadkowego. Na jego podstawie sąd może stwierdzić np. brak innych spadkobierców oraz prawidłowo ustalić krąg uczestników postępowanie.

Po odebraniu zapewnienia spadkowego od jednej osoby sąd zazwyczaj ogranicza się do uzyskania potwierdzenia przez pozostałych uczestników postępowania, którzy stawili się w sądzie.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej

ważnePostanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest podstawowym dokumentem potwierdzającym prawa do spadku. W jego treści znajdują się spadkodawcy z imienia i nazwiska, a także należny im udział w spadku.

Po uprawomocnieniu się postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku spadkobiercy powinni dochować szeregu formalności tj.:

 • rozliczenie podatku od spadków i darowizn
 • złożenie wniosku do wydziału ksiąg wieczystych o ujawnienie zmian w prawie własności.

Ponadto spadkobiercy mogą przystąpić do działu spadku.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze