Wniosek o dział spadku – WZÓR + Instrukcja jak napisać

Jak sporządzić wniosek o dział spadku? koniecznie zaraz po nabyciu spadku należy dokonać jego podziału. Spadkobiercy mają do wyboru podział spadku przed sądem lub u notariusza. Sprawdź, jak podzielić spadek i którą formę podziału wybrać, by zaoszczędzić na kosztach działu spadku i fatydze oraz dodatkowych formalnościach.

Wstęp

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o dział spadku. Przygotowanie takiego pisma samodzielnie jest bardzo trudne, ponieważ oprócz wartości merytorycznej, wniosek powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane pismom sądowym. Wzór pisma pobierzesz poniżej:

Wniosek o dział spadku – wzór

Jak przeprowadzić podział spadku?

Po potwierdzeniu nabycia spadku przed sądem lub notariuszem spadkobiercy mogą dokonać podziału majątku spadkowego, wybierając jedną z dwóch możliwości:

 • dział spadku u notariusza
 • bądź sądowy podział majątku spadkowego.

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami jest zgoda co do podziału majątku spadkowego, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest zawarcie stosownej umowy u notariusza.

Tu zaznaczyć należy, że w wypadku gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości, to umowa o dział spadku powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W innych przypadkach wystarczy ustny podział spadku. Niemniej jednak jeśli do spadku wchodzą wartościowe rzeczy ruchome w postaci samochodów, biżuterii lub oszczędności zasadne jest zawarcie pisemnej umowy o dział spadku.

Dodać należy, że umowny dział spadku może obejmować wszystkie składniki majątku spadkowego lub tylko wybrane z nich.

Natomiast w sytuacji, kiedy spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia, co do podziału nabytego spadku, należy złożyć wniosek do sądu cywilnego, by ten przeprowadził stosowne postępowanie i dokonał podziału spadku, wydając odpowiednie orzeczenie. Wzór takiego wniosku pobierzesz powyżej.

Na czym polega sądowy dział spadku?

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy spadkobierca – nie jest wymagana zgoda pozostałych osób, które spadek przyjęły. Wniosek o podział spadku może złożyć również każda osoba zainteresowana przeprowadzeniem podziału m.in. wierzyciele zmarłego lub wierzyciele spadkobiercy.

We wniosku należy wskazać przedmioty wchodzące w skład spadku oraz przedstawić projekt podziału majątku spadkowego. Przy czym zaznaczyć należy, że w trakcie postępowania sąd z urzędu zobowiązany jest ustalić skład i wartość majątku spadkowego. W tym celu przeprowadzi postępowania dowodowe m.in. z:

 • dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych – gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości
 • spisu inwentarza majątku spadkowego, jeśli został zlecony komornikowi
 • wykazu inwentarza, jeśli został złożony przez spadkobierców lub inne uprawnione osoby
 • wydruków z rachunków bankowych i lokat.

Wniosek o dział spadku podlega opłacie stałej w wysokości 500 zł. Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, wówczas opłata sądowa jest niższa i wynosi 300 zł.

Jak przygotować odpowiedź na wniosek o dział spadku?

Przed wyznaczeniem pierwszego posiedzenia w sprawie, sąd wezwie uczestników do złożenia odpowiedzi na wniosek o podział majątku spadkowego. W wyznaczonym przez sąd terminie uczestnicy będą musieli wypowiedzieć się, czy popierają wniosek, a jeśli tak to w jakim zakresie. Mogą oni również przedstawić własny projekt podziału spadku.

Zaznaczyć należy, że sąd może dokonać podziału spadku na trzy sposoby:

 1. podział fizyczny – przyznanie poszczególnych przedmiotów spadku spadkobiercom stosownie do ich udziałów w spadku przy orzeczeniu obowiązku ewentualnych dopłat
 2. przyznanie praw wchodzących w skład spadku jednemu spadkobiercy lub niektórym ze spadkobierców z orzeczeniem obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców
 3. podział cywilny – orzeczenie obowiązku sprzedaży poszczególnych przedmiotów spadku i podzielenie uzyskanej ze sprzedaży sumy stosownie do przysługujących spadkobiercom udziałów.

Dodać należy, że również w trakcie trwania postępowania sądowego pomiędzy spadkobiercami może zostać zawarta umowa o dział spadku.

Przedmiotowa umowa może zostać zawarta przed notariuszem – wówczas sąd po otrzymaniu odpisu umowy umorzy postępowanie w sprawie. Umowa może zostać zawarta również przed sądem, który prowadzi postępowanie.

Dział spadku i co dalej?

Po dokonaniu działu spadku każdy ze spadkobierców może rozporządzać samodzielnie przyznanym mu składnikiem masy spadkowej. Spadkobierca nie będzie już potrzebować zgody pozostałych spadkobierców, jeśli postanowi dany przedmiot sprzedać lub obciążyć.

Musi jednak pamiętać o dochowaniu formalności związanych z ujawnieniem jego prawa w księdze wieczystej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla objętej przez niego nieruchomości, pismo nosi nazwę: Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej – wzór

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej wzór

Wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdf

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Podsumowanie

Oto kilka dodatkowych wskazówek:

 • Aby ustalić, kto jest spadkobiercą, należy wszcząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
 • W sytuacji w której w skład spadku wchodzi nieruchomość, nieruchomości lub prawo spółdzielcze (własnościowe), koniecznie należy przedstawić dowody, które to potwierdzają (podstawa prawna: art. 680 § 2 k.p.c.).
 • Co więcej, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – to umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego (podstawa prawna: art. 1037 § 2 Kodeksu cywilnego).
 • Jakie załączniki dołączyć do wniosku o dział spadku? niezbędne okażą się:
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • spis inwentarza (a jeśli ten nie został jeszcze sporządzony, należy we wniosku wymienić wszystkie składniki majątku który będzie przedmiotem podziału),
  • jeśli natomiast spadkodawca sporządził testament, należy wskazać, gdzie on się znajduje.
 • Wniosek oprócz innych bardzo ważnych elementów, koniecznie musi posiadać wyraźną prośbę, można zacząć formułować ją w następujący sposób: “Wnoszę o dokonanie działu spadku
 • W wyjątkowych sytuacjach sąd może dokonać podziału cywilnego rzeczy należących do spadku – w trakcie takiego podziału sprzedaje się majątek wchodzący w skład spadku, a uzyskaną sumę dzieli się między współspadkobierców.
 • W przypadku sądowego działu spadku podział powinien obejmować cały spadek, lecz z ważnych powodów podział może być ograniczony do części spadku.
 • Jeżeli spadkobiercy złożą w sądzie zgodny dział spadku (wniosek musi wtedy być złożony przez wszystkich spadkobierców), to w takim wypadku opłata wyniesie tylko 300 zł, a nie 500 zł jak w przypadku niezgodnego działu spadku.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz wniosek o dokonanie działu spadku mogą zostać objęte jednym wnioskiem. Jednak nikt nie ogranicza złożenia najpierw wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a gdy sąd wyda postanowienie ustalające spadkobierców, złożenie wniosku o dział spadku. Zatem jeśli postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało jeszcze wydane, można o nie wnioskować w ramach postępowania o dział spadku.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o dział spadku – WZÓR + Instrukcja jak napisać”
 1. Nie wiedziałam, że w skład spadku wchodzi nieruchomość należy dokonać notarialnej umowy podziału. Niby we trójkę rodzeństwa jesteśmy “dogadani” co kto przejmie po rodzicach, ale z biegiem czasu kiedy mam więcej czasu na przemyślenia, trochę jakby negocjacje przebiegły na korzyść moich dwóch pozostałych sióstr. Przedmiotem działu jest duży dom i 2 ha ziemi + ruchomości typu samochód, sprzęt rolniczy itd. Tak naprawdę przedmiotów spadkowych jest dużo, bo dzielimy małe ale jednak gospodarstwo rolne i tak jak pisałam, uczestników postępowania było by trzech (ja i 2 siostry). Czy jeśli doszłoby do sądowego podziału, to orzeczenia sądu można zaskarżyć?

Comments are closed.