Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej – WZÓR + instrukcja

Wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdfJak napisać wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej? Zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia o księgach wieczystych i hipotece właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Wstęp

Powyższe przekłada się na okoliczność, że spadkobiercy którzy potwierdzili swoje prawo do spadku, mają nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek złożyć wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej jeśli wskutek dziedziczenia doszło do przeniesienia prawa własności nieruchomości. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej wzór

Wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdf

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Jakie obowiązki niesie za sobą dziedziczenie?

Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże samo dziedziczenie powinno zostać potwierdzone, bądź stosowanym orzeczeniem sądu spadku, bądź sporządzonym przez notariusza aktem poświadczenia dziedziczenia.

Bez urzędowego dokumentu potwierdzającego przejście własności, spadkobierca nie będzie mógł rozporządzać majątkiem spadkowym. Natomiast kiedy w skład spadku wchodzą nieruchomości i inne rzeczy podlegające rejestracji, spadkobiercy zobowiązani są dopełnić również innych formalności urzędowych.

Dziedzicząc dom, mieszkanie, działkę zobowiązani są złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie zmian w prawie własności danej nieruchomości.

Nie mogą zapomnieć również o złożeniu deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym – fiskus może nałożyć na nich obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Kiedy złożyć wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

Jeśli stwierdzenie nabycia spadku miało miejsce w sądzie, ten po uprawomocnieniu się postanowienia przesyła je do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Wyjaśnić należy, iż jest to Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nabytej w drodze dziedziczenia nieruchomości.

Taki sam obowiązek spoczywa na notariuszu sporządzającym akt poświadczenia dziedziczenia – po zarejestrowaniu aktu dziedziczenia notariusz zawiadamia właściwy dla danej nieruchomości sąd wieczystoksięgowy o kręgu spadkobierców.

 

Na skutek otrzymanych informacji sąd wieczystoksięgowy dokonuje w księdze wieczystej wpisu ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, wynikającej z przejścia praw przysługujących spadkodawcy na rzecz spadkobierców.

Przedmiotowe ostrzeżenie nie jest jednak wpisem, który nastąpi dopiero na wniosek spadkobierców.

W tym miejscu wskazać należy, że wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej powinien zostać złożony niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub po zarejestrowaniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przeciwnym razie spadkobiercy mogą narazić się na karę grzywny, którą sąd wymierzy na podstawie przepisu art. 36 ustęp 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w brzmieniu:

Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części.

Jak przygotować wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej – instrukcja wypełniania wniosku kw-wpis

Spadkobierca w celu ujawnienia swego prawa w księdze wieczystej prowadzonej dla odziedziczonej nieruchomości zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek. Przedmiotowy wniosek składa się na formularzu urzędowym przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dokument ten nosi nazwę KW-WPIS.

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub ręcznie. Ważne, aby przy wypełnianiu ręcznie tekst był czytelny. Na pierwszej stronie wniosku należy wpisać nazwę sądu, do którego kierowany jest wniosek oraz numer księgi wieczystej.

 

Na drugiej stronie należy zaznaczyć krzyżykiem kratkę przy punkcie – Wpis właściciela (współwłaściciela).

Na stronie trzeciej należy uzupełnić dane wnioskodawcy, wpisując dane osobowe, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Dalej należy wpisać dane uczestników postępowania (pozostałych spadkobierców).

Na stronie czwartej należy podać załączniki – w oryginale dokument stanowiący podstawę wpisu, czyli prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaje je na forum, w specjalnie przygotowanym wątku: Jak napisać wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,42 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej – WZÓR + instrukcja”
 1. Janina Ciesielska

  Witam, chcemy zrobić wpis do księgi wieczystej z tytułu spadku. Z tego co wyczytaliśmy to ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej jest obowiązkiem? niestety nie mamy jeszcze postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy obowiązują nas jakieś terminy? Co jeszcze należy dołączyć do wniosku? by zaktualizować księgę wieczystą?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Art. 35. Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela – Księgi wieczyste i hipoteka.

   1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

   2. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

   Tak, jest to wasz obowiązek.

Comments are closed.