Umowa o podział majątku wspólnego WZÓR doc .PDF

Jak napisać umowę o podział majątku wspólnego małżonków? wraz z zawarciem małżeństwa powstaje tzw. małżeńska wspólność majątkowa – o ile małżonkowie nie postanowią inaczej. W jej skład wchodzą m.in. przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, pobrane wynagrodzenia za pracę, dochody z działalności gospodarczej, a także dochody z majątku wspólnego.

W razie zmiany okoliczności – również w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą dokonać podziału majątku dorobkowego. Natomiast po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskie może zostać zawarta umowa o podział majątku wspólnego.

Wstęp

Sprawdź, kiedy zawrzeć polubowny podział majątku i dowiedz się, jak najprościej i najtaniej przeprowadzić podział majątku dorobkowego. Dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o podział majątku, który pobierzesz poniżej:

Umowa o podział majątku wspólnego małżonków – wzór

umowa-o-podzial-majatku-wspolnego-malzonkow-wzor-pdf-doc

Umowa o podział majątku wspólnego wzór doc pdf

Jak przeprowadzić podział majątku małżonków w trakcie trwania małżeństwa?

W czasie trwania małżeństwa co do zasady nie można przeprowadzić podziału majątku dorobkowego. Małżonkowie mogą jednak zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Niniejsza umowa zawierana jest u notariusza w formie aktu notarialnego. Do zawarcia umowy o rozdzielność majątkową małżeńską może dojść w każdym czasie.

Dodatkowo każdy z małżonków może złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. W wyjątkowych okolicznościach na wniosek zainteresowanego małżonka sąd może orzec rozdzielność majątkową małżeńską z datą wsteczną.

Do takich okoliczności zaliczyć należy alkoholizm jednego z małżonków, nadmierne zapożyczanie się, rozrzutny tryb życia, przegrywanie pieniędzy (hazard).

Po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub otrzymaniu stosownego orzeczenia sądu majątek wspólny małżonków może zostać podzielony na mocy umowy zawartej pomiędzy małżonkami.

Czym jest umowa o podział majątku wspólnego?

Umowa o podział majątku wspólnego to nic innego jak porozumienie zawarte pomiędzy małżonkami, którzy podpisali wcześniej tzw. intercyzę lub posiadają postanowienie sądu o zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Przedmiotową umowę mogą zawrzeć również byli małżonkowie, jeśli są zgodni co do sposobu podziału majątku wspólnego.

Zaznaczyć należy, że umowa podziału majątku może zostać zawarta w dowolnej formie. Przyjąć można więc, że umowa o podział majątku wspólnego może zostać zawarta:

 • ustanie
 • na piśmie
 • na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym
 • w formie aktu notarialnego.

Przy czym zaznaczyć należy, że umowa o podział majątku wspólnego dla celów dowodowych powinna być zawarta co najmniej na piśmie. Natomiast jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, umowę należy zawrzeć w formie aktu notarialnego lub przeprowadzić sądowy podział majątku wspólnego.

 

Jak przeprowadzić sądowy podział majątku wspólnego?

Umowa o podział majątku wspólnego to najlepsze, najszybsze i najtańsze rozwiązanie. Niemniej jednak jeśli pomiędzy małżonkami jest konflikt lub z innych powodów nie mogą oni przeprowadzić umownego podziału majątku wspólnego, każdy z nich może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do właściwego sądu.

Jak już wspomniałam, sądowy podział majątku dorobkowego może być przeprowadzony po rozwodzie, w sprawie rozwodowej (o ile na taki podział przystanie sąd), a w wyjątkowych sytuacjach w trakcie trwania małżeństwa.

Wniosek o podział majątku po rozwodzie powinien zostać poprzedzony przedsądowym wezwaniem do podziału majątku wspólnego. Jeśli po otrzymaniu wezwania strony nadal nie mogą dojść do porozumienia, może zostać złożony odpowiedni wniosek.

Należy jednak pamiętać, że sądowy podział majątku dorobkowego zazwyczaj generuje znaczne koszty, które pokryć muszą strony postępowania – wnioskodawca i uczestnik.

Od wniosku o podział majątku dorobkowego pobierana jest opłata stała w kwocie 1 000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Kolejną kwestią, która powinna skłonić małżonków/eks małżonków do zawarcia ugody o podział majątku dorobkowego jest długość postępowań sądowych. W wielu sądach na pierwszą rozprawę trzeba czekać nawet 10 miesięcy od daty złożenia wniosku, a w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią znaleźć wspólnego zdania, sądowy podział majątku może trwać nawet kilka lat.

Podsumowanie

Kończąc już niniejszy artykuł, wymienię w punktach najważniejsze kwestie o których warto pamiętać przy podziale majątku wspólnego małżonków:

 • Przy podziale majątku wspólnego małżonkowie zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie mogą zaliczyć do niego przedmiotów, należących do ich majątków osobistych małżonków.
 • Z ważnych powodów Sąd może ustalić udziały w majątku wspólnym, uwzględniając stopień, w którym każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.
 • Małżonek który otrzymał po podziale majątku przedmioty reprezentujące mniejszą wartość niż ta która mu przysługuje w majątku wspólnym, może domagać się uiszczenia na jego rzecz środków pieniężnych celem wyrównania tej różnicy.
 • Jeśli podział majątku nastąpił z winy jednego z małżonków, można użyć tego argumentu przy negocjacjach, żądając np. zmniejszenia udziału w majątku wspólnym.
 • Każdy z małżonków ma prawo, aby żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wydatki te przeznaczone zostały do zaspokojenia potrzeb rodziny).
 • Jeśli aktywa wchodzące w skład majątku wspólnego zostały roztrwonione przez jednego z małżonków, sąd może uwzględnić ich wartość, pomniejszając wielkość majątku po podziale tego małżonka który uszczuplił majątek wspólny małżeństwa.
 • Umowa o podział majątku małżonków może być sporządzona w dowolnej formie (np. przy użyciu wzoru umowy którą przygotowaliśmy). Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość bądź prawo do użytkowania wieczystego, konieczna będzie wtedy umowa, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Jeśli małżonkowie nie zgadzają się co do podziału majątku wspólnego, nie mogą sporządzić zgodnej i dobrowolnej umowy, bowiem w podział zaangażowany musi zostać sąd celem sądowego podziału majątku wspólnego.

 

 • Ustawowa wspólność małżeńska to wspólność łączna w której udziały w majątku wspólnym nie są w żaden sposób ustalone.
 • Przedmiotem podziału między małżonkami są aktywa które wchodzą w skład majątku wspólnego w dacie ustania wspólności majątkowej.
 • Przedmioty majątkowe które nie są objęte wspólnością ustawową, należą wyłącznie do majątku osobistego każdego z małżonków i nie podlegają podziale.
 • Małżonkowie którzy dokonują podziału majątku oprócz majątku którego razem się dorobili, muszą rozliczyć się ze wszystkich roszczeń, które powstały w czasie trwania wspólności ustawowej.
 • Umowa dotycząca podziału majątku małżonków musi jasno i wyraźnie określać intencję, jaką jest dokonanie podziału majątku objętego uprzednio wspólnością majątkową małżeńską.
 • Umowę o podział majątku wspólnego charakteryzuje zasada swobody umów, oznacza to, że małżonkowie dowolnie mogą ustalać, komu i w jakiej wysokości przypadną poszczególne składniki majątku.
 • Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje dosłownie każdy przedmiot, który małżonkowie nabyli w czasie trwania wspólności. Reszta przedmiotów tworzy tzw. majątek osobisty każdej ze stron.
 • Oboje małżonkowie mogą skorzystać z oddzielnej pomocy prawnej, by sprawiedliwie podzielić zgromadzony majątek.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Umowa o podział majątku wspólnego WZÓR doc .PDF”
 1. Witam, jak rozliczyć nakłady i koszty (wielkość wydatków i nakładów) z majątku wspólnego na majątek osobisty? Przeważnie jest, że małżonkowie maja równe udziały w majątku wspólnym lecz nie w naszej sytuacji, ktoś wie jak to ogarnąć? myśleliśmy przed ślubem żeby ustanowić rozdzielność majątkową ale jakoś o tym zapomnieliśmy, teraz narobiło się trochę “bałaganu”.

 2. Krystian44

  Czy moje środki zgromadzone na koncie w funduszu też podlegają podziale? oboje chcemy ustanowić rozdzielność majątkową i podział majątku w drodze umowy dobrowolnej pomiędzy nami. Podział sądowy raczej nie wchodzi w rachubę ze względu na koszmarni długi proces… i koszty…

Comments are closed.