Polubowny podział majątku Wzór umowy

Jak napisać umowę o polubowny podział majątku? Polubowny podział majątku to najtańszy i najszybszy sposób na skuteczne uregulowanie spraw majątkowych pomiędzy stronami. Sądowy podział majątku wiąże się bowiem z koniecznością poniesienia opłat sądowych i kosztów opinii biegłych, którzy szacują wartość przedmiotów dzielonego majątku.

Wstęp

polubowny-podzial-majatku-wzor-umowy-pdf-docTymczasem przy polubownym podziale majątku nie muszą pojawić się żadne koszty, chyba że w jego skład wchodzi nieruchomość, bądź spółdzielcze prawo do lokalu – wtedy umowa o podział majątku musi przyjmować formę aktu notarialnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie pełnoprawnej i bezpiecznej umowy o polubowny podział majątku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Polubowny podział majątku Wzór umowy

polubowny-podzial-majatku-wzor-umowy-pdf-doc

Polubowny podział majątku Wzór umowy

Czym jest umowa o podziale majątku wspólnego?

Umowa o podziale majątku wspólnego może zostać zawarta po zniesieniu wspólności ustawowej, czyli na przykład po zawarciu umowy majątkowej lub w ramach rozwodu.

Jeżeli tylko strony są w stanie dojść w tej kwestii do porozumienia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać podziału majątku w sposób umowny, zazwyczaj przed notariuszem. 

Jest to najprostsze rozwiązanie, oszczędzające czas i pieniądze.

Jeżeli w skład majątku wchodzą zarówno przedmioty, takie jak meble czy sprzęt AGD, jak i prawa majątkowe, takie jak lokaty bankowe, wystarczająca będzie zwykła umowa pisemna, w której strony wymienią przedmioty podlegające podziałowi.

”Nierówności” w takim podziale można zrekompensować poprzez dopłaty. Podział nieruchomości między stronami możliwy jest tylko przed notariuszem, czyli w formie aktu notarialnego. 

 

Mediacje przed umową o podział majątku

Umowa podziału majątku powinna zostać poprzedzona przez próbę znalezienia kompromisu, czyli przez mediacje. Podczas mediacji w towarzystwie mediatora oraz opcjonalnie pełnomocnika, strony mogą omówić kwestie sporne i osiągnąć konsensus. 

Po porozumieniu się, co do podziału przedmiotów wchodzących w skład majątku oraz środków pieniężnych, strony mogą zawrzeć swoje ustalenia na piśmie.

Umowa o podział majątku wspólnego pozwala uniknąć stawania przed sądem i oszczędza stronom nerwów.

Warto pamiętać jednak, że zwykła umowa nie wystarczy, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 

Spłaty i dopłaty przy podziale majątku

Podział majątku po rozwodzie czy po śmierci rodziców może wiązać się ze spłatą lub dopłatą. Pojawiają się one w sytuacji, kiedy wartość przyznawanych w trakcie podziału składników majątku nie jest jednakowa. 

Spłata po podziale majątku wspólnego występuje w przypadku, kiedy jedna ze stron otrzymała cały majątek wspólny. W takiej sytuacji ma ona obowiązek spłaty drugiej strony.

Z kolei o dopłacie mówimy w sytuacji, kiedy obie strony otrzymały pewne składniki majątku wspólnego, ale jedna z nich posiada składniki mniej wartościowe. 

Podstawą dochodzenia spłat i dopłat jest ustalona wartość składników majątku wspólnego. Strony mogą uzgodnić ją między sobą, a jeśli tego nie zrobią, dokona tego biegły rzeczoznawca powołany przez sąd (na koszt stron podziału).

Warto wspomnieć, że przy podziale majątku może dojść także do przedawnienia spłaty.

O ile samo roszczenie o podział majątku wspólnego nigdy nie ulega przedawnieniu, to w przypadku dokonanego już podziału obowiązują pewne regulacje.

 

Przedawnienie spłaty po podziale majątku następuje po 10 latach, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Za dzień wymagalności uznaje się natomiast dzień, w którym dłużnik powinien spełnić świadczenie zgodnie z treścią zobowiązania lub – w przypadku orzeczenia sądowego – od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia. 

Jakie informacje powinna zawierać umowa o podział majątku?

Umowa o podział majątku wspólnego to bardzo szczegółowy dokument, który warto sporządzić w oparciu o wzór umowy o polubowny podział majątku. Pismo tego typu powinno zawierać:

 • precyzyjne określenie stron umowy: imiona, nazwisko, imię ojca i matki, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, adres do doręczeń, rodzaj dokumentu tożsamości z numerem i terminem ważności, obywatelstwo, 
 • warunki umowy, w tym podanie wartości rynkowej przedmiotów umowy oraz warunków i daty wydania przedmiotów umowy. 

Co więcej, do dokumentu należy dołączyć wymagane załączniki, takie jak:

 • podstawa nabycia przedmiotu umowy, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, 
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku,
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, w przypadku gdy nabycie jest finansowane z kredytu bankowego,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta. 

Dodatkowo konieczne może być podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, aktualnego zaświadczenia o braku zaległości w opłatach czy aktualnego wypisu z rejestru gruntów. 

Co zalicza się do majątku wspólnego?

Zanim dojdzie do podziału majątku wspólnego, warto wiedzieć, co zaliczane jest w jego skład. Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to do ich majątku wchodzą:

 • pobrane wynagrodzenia za pracę,
 • dochody z majątku wspólnego,
 • dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności przez jednego małżonka lub przez oboje małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku każdego z małżonków.

Podziałowi nie będzie podlegał natomiast majątek osobisty, czyli takie przedmioty majątkowe, które:

 • zostały nabyte przez małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
 • są przedmiotami nabytymi w zamian za składniki majątku osobistego.

 

Co obejmuje sądowy podział majątku?

Jeśli małżonkowie nie zdecydują się na umowny podział majątku, to sądowy podział obejmie cały majątek wspólny, przy czym wartość przedmiotów wchodzących w jego skład zostanie określona obiektywnie, według cen rynkowych.

Poza tym podział zostanie dokonany przede wszystkim przez podział fizyczny przedmiotów majątkowych. Również sąd zadecyduje o wysokości i terminie ewentualnych spłat lub dopłat. 

Tymczasem przy podziale umownym strony mają prawo ograniczyć podział tylko do części majątku wspólnego.

Mogą też ustalić w sposób subiektywny jego wartość, zadecydować dowolnie komu przypadną konkretne przedmioty i samodzielnie wybrać termin oraz wysokość spłat lub dopłat. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze