Wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej WZÓR

Jak napisać wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej? Skarga o ponowne zajęcie się prawomocnie zakończoną sprawą to instytucja wprowadzona decyzją Sejmu RP w grudniu 2017 roku. Od tego czasu osoba pokrzywdzona wyrokiem sądu może dochodzić swoich praw i racji, składając do Prokuratora Generalnego lub innych wymienionych w ustawie podmiotów wniosek o złożenie skargi nadzwyczajnej.

Wstęp

wniosek-o-wniesienie-skargi-nadzwyczajnej-wzor-pdf-doc-przykladAby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, który spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej wzór

wniosek-o-wniesienie-skargi-nadzwyczajnej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej wzór

Wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej, kiedy złożyć?

Wystąpienie ze skargą nadzwyczajną jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy sprawa została ostatecznie/prawomocnie zakończona, czyli stronie nie przysługuje już żaden środek odwoławczy, a orzeczenie sądu nie może być zmienione, ani uchylone.

Dodatkowo zaistnieć muszą przesłanki, o których mowa w ustawie:

  1. wydane orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji
  2. zapadłe orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
  3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Wymienione wyżej sytuacje mogą zachodzić zamiennie.

Niemniej skarżący musi zmieścić się w określonych w ustawie ramach czasowych – skarga nadzwyczajna powinna zostać złożona w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna w terminie jednego roku od dnia ich rozpoznania.

Dodać jednak należy, że do 3 kwietnia 2024 roku Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny mogą złożyć skargę w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 roku.

 

Jak napisać skargę nadzwyczajną?

Zgodnie z przyjętymi normami osoba prywatna nie może samodzielnie złożyć skargi. Ustawodawca przewidział bowiem, że do wniesienia skargi nadzwyczajnej uprawnieni są wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Natomiast w zakresie swojej właściwości skargę złożyć może Rzecznik Finansowy, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pokrzywdzony obywatel powinien więc zwrócić się do wybranego podmiotu o złożenie skargi nadzwyczajnej.

Osobom nieobytym w sprawach prawniczych pomocnym może okazać wzór wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej.

W tym miejscu dodać wypada, że ustawodawca przewidział pewne wyłączenia.

Ze skargi nadzwyczajnej nie można bowiem skorzystać w sprawach o ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński, oraz od postanowienia o przysposobieniu.

Ponadto skarga nie jest dopuszczalna w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

 

Ile kosztuje napisanie skargi nadzwyczajnej?

Tak jak napisałam na wstępie, skargi nadzwyczajnej nie składa sam pokrzywdzony. W jego imieniu sprawą zająć może się Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny, a także inne wymienione w ustawie organy.

Dla wszczęcia całej procedury zainteresowany musi złożyć wolny od opłat wniosek – na piśmie lub drogą elektroniczną.

Wyjaśnię, że wniosek do prokuratora generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej można przygotować samodzielnie, korzystając z naszego wzoru lub zamówić u wybranego adwokata.

W drugim przypadku należy mieć na uwadze, że usługa będzie kosztowna.

Większość kancelarii wycenia sprawy indywidualnie z uwzględnieniem opłat za uzyskanie kserokopii akt poprzednich spraw, opłat za zapoznanie się ze sprawą oraz opłaty za wydanie opinii o istnieniu lub braku podstaw do wystąpienia z wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej.

Wniosek do RPO o wniesienie skargi nadzwyczajnej, czy warto?

Każda osoba „niezadowolona” z prawomocnie dla niej zakończonej sprawy może uzyskać sprawiedliwość. Sąd Najwyższy rozpoznając skargę ma bowiem kompetencję do uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.

Sąd Najwyższy może również orzec co do istoty sprawy albo przekazać sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi.

 

Podsumowanie

Skargę nadzwyczajną można wnieść od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie. Skarga stosowana jest gdy nie ma możliwości uchylenia lub zmiany orzeczenia w drodze innego rodzaju nadzwyczajnych środków zaskarżenia

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze