Wpis do KRD bez wyroku, bez powiadomienia, bezpodstawny i przedawnionego długu

KRD, czyli dokładanie Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, to pierwsze w Polsce biuro informacji gospodarczej działające nieprzerwanie od 2003 roku.

Głównym zadaniem KRD jest przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji oraz danych gospodarczych związanych z zadłużeniem i terminowością wywiązania się ze zobowiązań przez podmioty prywatne, przedsiębiorców, większe firmy i spółki  oraz osoby fizyczne, w tym przez konsumentów.

Podstawą działania KRD jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która precyzyjne reguluje, kiedy dłużnik może zostać zgłoszony do rejestru, jaka musi być minimalna wysokość długów, by wpisać dłużnika do KRD, oraz jakie działania musi wcześniej podjąć wierzyciel, by wpis o zaległości mógł się pojawić w KRD.

Wpis do KRD bez wyroku

wpis-do-rejestru-krd

Wpis do KRD bez wyroku sądu jest możliwy. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze dotyczące praktycznie każdego nieuregulowanego lub tylko częściowo uregulowanego zobowiązania w celu ich ujawnienia jeżeli zostały  spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w kodeksie postępowania cywilnego;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec danego wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych i są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

4) nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia

– w przypadku dłużnika konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności zarobkowej.

Natomiast kiedy dłużnik nie jest konsumentem, a wierzyciel planuje przekazać do KRD informacje o zobowiązaniu dłużnika, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Żadna z wyżej wymienionych przesłanek wpisu dłużnika do KRD nie nakłada na wierzyciela obowiązku posługiwania się orzeczeniem sądu stwierdzającym obowiązek zapłaty ujawnionej należności.

Wpis do KRD bez powiadomienia

wpis-do-rejestru-krd

Wpis dłużnika do KRD bez doręczenia mu przez wierzyciela pisma z wezwaniem do zapłaty jest jedną z występujących łącznie, wyżej wymienionych przesłanek statuujących o możliwości przetwarzania danych na temat danego zobowiązania.

Tak jak to zostało uregulowane w powyżej wskazanym punkcie 3 – bez względu na to, czy dłużnik jest konsumentem, czy osobą prowadzącą działalność zarobkową, aby informacje na temat jego osoby mogły zostać umieszczone w KRD, wierzyciel zobowiązany jest na co najmniej miesiąc przed zawarciem umowy z KRD przesłać mu list polecony albo doręczyć do rąk własnych wezwanie do zapłaty, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Natomiast jeżeli tak reguluje umowa zawarta z wierzycielem a dłużnikiem niebędącym konsumentem, wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwania do zapłaty w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej dłużnika.

Brak wezwania daje dłużnikowi uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do KRD.

Wpis do KRD przedawnionego długu

wpis-do-rejestru-krd

Co do zasady, dług przedawniony może zostać ujawniony w KRD zawsze, kiedy dotyczy dłużnika niebędącego  konsumentem.

Podobnie część długów dotyczących konsumentów, które przedawniają się w okresie krótszym niż lat 6,  może zostać ujawnionych w KRD już po przedawnieniu roszczenia.

Ustawodawca wskazał jedynie, jako przesłankę współistniejącą łącznie z pozostałymi przesłankami (wysokość zadłużenia, wezwanie do zapłaty, powstanie zobowiązania), wymóg, że aby informacja mogła zostać ujawnione, nie może upłynąć 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Jeżeli wierzyciel przekazuje do KRD informacje na temat przedawnionego długu, musi dane o przedawnieniu roszczenia zawrzeć w informacji gospodarczej, która na jego wniosek ma być przetwarzana.

Bezpodstawny wpis do KRD

wpis-do-rejestru-krd

W przypadku bezpodstawnego wpisu do KRD lub ujawnienia informacji gospodarczej bez wystosowania wezwania do zapłaty dłużnik ma prawo wnieść sprzeciw do KRD.

Jednym z zarzutów sprzeciwu może być:

 • nieaktualność wpisu m.in. wygaśnięcie zobowiązania poprzez jego spłatę, lub częściową spłatę
 • nieprawdziwość przetwarzanych informacji m.in. brak zadłużenia po stronie osoby ujawnionej, jako dłużnik
 • niekompletność ujawnionych danych m.in. brak informacji na temat przedawnienia roszczenia.

Sprzeciw dłużnika do wpisu w KRD powinien zawierać uzasadnienie podniesionych okoliczności, może być również poparty odpowiednimi dowodami m.in. potwierdzeniem wygaśnięcia długu – dowód wpłaty.

Po przyjęciu sprzeciwu KRD wszczyna postępowanie wyjaśniające. Może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia.

Dodatkowo KRD wstrzymuje ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło.

W innych przypadkach KRD może wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu, nie dłuższy niż 30 dni.

Na uzasadniony sprzeciw dłużnika KRD może dokonać aktualizacji informacji gospodarczej lub usunąć informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach.

Wniesienie sprzeciwu do KRD jest wolne od opłat.

Konsekwencje wpisu w KRD

Obecność na liście dłużników łączy się z poważnymi konsekwencjami. Musisz mieć świadomość, że do rejestrów dłużników (KRD oraz innych) zaglądają banki, firmy pożyczkowe, operatorzy komórkowi, dostawcy telewizji i internetu, oraz inne instytucje finansowe, a także firmy i osoby prywatne, które chcą sprawdzić naszą wiarygodność przed podpisaniem z nami umowy…

Posiadanie negatywnego wpisu w KRD może utrudnić dostęp np. do:

 • pożyczek,
 • kredytów,
 • zakupów na raty,
 • usług abonamentowych (TV, internet),
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie,

…a jeśli jest się przedsiębiorcą:

 • trudności z kredytem kupieckim,
 • trudności ze znalezieniem leasingu,
 • trudności z podpisywaniem nowych umów z kontrahentami,
 • trudności z wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej.

Kiedy wykreślą mnie z rejestru KRD?

Wykreślenie z KRD powinno odbyć się w maksymalnie 14 dni od momentu spłaty zadłużenia. Wierzyciel ma wtedy prawny obowiązek, aby usunąć nasze dane z listy dłużników KRD. W rejestrze nie pozostanie wtedy żaden ślad po naszych długach.

…a to 2 inne sytuacje, w których nastąpi wykreślenie z KRD:

 1. po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji danych, ale nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela;
 2. po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne; w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, sądu polubownego, lub ugodą – nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

UWAGA:

Wierzyciel ma obowiązek poinformować KRD, nawet gdy spłaciliśmy choćby tylko część długu! Baza danych jest na bieżąco aktualizowana i tak samo wierzyciel ma obowiązek aktualizować stan naszego zadłużenia jeśli dokonaliśmy częściowej spłaty długu!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze