Czy komornik może zająć stypendium stażowe, doktoranckie, socjalne, szkoleniowe, naukowe?

Dziś opiszę kwestię (egzekucja ze stypendium) zajęcia stypendium socjalnego, doktoranckiego, stażowego, szkoleniowego i naukowego.

Bardzo często piszecie, czy takie stypendium może Wam zająć komornik, poniżej znajduje się spis treści, który pomoże Wam szybko znaleźć odpowiedź na pytanie.


Czy komornik może zająć stypendium socjalne?

Stypendium socjalne zgodnie z regulacją ustawy z dnia 7 września 1991 roku może być przyznane każdemu uczniowi w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Zgodnie z powyższym założeniem uczeń możesz skorzystać ze wsparcia w postaci:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego
  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Natomiast zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dorosły już uczeń, czyli student ma prawo otrzymać stypendium socjalne, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z zapisem art. 831 kpc. stypendia dla ucznia oraz stypendia socjalne dla studenta nie podlegają egzekucji.

Mówi o tym wprost punkt 2 §1 przepisu 831 kpc. w brzmieniu:

Nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Niestety zgodnie z art. 1083 § 1 kpc. dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części oraz w przypadku egzekucji długów, które powstały w wyniku realizacji celów, na które stypendium zostało przeznaczone.

Zatem w przypadku stypendiów socjalnych na dzieci rodzic może być spokojny, że komornik nie dokona ich zajęcia nawet przy egzekucji długów alimentacyjnych, jeżeli tak by się stało np. wskutek egzekucji z rachunku bankowego, dłużnikowi służy żądanie natychmiastowego zwolnienia środków.

Jednak gdy ze wsparcia na kontynuację nauki korzystać będzie dorosły już dłużnik – stypendysta musi on liczyć się z tym, że jeśli posiada zaległości alimentacyjne, to komornik ma prawo dokonać potrącenia aż 3/5 części przyznanego stypendium socjalnego (bez pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia).

Czy komornik może zająć stypendium doktoranckie?

Stypendium doktoranckie może być prawdziwym wsparciem finansowym przez okres aż 4 lat, bo w myśl zapisom art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta, a doktorant legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać stypendium zwiększone o 30%, czyli łącznie 67% profesorskiego wynagrodzenia.

Co więcej, stypendium doktoranckie jako wsparcie wypłacane ze środków pochodzących z budżet państwa na cele pomocy materialnej studentów i doktoratów zgodnie z zapisem cytowanego powyżej przepisu art. 831 § pkt. 2 nie podlega egzekucji.

Zatem stypendium doktoranckie nie może być zajęte w toku prowadzonej egzekucji komorniczej, z wyjątkiem ściągalności długów alimentacyjnych i tych powstałych w celu prowadzenia przewodu doktoranckiego, o czym art. 1083 §1 kpc.

Czy komornik może zająć stypendium stażowe?

czy-komornik-moze-zajac-stypendium-stazowe

Zupełnie inaczej przedstawiać się będzie kwestia egzekucji ze stypendium stażowego bowiem zastosowanie znajdą w tym przypadku przepisy kodeksu pracy, o czym mowa w art. 833 kpc. pkt. 1 i 11.

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych:

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

O kwocie wolnej od potrąceń komorniczych mówi natomiast zapis art. 87 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

…wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjnych.

Zazwyczaj bezrobotny odbywający staż z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymuje wynagrodzenie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia, które na rok 2019 wynosi 1 643 zł netto.

Zatem przy długach innych niż alimentacyjne komornik nie ma prawa dokonać zajęcia stypendium stażowego, bo nie przekracza ono kwoty wolnej od zajęcia.
Przy egzekucji alimentów stypendium stażowe może zostać potrącone do 60% (egzekucja z 3/5 części).

Czy komornik może zająć stypendium szkoleniowe?

Kwestie stypendiów szkoleniowych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem ustawodawcy było nałożenie na starostów obowiązku inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia (tak art. 40 niniejszej ustawy).

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje comiesięczne stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 (obecnie 823,60 zł miesięcznie), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin i proporcjonalnie zmniejszone, jeśli wymiar godzin jest niższy (nie mniej niż 20% zasiłku).

Stosując zatem przepisy o egzekucji (art. 833 kpc. w związku z art. 87 kodeksu pracy), komornik nie zajmie stypendium stażowego, ponieważ nie przekracza ono kwoty wolnej od zajęcia, która nie obowiązuje jednak przy długach alimentacyjnych.

W tym przypadku egzekucja może być prowadzona do 3/5 części wypłacanego stypendium.

Czy komornik może zająć stypendium naukowe?

Stypendium naukowe można spokojnie nazwać dodatkowym bonusem dla wybitnych, zdolnych i pracowitych studentów. Wysokość stypendium naukowego nie jest ściśle określona przepisami prawa, lecz zależy od polityki/budżetu konkretnej uczelni.

Wypłatę stypendiów naukowych reguluje obecnie ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i podobnie jak w przypadku stypendiów doktoranckich, tak i stypendium naukowe w myśl zasadzie przewidzianej w art. 833 § 1 pkt 1 wolne jest od egzekucji komorniczej, jeśli postępowanie dotyczy długów innych niż alimentacyjne lub tych powstałych w wyniku realizacji celów, na które stypendium zostało przeznaczone.

Podsumowanie

Stypendysta – uczeń, student, czy rodzic ucznia uprawnionego do stypendium w ramach wsparcia udzielanego przez Państwo Polskie nie musi bać się egzekucji komorniczej.

Bowiem w większości przypadków komornik nie ma prawa zająć stypendium (szkolne, naukowe, doktoranckie). Wyjątkiem będzie egzekucja należności alimentacyjnych (tu potrąceniu podlega aż 60% świadczenia) oraz egzekucja długów, które powstały w wyniku realizacji celów, na które stypendium zostało przeznaczone.

W przypadku stypendiów szkoleniowych, czy stypendiów stażowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy egzekucja długów innych niż alimentacyjne nie będzie miała miejsca, ponieważ wysokość wypłacanego świadczenie netto nie przekroczy kwoty wolnej od zajęcia, która na rok 2019 wynosi 1 643 zł.

Przy egzekucji długów alimentacyjnych zajęcie stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego sięgnąć może do 60% świadczenia.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Czy komornik może zająć stypendium stażowe, doktoranckie, socjalne, szkoleniowe, naukowe?”
  1. Czy po wyłączeniu dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia będzie on podlegał egzekucji tak jak dotychczas, czy będzie wolny od egzekucji, bo nigdzie nie ma odpowiedzi, i druga rzecz w ubiegłym roku bank na zlecenie komornika zabrał mojej matce część tzw. 13 emerytury, walczę z Alior bankiem od prawie roku i bez efektu. Robert

Comments are closed.