Czy zaliczka jest zwrotna? [POBIERZ wzór]

Różnice między zaliczką a zadatkiem nie są duże, przez co wprowadzają sporo zamętu na linii klient – usługodawca. W takim razie czym jest zaliczka? jest to kwota pieniężna, którą klient wpłaca na poczet usługi, która ma być wykonana w przyszłości.

Podstawą wpłacenia zaliczki jest umowa zawarta między stronami. W odróżnieniu od zadatku zaliczka nie stanowi żadnego zabezpieczenia wykonania umowy, a jest jedynie częścią kwoty ogólnej.

Zaliczkę wlicza się do kwoty ogólnej, która wynika z umowy, jeśli usługa została wykonana zgodnie z umową. Jeśli natomiast nie doszło do wykonania i realizacji usługi, klient uprawniony jest, by wystąpić o zwrot zaliczki.

Zaliczka jest więc zapłatą części wynagrodzenia na rzecz usługodawcy jeszcze przed przystąpieniem do pracy i wykonaniem usługi. Ile wpłaca się zaliczki? zwykle jest to od 5 do 20% całości wynagrodzenia.

Jak odzyskać zaliczkę?

Z pomocą przychodzą nam dwa zapisy Kodeksu cywilnego, pierwszy przepis dotyczy zwłoki w niewykonaniu usługi:

Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki

Drugi przepis dotyczy sytuacji, gdy usługa w ogóle nie została wykonana:

Art. 492. Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

Aby odzyskać zaliczkę, należy podjąć pewne kroki, ponieważ rzadko który usługobiorca (wykonawca usługi) zwróci zaliczkę z własnej inicjatywy.

Pobierz i wyślij w formie pisemnej pismo o zwrot zaliczki, sprawdzony wielokrotnie wzór zwrotu zaliczki możesz pobrać poniżej:

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Wezwanie do zwrotu zaliczki koniecznie wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Ponieważ jeśli firma bądź osoba prywatna nie będzie chciała zaliczki zwrócić, konieczne będzie wytoczenie sprawy sądowej, a żeby sąd nakazał zwrot zaliczki, jako wierzyciel musisz udowodnić, że będąc stroną umowy, próbowaliśmy podjąć kroki, by zaliczkę odzyskać (potwierdzenie wysłania wezwania do zwrotu zaliczki).

Wyegzekwowanie zaliczki możesz również zlecić firmie windykacyjnej.

Zadatek a zaliczka różnice

Czym się różni zadatek od zaliczki? Aby zobrazować Ci różnice wynikające między zadatkiem a zaliczką, przygotowałem tabelkę, w której znajdują się 3 najczęściej występujące sytuacje:

 1. Zwrot zaliczki gdy usługa nie została wykonana z winy usługodawcy.
 2. Zwrot zaliczki gdy usługa nie została wykonana z winy klienta.
 3. Zwrot zaliczki gdy usługa nie została wykonana z powodu okoliczności niezależnych od żadnej ze stron (np. epidemia koronawirusa).

zadatek-a-zaliczka-roznice

Kiedy zaliczka przepada? jak widać na załączonej tabeli, zaliczka nigdy nie przepada, w każdym scenariuszu, bez względu na to czy to z winy klienta, firmy, czy z powodu okoliczności niezależnych (epidemia koronawirusa) nie doszło do zrealizowania – zaliczka zawsze zwracana jest zleceniodawcy, a więc klientowi.

Należy jednak pamiętać, że jeśli zleceniobiorca zrealizował część zlecenia (np. wykonanie części usługi budowlanej), to zwracając zaliczkę klientowi, może on odliczyć sobie koszty, które poniósł w związku z wykonaniem części zlecenia.

Zawierając umowę między usługobiorcą a klientem, zawsze trzeba zwracać uwagę na to, czy zobowiązani będziemy do wpłaty zadatku, czy zaliczki. Decydując się na zadatek, należy liczyć się z konsekwencjami takiego zapisu.

Co jeśli w umowie nie ma mowy ani o zadatku, ani o zaliczce? wtedy zgodnie z przepisami, wpłacona przedpłata, traktowana będzie jako zadatek. Warto więc sprecyzować w umowie, czy świadczenie jest zadatkiem, czy zaliczką dla naszego własnego dobra.

Podsumowanie

 • Czy zaliczka jest zwrotna? tak, aby odzyskać zaliczkę, należy wysłać zleceniobiorcy pisemne wezwanie do zwrotu zaliczki.
 • Kiedy zaliczka przepada? nie ma sytuacji, w której zleceniodawca mógłby utracić zaliczkę. W każdej sytuacji można żądać zwrotu zaliczki!
 • Wysokość zaliczki nie może być równa 100% wartości przedmiotu umowy. Najczęściej wysokość zaliczki wynosi od 5 do 20%.
 • Jeśli umowa na wykonanie usługi dojdzie do skutku, to nabywca musi jedynie dopłacić pozostałą część kwoty, która wynika z umowy, a zaliczka zostaje przekazana na poczet pełnej kwoty za usługę.
 • Klient, żądając zwrotu zaliczki z powodu niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę, nie może żądać podwójnej wysokości zaliczki – tak jak w przypadku zadatku.
 • Jeśli w umowie na wykonanie usługi obowiązkowa jest przedpłata i nie ma mowy ani o zaliczce, ani o zadatku, to przepisy prawa traktują przedpłatę jako zadatek!
 • Zaliczka nie może stać się zadatkiem.
 • Zaliczkę można przekazać usługobiorcy w postaci gotówki lub przelewem bankowym, nie ma tu ograniczeń.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze