Witam mam pytanie: kończy mi się umowa o pracę i mam jeszcze zaległy niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mam zajęcie komornicze na pensji. Czy Pani w kadrach może połączyć razem wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop? czy musi puścić dwa odrębne przelewy? jak to wygląda od strony prawnej? Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop? będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i pomoc pozdrawiam.


Ekwiwalent za urlop a komornik

Witam serdecznie! Niestety muszę cię zmartwić pisząc już na samym początku, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega potrąceniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. Musisz się zatem liczyć się z tym, że jeżeli pracodawca zastosuje się do zlecenia komornika, otrzymasz mniejszą kwotę niż sobie wyliczyłaś.

Wynagrodzenie za pracę, a egzekucja komornicza

I tak w myśl przepisom kodeksu prawa pracy, a dokładnie zapisom art. 87

§ 1 z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, a kwota wolna od zajęcia

Natomiast jak wskazuje art. 871 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – która obecnie wynosi 1 530 zł netto

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Egzekucja komornicza, a zajęcie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

W kwestii zajęcia wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanego urlopu wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie II PK 181/06 podnosząc, iż z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą być potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 kodeksu pracy.

Z powyższego wynika jednak, że należny ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie przez zajęciem jak wynagrodzenie za pracę. Możesz się zatem spodziewać, że należną pensję i ekwiwalent otrzymasz pomniejszone niezależnie od tego, czy panie z kadr zrobią jeden czy dwa przelewy.

Choć zasada jest taka, że obie kwoty (wynagrodzenie za pracę oraz należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop) podlegają zsumowaniu i z uzyskanej kwoty dokonywane są potrącenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia (do 50 % lub do wysokości płacy minimalnej o której mowa w art. 871§1 pkt 1 kodeksu pracy).

Jedyna możliwość, kiedy nie dojdzie do potrącenia z należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, to jego wypłacenie przez pracodawcę dopiero po odwołaniu zajęcia przez komornika.

Kiedy ustanie stosunek pracy i komornik zdejmie zajęcie twój pracodawca nie będzie musiał dokonywać już potrąceń i wówczas będzie mógł wypłacić należny ci ekwiwalent w całości.

Najczęściej szukane przez Was zapytania:

  • jak wyliczyć potrącenie komornicze z ekwiwalentu za urlop?
  • ekwiwalent za urlop a zajęcie komornicze alimentacyjne
  • potrącenie komornicze z ekwiwalentu za urlop
  • czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?
  • czy komornik może zająć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
  • zajęcie alimentacyjne z ekwiwalentu za urlop

Wybrane specjalnie dla Ciebie: