Jak napisać umowę o opiekę nad osobą starszą wzór

Dla jednych opieka nad osobą starszą to jedyne źródło utrzymania, a dla innych szansa na dodatkowy zarobek lub zawodowa przygoda, która wspiera samorozwój. Niezależnie od powodu podjęcia takiego zatrudnienia, warto dopilnować jednak, aby zostało ono udokumentowane na piśmie. Umowa o opiekę nad osobą starszą pozwala stronom ustalić warunki współpracy, czyli wzajemne prawa i obowiązki. Precyzuje także istotne kwestie związane z wysokością wynagrodzenia oraz czasem pracy.

Wstęp

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać umowa o opiekę nad osobą starszą, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? Dla ułatwienia Ci napisania takiej umowy przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz poniżej:

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-doc

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór

Jakie obowiązki może mieć opiekun osób starszych?

Umowa o opiekę może obejmować swoim zakresem różne czynności, zależne przede wszystkim od samodzielności i stanu zdrowia seniora. To głównie od tych czynników zależy ilość i rodzaj obowiązków opiekuna dla takiej osoby.

Wszystkie te kwestie powinny zostać opisane w umowie zawartej pomiędzy opiekunem a seniorem, dlatego w celu sporządzenia dokumentu, który dobrze zabezpiecza interesy obu stron, warto skorzystać z gotowego druku, jakim jest wzór umowy dla opiekunki osób starszych.

Pismo to wystarczy dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i podpisać, aby umowa stała się ważna w świetle prawa.

Wyliczenie obowiązków opiekuna pozwala mu lepiej przygotować się do swojej pracy, poznać potrzeby i oczekiwania seniora, a także omówić z nim szczegóły sprawowania opieki, co z reguły przekłada się na lepsze warunki współpracy pomiędzy stronami.

A jakie obowiązki może mieć osoba opiekująca się seniorem? Najczęściej umowa o opiekę nad osobą starszą przewiduje:

  • dbanie o higienę osobistą podopiecznego (pomoc w trakcie kąpieli),
  • zapewnienie komfortu psychicznego (rozmowy, wspólne przebywania, spacery),
  • pomoc w podstawowym funkcjonowaniu (we wstawaniu, w poruszaniu się),
  • wykonywanie podstawowych prac domowych (sprzątanie, gotowanie, pranie, robienie zakupów).

Dlaczego warto zawrzeć umowę o opiekę na piśmie?

Umowa o sprawowanie opieki nad osobą starszą sporządzona w formie pisemnej zabezpiecza interesy obu stron. Jeśli opiekun nie dopilnuje takiego zalegalizowania swojego zatrudnienia, nie będzie chroniony przez przepisy prawa pracy ani przez przepisy Kodeksu cywilnego – będzie zatrudniony „na czarno”.

Jest to równoznaczne z całkowitą bezsilnością pracownika wobec nadużyć pracodawcy, który może dowolnie modyfikować czas pracy opiekuna, dokładać mu obowiązków. Umowa o opiekę zmusi także pracodawcę do terminowego dokonywania płatności określonych w samej umowie.

Zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy opiekunowi osób starszych jest niezwykle ważne również z punktu widzenia jakości jego pracy. Wbrew pozorom takie zatrudnienie wiąże się bowiem z dużą odpowiedzialnością.

Opiekun powinien być wypoczęty, aby odpowiednio zajmować się seniorem, który wymaga zarówno opieki fizycznej, jak i psychicznej. Jest to szczególnie istotne, jeśli podopiecznym takiej osoby jest senior z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Umowa o opiekę w formie umowy o pracę jest też podstawą objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Co więcej, pozwala mu nabywać prawa do emerytury. Tymczasem zatrudnienie na czarno nie daje pracownikowi żadnych korzyści – poza finansowymi – i w żadnym stopniu nie gwarantuje mu bezpieczeństwa zatrudnienia.

Podpisanie umowy z opiekunem jest korzystne również dla podopiecznego. Taki dokument zobowiązuje bowiem osobę zatrudnioną do sprawowania opieki w określonym czasie, wyznacza jej obowiązki i wysokość wynagrodzenia, chroniąc seniora przed dodatkowymi roszczeniami czy też sytuacjami, w których pracownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Gwarantuje mu również stałą opiekę – zawarcie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia, dlatego opiekun nie może odejść z pracy “z dnia na dzień”, pozostawiając seniora samemu sobie.

 

Opieka nad osobę starszą w ramach umowy o pracę

Umowa opieki nad osobą starszą, nosząca znamiona umowy o pracę, to najkorzystniejsza forma zalegalizowania zatrudnienia, zarówno dla osoby pracującej w swoim kraju, jak i za granicą.

Stosunek pracy regulowany przez przepisy Kodeksu pracy dobrze chroni bowiem prawa pracownika i gwarantuje mu szereg przywilejów, łącznie z prawem do płatnych urlopów.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę wiąże się jednak z koniecznością odprowadzania składek ZUS przez pracodawcę w imieniu podatnika.

Niezależnie od tego, czy dokument legalizujący zatrudnienie to umowa o pracę czy umowa zlecenie opiekunka osób starszych powinna dopilnować, by znalazły się w nim następujące dane:

  • określenie miejsca świadczenia pracy,
  • określenie wysokości wynagrodzenia za pracę wraz z terminem wypłaty,
  • określenie czasu pracy,
  • opis warunków pracy,
  • określenie obowiązków związanych ze świadczeniem opieki nad osobą starszą, czyli warunki prawidłowego wykonywania umowy.

Ze względu na swoją specyfikę umowa na opiekę nad osobą starszą może zawierać także zapisy dotyczące kwestii zdrowotnych. Przykładowo, opiekunka powinna być informowana przez seniora o wszelkich zmianach w zakresie stosowanych leków i częstotliwości ich przyjmowania.

Umowa dożywocia

Jeśli osoba starsza potrzebuje opieki, ale dysponuje niską emeryturą i nie może pozwolić sobie na zatrudnienie opiekuna lub opiekunki, może zawrzeć z takim „pracownikiem” umowę dożywocia.

Jest to dokument, w którym senior przenosi własność swojej nieruchomości na opiekuna w zamian za dożywotnie sprawowanie nad nim opieki.

Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Z reguły po jej zawarciu nabywca (opiekun) przyjmuje zbywcę (seniora) jako domownika – dostarcza mu wyżywienia, opiekuje się nim, pielęgnuje w chorobie, i tak dalej.

Jeśli jednak dożywotnik pozostaje w swoim domu, nabywca, czyli opiekun, ponosi opłaty związane z jego utrzymaniem. Opiekun nie musi bowiem przyjmować osoby starszej w swoim domu w celu sprawowania opieki.

Wszystkie warunki współpracy między seniorem a nabywcą nieruchomości muszą jednak zostać spisane w ramach zawartej umowy dożywocia.

Należy wiedzieć, że prawo dożywocia jest niezbywalne, ma charakter osobisty i wygasa samoistnie z chwilą śmierci dożywotnika. Taką umowę zawiera się wyłącznie w formie aktu notarialnego, gdyż wiąże się ona z przeniesieniem własności nieruchomości.

Osoba starsza może również przekazać swoją nieruchomość testamentem.

 

Podsumowanie

Podpisanie umowy z powodu sprawowania opieki nad starszą osobą zapewni obu stronom prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy. Sporządzona umowa zlecenia lub umowa o pracę powinna spełniać wszystkie formalne wymagania, aby była skuteczna.

Ponadto umowa w celu sprawowania długotrwałej opieki nad osobą starszą zapewni osobie starszej (szczególnie osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności) pewnego rodzaju stabilizację oraz pewność, że opiekun wypełniać będzie wszystkie obowiązki określone w umowie, które konieczne są do godnego życia.

W umowie warto też zawrzeć zapis, że zleceniodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania zleceniobiorcy o każdej istotnej zmianie dotyczącej zdrowia osoby starszej, a także o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania osoby starszej.

*Umowa może dotyczyć stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze