Kosztorys powykonawczy WZÓR i przykłady kosztorysów

Jak napisać kosztorys powykonawczy? Kosztorys budowlany to dokument, który określa planowane koszty robót, wartość zamówienia na roboty budowlane, propozycję ceny wykonawcy lub podstawę określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Kosztorys powykonawczy stosuje się w przypadku, kiedy nie jest sporządzany kosztorys ofertowy lub po prostu na zakończenie prac budowlanych.

Wstęp

kosztorys-powykonawczy-wzor-pdf-doc-przykladKosztorys taki przygotowuje się po zakończeniu robót, dlatego wyliczona w nim kwota stanowi cenę ostateczną. Zastosowanie kosztorysów powykonawczych wynika z niemożności dokładnego określenia zakresu robót do wykonania przed przystąpieniem do ich realizacji. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego kosztorys, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu powykonawczego, który pobierzesz poniżej:

Kosztorys powykonawczy wzór

Jak wygląda kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy jest szczególnym rodzajem kosztorysu budowlanego tworzonym po zakończeniu budowy. Jego zaletą jest to, że wyliczona w dokumentach kwota zawsze zgadza się z rzeczywistą wartością inwestycji, bowiem przedstawia faktycznie poniesione koszty.

Kosztorysy powykonawcze nie są stosowane jako kalkulacja opłacalności lub kosztowności inwestycji, ale jako zestawienie poniesionych już wydatków. Jednocześnie kosztorys powykonawczy stanowi kalkulację, która pozwala na ustalenie wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowane roboty.

Kosztorysy powykonawcze stanowią zbiór rzeczywistych wydatków, poniesionych w procesie wykonawczym. Są więc podsumowaniem i zbiorem kosztów, a nie dokumentami szacunkowymi.

Wszelkie koszty uwzględnione w takim kosztorysie muszą zostać potwierdzone fakturami czy paragonami. Koszty te mają charakter wiążący i ostateczny – nie są szacunkowym wyliczeniem, ale rzeczywistą sumą poniesionych wydatków.

Co to jest wynagrodzenie kosztorysowe?

Wynagrodzenie kosztorysowe to wynagrodzenie wykonawcy określane na podstawie zestawienia planowanych prac oraz przewidywanych kosztów. Uwzględnia ono wskazanie cen jednostkowych, stawek i jednostek obmiarowych (patrz: obmiar robót).

Jeśli wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na kosztorysie inwestycyjnym, konieczne jest zweryfikowanie wyliczonej kwoty przy pomocy kosztorysu powykonawczego, który uwzględnia faktycznie wykonane prace.

Rozliczenie powykonawcze na podstawie kosztorysu powykonawczego pozwala uwzględnić prace dodatkowe, których nie przewidziano w zestawieniu. Duże znaczenie ma jednak to, kto sporządził zestawienie prac: zamawiający czy wykonawca.

 

Jeśli zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia wykonawcy. Inwestor ma w tym przypadku dwie możliwości:

 • wypłacić różnicę pomiędzy umówionym wynagrodzeniem a tym które faktycznie należy się wykonawcy
 • lub odstąpić od umowy, jeśli podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy okaże się znaczące.

Z kolei w sytuacji, kiedy zestawienie planowanych prac sporządził wykonawca, to może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko w takiej sytuacji, kiedy pomimo zachowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac.

Problemy te nie istnieją, kiedy strony od początku decydują się na rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Jak zrobić kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy robót budowlanych, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na faktycznie poniesionych kosztach. Aby sporządzić taki dokument, należy wykorzystać:

 • dokumentację budowy obejmującą dokumentację projektową, dziennik budowy, księgę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, protokół typowania robót, operaty geodezyjne oraz dziennik montażu,
 • dane wyjściowe do kosztorysowania,
 • ceny jednostkowe robót określone zgodnie z ustaleniami danych wyjściowych do kosztorysowania,
 • jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny jednostkowe czynników produkcji, wskaźniki kosztów pośrednich i narzutu zysku (określone zgodnie z ustaleniami w danych wyjściowych do kosztorysowania),
 • podatek od towarów i usług ustalony na podstawie odrębnych przepisów.

Kosztorys powykonawczy najłatwiej jest przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu powykonawczego, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy tego typu dokumentów.

Kalkulacja kosztorysowa w praktyce

Zgodnie z zasadami, każdy obiekt budowlany stanowiący odrębną całość użytkową lub konstrukcyjną powinien posiadać osobny kosztorys budowlany. W praktyce, obiekty budowlane dzieli się jednak na grupy jednorodnych robót, na przykład:

 • roboty ogólnobudowlane,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje elektryczne wewnętrzne,
 • instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, itd.

Dla każdej z tych grup sporządza się odrębną część dokumentacji projektowej i każdą z nich może realizować inny wykonawca.

W związku z tym konieczne staje się także przygotowanie osobnego kosztorysu dla każdej grupy robót. Jeśli prace dotyczą remontu lub modernizacji, kosztorys odniesie się jedynie do zakresu niezbędnych do wykonania robót, a nie do całego obiektu.

 

W przypadku zamówień publicznych o formie i zawartości kosztorysu decyduje inwestor. W innych przypadkach o rodzaju kosztorysu decydują wspólnie zamawiający i wykonawca. Do wyboru mają nie tylko kosztorys powykonawczy, ale również kosztorys inwestorski, ofertowy oraz zamienny.

Niezależnie od rodzaju wybranego kosztorysu warto pamiętać, że jest to niezwykle ważny dokument w każdym procesie budowlanym, dlatego należy opracować go w sposób czytelny i jednoznaczny dla wszystkich uczestników inwestycji.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Prace remontowe lub budowlane warto w wielu przypadkach poprzedzić stosownym kosztorysem, który uwzględniać będzie koszty materiałów i koszty robocizny.

Prawo budowlane formułuje 4 rodzaje kosztorysów budowlanych, a każdy kosztorys budowlany stosuje się w innych sytuacjach i na innym etapie prac budowlanych, oto one:

Kosztorys wstępny

Jest to kosztorys który przygotowuje się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych i daje on ogólny pogląd na koszty budowy i koszty robocizny konkretnego przedsięwzięcia budowlanego. Dzięki kosztorysowi wstępnemu inwestor może rozeznać się w finalnym koszcie inwestycji i przygotować jej finansowanie (np. zaciągnięcie kredytu w banku).

Co więcej, kosztorys wstępny służy także do zoptymalizowania kosztów budowy i dostosowania ich do posiadanego budżetu.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski wykonuje się w dalszej kolejności, tuż po kosztorysie wstępnym, czyli zaraz po przygotowaniu projektu architektonicznego.

Kosztorys inwestorski jest więc już szczegółowym opracowaniem kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych i służy też do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy. W kosztorysie można więc już określić dokładne koszty poszczególnych etapów prac budowlanych.

Dysponując kosztorysem inwestorskim, można na jego podstawie starać się o zdobycie finansowania, zwracając się np. do banku o kredyt w konkretnej kwocie, bazując na wyliczeniach kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys ofertowy

Opracowany kosztorys ofertowy jest dokumentem finansowym, kosztorys taki bowiem daje wykonawcy (firmie budowlanej) prawo do uczestnictwa w przetargach na wykonanie robót budowlanych.

Dzięki tego rodzaju kosztorysowi wykonawca oraz inwestor mają podstawę do negocjowania wynagrodzenia dla wykonawcy, także w systemie zamówień publicznych.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy sporządza się w przypadku gdy wykonawca nie sporządził kosztorysu ofertowego. Powodów ku temu może być kilka, najczęstszym jednak z nich jest brak możliwości określenia szacowanych kosztów poszczególnych etapów prac budowlanych i wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Przedstawiając zamawiającemu kosztorys powykonawczy jesteśmy w stanie najdokładniej spośród wszystkich kosztorysów, odzwierciedlić rzeczywiste koszty poniesione w związku z inwestycją, co inwestorzy bardzo sobie cenią.

 

Podsumowanie

Każda inwestycja i związane z nią roboty remontowe bądź budowlane powinny być poprzedzone wykonaniem kosztorysu związanego z przewidywanymi kosztami materiałów budowlanych i robocizny.

Co warto wiedzieć: w kalkulacji kosztorysowej obowiązuje zasada, że każdy obiekt budowlany, stanowiący odrębną całość konstrukcyjną lub użytkową, przygotowuje się odrębny kosztorys budowlany.

Kosztorys jest więc dokumentem, który w zależności od jego rodzaju, bardziej lub mniej dokładnie określa planowane koszty robót budowlanych oraz służy też do określenia wynagrodzenia wykonawcy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,47 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze