Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym – wzór pisma

Jak napisać odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym? niedawna nowelizacja przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego wprowadziła szereg zmian dotyczących przygotowania rozprawy w postępowaniu cywilnym. W myśl zasadzie przewidzianej w art. 205 (1) kpc. przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wstęp

Przyjąć można więc, że przygotowanie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem pozwanego. Zaniechanie złożenie odpowiedzi na pozew może wywołać dla niego negatywne skutki m.in. wydanie przez sąd wyroku zaocznego. Sprawdź, jak napisać odpowiedź na pozew oraz poznaj skutki niezłożenia odpowiedzi na roszczenia, twierdzenia, wnioski i zarzuty strony powodowej.

wzor-pismaUWAGA: dla ułatwienia wam sporządzenia takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym – wzór pisma

odpowiedz-na-pozew-w-postepowaniu-cywilnym-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym – wzór pisma

Czym jest odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym?

Od 2019 roku obowiązują przepisy, które zobowiązują sądy do doręczenia pozwu pozwanemu z jednoczesnym nałożeniem na niego wymogu przygotowania odpowiedzi na piśmie.

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym jest więc niczym innym, jak pismem, w którym strona pozwana zawrzeć powinna:

 • oświadczenie co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących faktów, w tym w szczególności faktów, których istnieniu przeczy np. brak istnienia zobowiązania
 • własne zarzuty np. zarzut potrącenia lub przedawnienia roszczenia
 • własne wnioski np. wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentów.

Kiedy złożyć odpowiedź na pozew?

Termin odpowiedzi na pozew powinien zostać określony w przesłanym przez sąd zobowiązaniu. Przepisy postępowania cywilnego nie określają bowiem terminu, w jakim odpowiedź powinna zostać złożona.

W art. 205 [1] (Kodeks postępowania cywilnego) przeczytać można jedynie, że termin na złożenie odpowiedzi na pozew nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie. Założyć więc można, że w sprawie skomplikowanej sąd może wyznaczyć termin znacznie dłuższy – nawet kilka tygodni dając tym samym stronie pozwanej optymalny czas na przygotowanie odpowiedzi.

W tym miejscu warto wyjaśnić, w jaki sposób należy liczyć upływ terminu – termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu (dzień, w którym zostało odebrane zobowiązanie).

 

Jakie są skutki braku odpowiedzi na pozew?

Jeżeli odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym nie zostanie złożona, sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny, przyjmując, że podniesione przez stronę powodową w pozwie okoliczności zostały w całości uznane przez pozwanego.

Natomiast odpowiedź na pozew złożona po terminie zostanie przez sąd zwrócona pozwanemu niewywołujące tym samym żadnych skutków, tak jakby nigdy nie została złożona.

Jak napisać odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym?

Odpowiedź na pozew powinna przybrać formę pisma procesowego.

W treści pisma zawrzeć należy:

 • nazwę, siedzibę sądu i wydział
 • sygnaturę akt sprawy
 • dane stron i ich pełnomocników
 • zarzuty, które pod rygorem ich utraty powinny być zgłoszone przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy
 • oświadczenie w przedmiocie uznania lub częściowego uznanie pozwu
 • wnioski, w tym wniosek o oddalenie pozwu, przyznanie kosztów
 • uzasadnienie przy uwzględnieniu faktów, które pozwany przyznaje oraz tych, którym istnieniu zaprzecza. Dodatkowo należy przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody.

Ponadto do odpowiedzi na pozew należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników – po jednym dla każdego z uczestników. Przygotowując odpowiedź, należy dołożyć należytej staranności, dlatego pomocny może okazać się fachowo przygotowany przez nas wzór odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym, który wystarczy jedynie zmodyfikować pod kątem danej sprawy.

 

Odpowiedź na pozew i co dalej?

Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew strona powodowa powinna mieć możliwość zajęcia stanowiska. W myśl zasadzie przewidzianej w art. 505 (5) § 2 kpc. powód może przytoczyć nowe okoliczności faktyczne i wnioski dowodowe nie później niż w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu pism pozwanego wymienionych w paragrafie poprzedzającym.

Zatem ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew jest prawem strony powodowej, jednakże okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w pozwie mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później – tak art. 505 (5) § 1 kpc.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

3 komentarzy w “Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym – wzór pisma”
 1. Witam! pobrałem właśnie wzór odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym, niestety jestem za granicą, a pismo z sądu dostałem na adres domowy (żona odebrał), czy nie będzie problemu jeśli zechcę odpowiedzieć na pozew będąc za granicą? czy list dojdzie do sądu na czas i zostanie odebrany??

  1. Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za pobranie wzoru pisma, list z zagranicy jak wiadomo, idzie dłużej niż list krajowy, dlatego proszę jak najszybciej przesłać odpowiedź na pozew, aby list zdążył trafić w ręce sędziego w wyznaczonym terminie. Pozdrawiam

 2. Warto znać:

  Art. 127. Kodeks postępowania cywilnego

  Pismo przygotowawcze

  § 1.W piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia (pismo przygotowawcze) strona powinna zwięźle podać stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną.

  § 2.W piśmie przygotowawczym strona może także wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Comments are closed.