Odpowiedź na odrzucenie reklamacji WZÓR

Jak napisać odwołanie od reklamacji, aby pismo było skuteczne i pociągało za sobą oczekiwane przez nas skutki? Niestety odrzucanie reklamacji to dość częsta praktyka stosowana przez sprzedawców. Nic więc dziwnego, że klienci często rezygnują ze swoich praw, nawet jeśli racja stoi po ich stronie.

Niemniej jednak klient, który wykryje wadę rzeczy, może złożyć reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi, a jeśli te nie zostaną uznane, klient może dochodzić swoich praw, składając odwołanie od odrzuconej reklamacji.

Wstęp

Aby ułatwić Ci odwołanie od decyzji reklamacji i dochodzenie swoich praw, przygotowaliśmy gotowy wzór odpowiedzi na odrzucenie reklamacji, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na odrzucenie reklamacji – wzór

Odpowiedz-na-odrzucenie-reklamacji-wzor-doc-pdf

Odpowiedź na odrzucenie reklamacji – wzór

Nieuznana reklamacja – jak postępować?

Po wykryciu wady słabej jakości produktu, nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. Może on wybrać pomiędzy reklamacją z tytułu gwarancji producenckiej a reklamacją z tytułu rękojmi. Przy czym należy zaznaczyć, że nie każdy produkt objęty jest gwarancją producenta.

Zatem jeśli doszło do nabycia rzeczy bez gwarancji producenta, konsument może złożyć reklamację w ramach tzw. rękojmi, która wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego – jej istnienie nie jest więc zależne od woli sprzedawcy.

Natomiast jeśli rzecz objęta jest zarówno gwarancją, jak i rękojmią, decyzja, w ramach której instytucji zostania złożona reklamacja należy do konsumenta. W sytuacji, gdy producent odrzuci reklamację, kupujący może złożyć odpowiedź na odrzucenie reklamacji lub zwrócić się z reklamacją do sprzedawcy.

Zatem bez względu na to, którą opcję wybierze kupujący (czy skorzysta z gwarancji, czy z rękojmi) kolejnym krokiem po odrzuceniu jego reklamacji będzie złożenie odwołania od reklamacji, którego wzór pobierzesz powyżej.

Odwołanie od nieuznanej reklamacji

Odmowa reklamacji nakłada na sprzedawcę, by ten wystosował do nabywcy odpowiedź na reklamację wraz z uzasadnieniem, w którym sprzedawca odniesie się do powodów jej odrzucenia.

Sprzedawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi klientowi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Brak odpowiedzi na reklamację w niniejszym terminie skutkować będzie uznaniem, że reklamacja została przyjęta.

Powyższe wynika z regulacji ustawowych kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego reklamację i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

Natomiast odrzucając reklamację, sprzedawca zobowiązany jest poinformować konsumenta o przyczynach odmowy.

W obecnym stanie prawnym podstawą odmowy przyjęcia reklamacji może być:

 • uchybienie terminom na zgłoszenie wady – kupujący ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji od momentu zauważenia wady
 • wykrycie wady po upływie dwóch lat użytkowania rzeczy
 • zgłoszenie wady, która była znana nabywcy w dacie zakup.

Przygotowując odwołanie od reklamacji, należy więc próbować odeprzeć „zarzuty” sprzedawcy. Przy czym należy pamiętać, że odwołanie w praktyce będzie wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Dlatego w odwołaniu należy podnieść wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji przez sprzedawcę. Aby mieć pewność, że przygotowane pismo spełnia wszelkie wymogi i standardy, warto sięgnąć po profesjonalny wzór odwołania od reklamacji, który przygotowaliśmy.

Odrzucona reklamacja, a prawa klienta

Jak już podałam na wstępie, reklamacja jest podstawowym uprawnieniem nabywcy/konsumenta. Dlatego nawet jeśli sprzedawca odmawia jej uznania, nabywca może podjąć kolejne kroki, by jego roszczenia zostały spełnione.

Konsument ma prawo złożyć odwołanie od reklamacji, a jeśli i to nie zostanie uwzględnione, konsument może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Spory sądowe nie są jednak chętnie wybierane przez osoby nieobyte w sprawach prawniczych.

Niemniej jednak odmowa uznania reklamacji nie musi hamować nabywcy. Konsument oprócz złożenia pozwu do sądu może skorzystać z pomocy:

 • biegłego rzeczoznawcy – po uzyskaniu opinii na piśmie nabywca może jeszcze raz zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem o usunięcie wady, wymianę rzeczy na inną lub obniżenie ceny
 • UOKIK – konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie pozasądowego postępowania
 • mediatora – nabywca może złożyć wniosek do sądu rejonowego o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego
 • sądu polubownego – nabywca może złożyć wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
 • Rzecznika Konsumentów by ten zajął stanowisko w danej sprawie.

 

Podsumowanie

Jak widzisz, odrzucona reklamacja nie musi od razu wiązać się z przegraną. Wystarczy, by nabywca podjął się obrony swoich praw, składając odwołanie od reklamacji, a sprzedawca bardzo szybko może zostać zobowiązany do spełnienia jego roszczeń z tytułu rękojmi.

Natomiast jeśli po złożeniu odwołania sprzedawca nadal nie spełni żądań konsumenta, ten będzie mógł dochodzić swoich praw, angażując odpowiednie organy.

Znasz już wszystkie sposoby, by wyegzekwować od sprzedawcy uznanie reklamacji. Aby podsumować cały proces postępowania w przypadku nieuznanej reklamacji, zamieszczam wypunktowaną listę:

 1. Złożenie przez kupującego reklamacji
 2. Odrzucenie reklamacji przez sprzedawcę
 3. Odwołanie od odrzuconej reklamacji
 4. Ponowne nieuznanie reklamacji przez sprzedawcę
 5. Wystąpienie przez kupującego o pomoc do:
  1. Biegłego rzeczoznawcy
  2. UOKiK
  3. Mediatora
  4. Rzecznika Konsumentów
  5. Sądu polubownego.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów dają nabywcy towaru z wadą naprawdę wiele narzędzi. Zawsze warto podjąć rozmowy ze sprzedawcą, by spór dotyczący uznania reklamacji zakończył się polubownie.

Kończąc dzisiejszy poradnik, mam nadzieję, że wiesz już jak napisać odwołanie od nieuznanej reklamacji, pamiętaj, że sprzedawca towaru ma 14 dni na odpowiedź na Twoje pismo, jeśli natomiast nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,73 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze