Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC [KIEDY?]

Dzień dobry, chcę zapytać o przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC. Składki w firmach ubezpieczeniowych odnawiane są automatycznie, a ja myślałam, że to kupujący opłaci ubezpieczenie samochodu.

Pomijając już powód powstania długu za ubezpieczenie samochodu, ten dług pochodzi z 2010 roku, wcześniej nie przychodziły do mnie żadne pisma, tylko teraz to pismo od komornika.

Czy przypadkiem nie doszło do przedawnienia roszczenia o zapłatę składki OC? co teraz zrobić, gdy komornik żąda spłaty długu? a dług jest przedawniony? (jest?) – proszę o podpowiedź. Marta.


Witaj Marto! Bardzo dobrze, że trzymasz rękę na pulsie, bo rzeczywiście wydaje się, że twój dług z tytułu nieuregulowanej w 2010 roku składki OC jest roszczeniem przedawnionym.

Zatem masz szansę uchylić się od obowiązku zapłaty żądanej przez wierzyciela kwoty. Aby tak się jednak stało, musisz podjąć stosowne kroki, o których poniżej!

Wezwanie do zapłaty starej składki OC

przedawnienie-roszczenia-o-zaplate-skladki-oc

Marto, nie piszesz nic o wcześniejszych krokach ubezpieczyciela, żądaniach zapłaty nieuregulowanej składki, czy sprawie sądowej. To dało mi do myślenia i zastanawiam się, czy pismo, które otrzymałaś, pochodzi od komornika sądowego, który w myśl obowiązującego w Polsce prawa prowadzić postępowanie egzekucyjne może jedynie na wniosek wierzyciela i na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego.

Przejrzyj zatem dokładnie odebraną korespondencje. Jeśli okaże się, że nadawcą wezwania do zapłaty jest firma windykacyjna, to sprawa może zostać szybko rozwiązana.

Wystarczy, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty nieuregulowanej składki OC wyślesz pismo z żądaniem zaniechania dalszej windykacji z uwagi na przedawnienie roszczenia. Wzór pisma zamieszczam poniżej:

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Egzekucja komornicza nieuregulowanej składki z polisy OC

Jeżeli jednak pismo, o którym wspominasz, pochodzi od komornika, sprawa będzie nieco bardziej skomplikowana, ale nie przegrana dla ciebie. Bo jak już podałam wyżej, roszczenie o zapłatę składki OC powinno ulec przedawnieniu, co daje ci prawo wyboru – spłacić przedawnioną należność lub podnieść zarzut przedawnienia roszczenia i uchylić się tym samym od obowiązku zapłaty.

Tak czy inaczej musisz szczegółowo przejrzeć otrzymaną korespondencję. Jeśli jest to postanowienie od komornika w przedmiocie wszczęcia egzekucji (pierwsze pismo w sprawie, które komornik przesyła dłużnikowi), to w liście znaleźć powinien się również wyrok sądu/nakaz zapłaty, do którego uchylenia należy teraz dążyć, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Umowa ubezpieczenia samochodu, a przedawnienie roszczeń z polisy OC

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

O automatycznym przedłużeniu umowy ubezpieczenia stanowi art. 28 niniejszej ustawy, zgodnie z którym jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Z tego też powodu powstała twoja odpowiedzialność – fakt, który przegapiłaś.
Jednakże powód powstania zadłużenia w opłacie składek OC nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Do roszczeń wynikających z polisy ubezpieczenia zastosowanie znajdzie art. 819 kc. W myśl zasadzie przewidzianej w niniejszym przepisie roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

O przedawnieniu roszczeń z tytułu ubezpieczenia mówią również przepisy wskazanej ustawy.

Zgodnie z art. 92 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że roszczenie o zapłatę nieuregulowanej składki OC uległo przedawnieniu najpóźniej w 2014 roku, chyba że w sprawie wystąpiła jedna z okoliczności, o których mowa w ustępie 2 art. 92 ustawy.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia z tytułu składki OC

Bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę nieuregulowanej składki OC przerywa:

  • każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;
  • uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty
  • wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach określonych w art. 10 ust. 2 ustawy
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Ty jednak piszesz, że do chwili przedmiotowego wezwania nic w sprawie zaległości ubezpieczeniowych się nie działo.

Także wątpię, by zaistniały okoliczności wpływające na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Nawet jeśli ubezpieczyciel złożył pozew o zapłatę, ty o sprawie sądowej nic nie wiedziałaś, także masz możliwość ubiegać się o “anulowanie” tytułu wykonawczego.

Wstrzymanie egzekucji zaległej składki OC

A z uwagi na brak informacji o toczącym się postępowaniu sądowym należy złożyć zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalność na wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd w sprawie o zapłatę.

Wraz z zażaleniem zasadnym będzie wniosek o doręczenie zapadłego w sprawie orzeczenia (nakaz zapłaty/wyrok) oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Twoje argumenty w sprawie, które musisz podnieść, to brak informacji o toczącym się postępowaniu oraz zarzut przedawnienia roszczenia.

Tym samym obecnie, bez zbędnej zwłoki, bo wiążą cię krótkie ustawowe terminu, złożyć powinnaś:

  • zażalenie na postanowienie w przedmiocie klauzuli wykonalności – w terminie tygodnia, który biegnie dla ciebie, jako dłużnika od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji
  • wniosek o doręczenie zapadłego w sprawie nakazu zapłaty/wyroku.

Zasadnym będzie również wniosek do komornika o wstrzymanie egzekucji do czasu rozpoznania przez sąd zażalenia, o którym mowa powyżej oraz kontakt z wierzycielem i prośba o cofnięcie egzekucji, jako prowadzonej w celu ściągnięcia przedawnionej należności.

Mam nadzieje, że uda ci się szybko rozwiązać sprawę zaległej składki z OC posiadacza pojazdu! Trzymam za to kciuki.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Roszczenie ubezpieczyciela z tytułu nieuregulowanej składki OC ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Po upływie terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zaległej składki OC dłużnik może podnieść skutecznie zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli sprawa jest na etapie przedsądowej windykacji, powinno wystarczyć pismo o zatrzymanie dalszych działań windykacyjnych z uwagi na przedawnienie długu.

Jeżeli w sprawie został wydany nakaz zapłaty lub wyrok sądowy, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w sprawie należy złożyć dwa pisma:

  • zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na orzeczenie sądu nakazujące zapłatę przedawnionego roszczenia
  • wniosek o doręczenie wydanego w sprawie nakazu zapłaty/wyroku.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC [KIEDY?]”
  1. Nie ma co liczyć na przedawnienia tylko trzeba wykupywać polisę OC, wcale nie jest droga jak porówna się w aplikacji, skanujesz kod z dowodu i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu

  2. Dzień dobry, już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dostałam nakaz zapłaty kary w kwocie 816 złotych za spóźnienie w ubiegłym roku o 1 dzień z przedłużeniem polisy OC. Chodzi o rok 2018 jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, ale karę muszę zapłacić teraz wraz z ubezpieczeniem, choć i tak za chwilę muszę oddać Panu syndykowi auto do sprzedaży na poczet długów. Co mam robić? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Dorota

Comments are closed.